Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cultura

Concurs/exposició dels Premis de Pintura Sanvisens i Escultura Pere Jou

Concurs/exposició dels Premis de Pintura Sanvisens i Escultura Pere Jou, bases del concurs, actes, etc.

 

XXXV Concurs de Pintura Sanvisens i XXV Concurs d'Escultura Pere Jou

Nova edició del concurs organitzat per l'Ajuntament de Sitges i la col·laboració de les famílies Sanvisens i Pere Jou, i el suport de la Diputació de Barcelona. 

Les inscripcions es realitzaran a través de la plataforma web www.mundoarti.com entre l'1 de setembre i l'1 d'octubre de 2021.

 

 

Bases dels concursos

1. Participants
Hi poden prendre part totes les persones artistes del món de la plàstica, la pintura i l’escultura, que resideixin a l’estat espanyol.

 

2. Modalitat i tema
Tant per la pintura com per l’escultura, el tema i la tècnica són lliures.

 

3. Mides
Les pintures hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133
cm per banda, inclòs un marc de màxim 3 cm en cas que s’emmarquin. Les obres sobre paper hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc amb o sense paspartú de màxim 7cm. Les escultures hauran de tenir una mida mínima de 20 x 8 x 8 cm i no excediran d’un màxim de 100 x 50 x 50 cm.

 

4. Presentació
4.1. Cada persona autora podrà presentar una única obra en cadascuna de les disciplines.
4.2. Les obres presentades no hauran d’haver participat en edicions anteriors d’aquest concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat.

 

5. Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran exclusivament online a través de la plataforma web
www.mundoarti.com, omplint el formulari d'inscripció amb les dades personals i adjuntant una imatge de l'obra que es presenta al concurs, així com una fotocòpia del DNI o NIE de l’autor. El termini d’inscripció estarà obert des del dia 1 de setembre fins l’1 d’octubre de 2021 a les 23:59 hores (hora espanyola peninsular).

Les persones premiades en anteriors edicions hauran de fer-ho constar en l’apartat “descripció” del formulari d’inscripció i només podran accedir a premis superiors.
Les persones que hagin obtingut un primer premi en anteriors edicions, podran presentar-se
fora de concurs i hauran de fer-ho constar en l’apartat “descripció” del formulari d’inscripció.

Amb la formalització de la inscripció les persones concursants donen el consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el
concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d’acord amb la normativa vigent.
Amb la formalització de la inscripció les persones concursants donen el consentiment per tal
que l’òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d’ofici sense que la persona hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.

 

6 . Termini de presentació de les obres seleccionades

De les obres presentades mitjançant la plataforma, el jurat seleccionarà aquelles que formaran part del concurs i s’informarà a les persones autores perquè lliurin l'obra físicament al Miramar Centre Cultural (carrer de la Davallada 12) Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), o bé al Mercat Vell (Plaça Ajuntament) del 13 d’octubre al 9 de novembre de 2021
-de dilluns a divendres de 9 a 15 h,
- dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 hores
Les obres seran lliurades personalment, mitjançant mandatari o per agència de transports,
degudament embalades i a ports pagats respectant-se els mateixos terminis.
En el moment de dipositar l'obra es lliurarà el rebut corresponent, el qual s’haurà de portar posteriorment per a la seva recollida. Si la persona que recull la peça no és la propietària, el rebut haurà d’anar acompanyat de la corresponent autorització i fotocòpia del DNI o NIE de la persona que autoritza la recollida. Al darrere de l'obra es farà constar:
- El títol
- Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la

 

7. Exposició de les obres
Les obres seleccionades s’exposaran al Miramar Centre Cultural, carrer Bernat de Fonollar 19
de Sitges o al Mercat Vell de la plaça de l’Ajuntament, del 18 de desembre de 2021 al 13 de febrer de 2022.

 

8. Premis
De pintura: 1r Premi Sanvisens, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500€.
Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Sanvisens, consistent en 1.500€.
D'escultura: 1r Premi Pere Jou, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €.
Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Jou, consistent en 1.500 €
A tots els premis se’ls hi aplicarà la retenció d’IRPF prevista per llei.

Tanmateix, per poder tramitar el pagament dels premis, les persones guanyadores hauran de
presentar telemàticament a l’Ajuntament de Sitges els certificats conforme estant al corrent de les seves obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social.

Tanmateix, les persones guanyadores tindran la possibilitat d’exposar les serves obres, si així ho considera oportú la Regidoria de Cultura, en un espai o sala expositiva del municipi, durant el període que l’Ajuntament de Sitges designi segons disponibilitat i essent criteri de l’Ajuntament la selecció d’obres i la quantitat.

El lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició que tindrà lloc el dissabte 18 de desembre de 2021 a les 6 de la tarda, al Miramar Centre Cultural (carrer Bernat de Fonollar 19).

Els guardons de les persones premiades seran lliurats durant la celebració de l’esdeveniment
de la “Nit de Premis Sitges 2021”.

 

9. Jurat
L’Ajuntament de Sitges determinarà els membres del jurat que estarà format per dues persones
procedents del món de la pintura, una de l’escultura, una de la docència, una de la crítica de l’art, una del galerisme, així com una persona representant de les famílies Jou i Sanvisens, respectivament, i una de l’Ajuntament de Sitges. La seva decisió serà inapel·lable.

 

10. Propietat de les obres
Les obres seleccionades per a l’exposició es podran recollir del 14 al 27 de febrer de 2022.
L’horari i el lloc de recollida serà al Miramar Centre Cultural (carrer de la Davallada 12) o al Mercat Vell (Pça Ajuntament)
-de dilluns a divendres de 9 a 15 h,
-dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 hores
Les obres que no hagin estat recollides en el termini previst passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Sitges.
Els primers premis, tant de Pintura com d'Escultura, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Les persones autores de les obres guardonades autoritzen expressament a l’Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà. Les persones autores de les obres renuncien expressament als seus drets d’autor en benefici de l’Ajuntament de Sitges. L’accèssit de pintura passarà a ser propietat dels donants del premi.

 

11. Altres determinacions
La Regidoria de Cultura podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenient per motius de la situació sanitària derivada de Covid-19 i per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. La corresponent assegurança de l’obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se’n fa responsable l’Ajuntament de Sitges.

Per qualsevol informació podeu trucar a la Regidoria de Cultura al telèfon 93 811 42 40 o
escriure al correu electrònic cultura@sitges.cat. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

> Bases del concurs / Seu Electrònica