Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Documentació del Centre

PLA D’ORGANITZACIÓ COVID CFA SITGES CURS 2021-2022

Aquest pla té la finalitat de protegir la seguretat dels/les integrants (alumnes, docents i personal administratiu) del CFA Sitges en el moment de l’inici de les activitats formatives i d’aquesta manera possibilitar el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat mitjançant l’activitat educativa adreçada a atendre els diferents perfils. És per aquest motiu que aquest pla garanteix la presencialitat, donant prioritat a la seguretat dels alumnes i del personal docent i no docent.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs 21-22 però podran variar en funció del context epidemiològic. Als centres de formació de persones adultes, gran part de l’alumnat és considerat de risc i és per aquest motiu que cal extremar i respectar les mesures de seguretat.

El CFA Sitges en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la Regidoria d’Educació i de la inspecció educativa ha elaborat un pla d’organització bàsic (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges... ). Aquest pla haurà de ser posat a disposició de la Inspecció d’Educació i, posteriorment, aprovat pel Consell escolar de centre.

El pla també considera, en el cas de produir-se un brot de virus en algun moment del curs, hipotètics escenaris de virtualitat de part o de tot el temps lectiu (model híbrid). Atenent les instruccions per al curs 21-22 dels centres educatius de Catalunya (ANNEX 4) es prioritzarà en tot moment la presencialitat dels més vulnerables educativament pel que fa a la seva competència digital o social.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial, entre el 27 de setembre i el 6 d’octubre pels cursos anuals. Les formacions de curta durada s’iniciaran en diferents dates durant el curs escolar. Aquesta presencialitat té un doble objectiu: d’una banda que els docents coneguin els alumnes i la dinàmica de treball del grup i, d’altra banda, que els alumnes coneguin els professors i la resta del grup.

Personal del centre

La plantilla del centre està formada per 3 docents, 1 administrativa i 2 conserges a temps complet i 6 docents a temps parcial. A més, el centre té 19 col·laboradors per a la realització de formacions variades de curta durada.

Grups estables

Al centre d’adults tots els grups són estables. Els grups es mantenen junts el màxim de les hores a excepció del curs de preparació per a les proves d’accés a Grau superior que es desdobla quan s’imparteixen les assignatures específiques. A l’interior de l’edifici els grups ocuparan sempre el propi espai físic.

Tots els docents, tant si es relacionen amb més d’un grup com si no, cal que portin mascaretes. En els grups estables no és necessari mantenir la distància física de seguretat establerta en 1,5 m.

Control de símptomes

Cada alumne o la seva família si és menor d’edat, ha de fer-se responsable del seu estat de salut. A l’inici de curs, haurà de signar una declaració responsable a través de la qual farà constar que és coneixedor/a de la situació actual de pandèmia, que respectarà les mesures del centre, que no assistirà al CFA en cas de presentar simptomatologia compatible amb la COVID o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre.

Metodologia

Els ensenyaments que s’ofereixen hauran de desenvolupar-se de forma presencial, en funció de les aules disponibles i de les mesures de seguretat i prevenció vigents.

Tant en mode presencial com híbrid, si es dona la situació, el/la docent acompanyarà sempre l’alumnat en el seu itinerari. L’haurà d’acompanyar emocionalment i haurà de fomentar un aprenentatge autònom i impulsar la col·laboració.

Per facilitar el treball en cas de confinament parcial o total es farà préstec dels dispositius necessaris als alumnes que no en disposin donant prioritat als cursos que han de realitzar proves o que depenen d'una avaluació continuada per obtenir una titulació.

Els alumnes hauran de tenir accés a la plataforma de videoconferències ZOOM i, a més, els docents hauran de tenir tots els correus dels alumnes.

A tots els alumnes que no tinguin coneixement de les eines digitals se’ls farà unes sessions introductòries.

EL CFA SITGES CEDEIX ESPAIS AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (AULA I DESPATX). EL CNL S’ADAPTA A LES MESURES DEL PLA DE PREVENCIÓ DE LA COVID.

MESURES DE PREVENCIÓ

Accés al centre: • Entrada ordenada • Mascareta • Higiene de mans

A les aules: • Reducció de l’aforament • Distanciament físic entre les taules • Neteja de la taula abans de l’inici de l’activitat • Higiene de mans abans i desprès de cada activitat • Mascareta

Als passadissos: • Circular sempre per la dreta

Als espais a l'aire lliure del centre: • Amb mascareta encara que hi hagi la distància mínima en cas de barreja de grups.

Portes d’entrada i de sortida: • Al disposar el centre de dues portes d’accés, una serà d’entrada i l’altra de sortida.

Ascensors • Els ascensors estan reservats per les persones que presenten dificultats per la mobilitat. Caldrà dur mascareta.

Neteja i ventilació: • El centre es netejarà i desinfectarà un cop al dia. • En ser les aules compartides per diferents grups i en diferents franges horàries, cada alumne, a l’entrada, haurà d’higienitzar la seva taula i cadira. • Les aules seran ventilades abans de l’entrada dels alumnes, després de la sortida i a cada canvi de classe. • Totes les aules disposaran de líquid desinfectant, paper i gel per a les mans així com de papereres específiques pels residus. • Els