Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SERVEIS SOCIALS

Els serveis socials reuneixen el conjunt d’actuacions orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la informació, atenció i suport a les persones, famílies i col·lectius vulnerables. Els diferents serveis acompanyen situacions personals, familiars o socials que requereixen suport, mitjançant una valoració de la seva situació i la definició d’un pla de treball, i també orienten sobre els recursos i les prestacions més adequades a les seves necessitats.

DSC_0016.jpg

 

En què et podem ajudar?

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament sobre recursos, prestacions, ajudes socials i qualsevol altre tema relacionat amb qüestions socials.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball comunitari en els barris i col·lectius específics.

 

Atenció Social Primària   

Conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que presenten dificultats socials de manera temporal o permanent. Ofereixen suport i ajuden en la cerca de solucions de les diferents problemàtiques presentades, així com treballen en la prevenció de situacions de risc.

És el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials i als programes, serveis i prestacions socials promoguts per l'Ajuntament de sitges. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals (educadors/es socials i treballadors/es socials).

Què fan els Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP)?

 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea corresponent.
 • Informació, orientació i assessorament a persones i famílies
 • Aplicació de plans de millora de suport a persones i famílies
 • Detectar i prevenir situacions de risc o d'exclusió social
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions quan siguin necessaris
 • Treball social comunitari
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats

Quins tràmits pots necessitar per adreçar-te a Serveis Socials?

 • Ajut econòmic d’urgència
 • Ajuts habitatge
 • Certificat de pobresa energètica
 • Beques de llibres i material escolar per P3 fins a batxillerat, inclosos els cicles formatius.
 • Ajuts per famílies monoparentals i/o nombroses
 • Ajuts per persones que cobren una PNC jubilació
 • Dependència
 • Adequació de l’habitatge
 • Banc d’aliments
 • Menjador Social
 • SOJ (Servei d’Orientació Jurídica)

 

Dependència

Es tracta d’un servei que ofereix suport en els tràmits relacionats amb la llei de dependència com poden ser la sol·licitud del grau de dependència i/o la seva revisió i tramitació del Pla Individual d’Atenció (PIA). S’acompanya a la persona dependent i els seus familiars en tot el procediment per accedir a la llei de Dependència i resoldre els dubtes que sorgeixen en aquestes situacions.  Des de serveis socials es fa el seguiment de les persones amb dependència oferint-los i derivant-los als serveis que marca la llei més adients a les seves necessitats.

 

Servei d’Ajuda a Domicili    

Es tracta d’un Servei d’Atenció Domiciliària, de suport i atenció al domicili de la persona gran que li possibiliti estar a la pròpia llar el màxim de temps possible. Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes:

 • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda d’un professional a la seva llar per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal com la higiene personal, vestir-se, fer la compra, acompanyament per gestions personals i temes mèdics, entre d'altres.
 • Atenció de les necessitats de la llar: tasques com la neteja de la llar, fer el llit,  el menjar, rentar la roba...

Qui hi pot acudir? Les persones o famílies en situació de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar tasques de la vida quotidiana.

 

Polítiques d’infància

La infància és per aquest Ajuntament una prioritat municipal. Busquem el desplegament d’una política local adreçada a millorar i complementar l’atenció a la infància i a les seves famílies, ja que aquest és un col·lectiu essencial per al futur del nostre municipi

 

sis.jpg

 

SIS Servei d’Intervenció Socioeducativa    

És un servei global i integral d’atenció a les famílies, especialment als infants i adolescents, i d’acompanyament dels pares en la bona cura dels seus fills.

Ofereix activitats adaptades a les diferents franges d’edat dirigides als nadons i els seus pares, els infants de preescolar i primària i l’orientació i suport als adolescents i famílies.

Aquest servei centre la mirada a l’abordatge de la funció i competències parentals dels pares per facilitar la cura amb responsabilitat parental dels fills a càrrec.

Les activitats que es desenvolupen són les pròpies d'esplai i esbarjo amb la finalitat de treballar l'empatia, els valors i les habilitats socials i emocionals de forma totalment lúdica. També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l'adquisició dels hàbits d'estudi en cas que sigui necessari.

 

Vulnerabilitat alimentària

El nostre servei ofereix un seguit de recursos per tal de prevenir la vulnerabilitat alimentària dels infants i joves del nostre municipi. Entre aquests programes podem trobar:

 • Xecs d’estiu
 • Kits de suport social
 • Menjador Social
 • Banc d’aliments

 

Pla d’Infància i Adolescència

L'Ajuntament de Sitges s'ha dotat d'un Pla Local d'Infància i Adolescència 2018-2021 per tal de definir les actuacions municipals en aquest àmbit, un procés que ha comptat amb els serveis del municipi i els agents socials i a partir de l'anàlisi de necessitats de col·lectius com els infants i els adolescents.

La informació ha estat obtinguda gràcies a metodologies participatives, transversals i en xarxa, a partir de l'anàlisi de dades, tallers participatius amb professionals de l'Ajuntament i entitats, entrevistes personals a agents claus i una enquesta a 417 alumnes dels centres educatius del municipi.

El Pla consta de dos documents. La diagnosi de la situació de la infància i l'adolescència a Sitges que recull dades sociodemogràfiques, programes, recursos i serveis de la ciutat, punts forts i necessitats detectades relacionades en aquest àmbit

El Pla d'acció exposa els 5 eixos d'intervenció, marcats com a línies estratègiques a partir de les quals s'han definit 30 actuacions consensuades a realitzar en els propers 4 anys de vigència del PLIA

Per portar a la pràctica les accions a desenvolupar, s'ha creat un grup de coordinació format pels professionals de les Regidories que per raó de la matèria tenen més relació amb l'àmbit d'infància: Ensenyament i Joventut, Esports, Servei de Biblioteques, Servei de Salut, Promoció econòmica i ocupació, Benestar i Família i el Centre d'Atenció Primària de Salut.

  

Una joguina, un somriure

Durant el mes de desembre des de Benestar i Família es fa una campanya de suport a les entitats que recullen joguines (El Cau i Creu Roja). S’activen punts de recollida de joguines i material escolar per estudiants de secundària. La idea bàsica és que cap infant de Sitges es quedi sense tenir almenys un petit detall el dia de Reis.

Durant el temps que duri la campanya, en aquesta pàgina podràs trobar un enllaç als punts de recollida de joguines per si vols participar.

Si tens interès que la teva família es beneficiï d’aquest projecte, pots adreçar-te a Serveis Socials per a sol·licitar-ho.

 

Sitges Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF)

El programa Ciutats Amigues de la Infància és una iniciativa d'UNICEF que té per objectiu vincular la Convenció dels Drets dels Infants amb les polítiques locals d'infància i adolescència. A la pràctica, el programa promou el treball en quatre eixos:

- Donar suport a la creació de Plans d'Infància Municipals

- Promoure sistemes de participació en la vida pública municipal on els infants siguin protagonistes

- Impulsar les polítiques municipals que afavoreixin el desenvolupament dels drets de nenes i nens

- Promoure el treball en xarxa entre governs locals, per tal de compartir informació, solucions, projectes

 

Atenció a la gent gran

La gent gran de Sitges és molt activa i participa a la vida social i cultural del municipi i, a la vegada, té una sèrie de serveis específicament pensats per ells.

Recursos i serveis per persones grans de Sitges

 • Casals Municipals
 • Centre de Dia L’Aplec
 • Horts dels avis

 

Casals Municipals de la gent gran     

Són equipaments cívics que tenen com a finalitat fomentar el benestar i promoure la participació de la gent gran com a membres actius de la societat. Ofereixen als seus usuaris la possibilitat de gaudir de serveis i d'activitats per tal de fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació a la comunitat. Els serveis que s’ofereixen als Casals de Sitges són:

 • Tallers i activitats: gimnàstica, musicoteràpia, castanyoles, memòria, bingo...
 • Serveis de podologia
 • Servei de perruqueria
 • Accés a internet
 • Premsa diària
 • Celebració de festes populars

Al municipi de Sitges hi ha dos casals municipals de la gent gran i cada un d’ells disposa d’una programació d’ activitats pròpia i diversa.

Qui hi pot acudir? Les persones majors de 60 anys, pensionistes o aturades major de 55 anys residents a Sitges. També hi poden accedir els conjugues o persones amb anàloga relació d’afectivitat.

 

Centre de Dia L’Aplec

Es tracta d’un servei municipal d’atenció diürna de suport a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències cognitives i funcionals. Poden accedir també persones que no disposin del Grau de Dependència però requereixin aquest servei.

S’hi ofereix:

 • Transport Adaptat
 • Menjar i berenar diari
 • Teràpia ocupacional
 • Infermeria
 • Fisioteràpia
 • Higiene personal
 • Activitats diverses

Qui hi pot acudir?  Persones grans amb dificultats per mantenir el dia a dia a la pròpia llar per problemes mèdics, socials, soledat però que volen seguir vivint a la seva llar.

 

hortavis.jpg

 

Hort dels Avis

L’Ajuntament disposa de diverses parcel·les d’hort a la zona de Santa Bàrbara que cedeix durant un temps determinat a persones grans amb voluntat de gaudir de l’aire lliure i la relació amb els veïns d’hort així com mantenir l’activitat física tan necessària a la vellesa.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos a serveissocials@sitges.cat o bé al 93 894 94 94

 

carnet.jpg 

 

Carnet Blau i Carnet Blau +     

Es tracta d’un carnet municipal que acredita situacions de vulnerabilitat i dóna avantatges en la compra d’abonaments de transport urbà, exempció de l’impost d’escombraries i descompte en la quota de la taxa d’aigua per propietaris de vivenda, entre altres. Depenent del tipus de carnet atorgat es disposen uns avantatges o d’altres. (Consultar la web de l’Ajuntament).

Aquests carnets estan vinculats al “Programa de Cultura en Blau” des del qual es disposen una sèrie d’activitats culturals i d’oci de caràcter gratuït o bonificat, segons la tipologia de carnet.

Pel carnet blau social (S) a més cal acreditar ingressos iguals o inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per poder accedir a les seves avantatges.

Qui hi pot acudir? Els pensionistes per incapacitat permanent, les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, les persones aturades, les famílies monoparentals o nombroses i que siguin residents a Sitges.

 

Cultura en Blau

El Projecte Cultura en Blau s’adreça als titulars del Carnet Blau i Carnet Blau + així com els participants al Projecte Implica’t a Sitges.

L’objectiu és posar a l’abast de tothom la cultura a través de diversos descomptes en actes culturals que tenen lloc al nostre municipi. A la primera fase es tenen descomptes al cinema, diversos concerts, museus i espectacles.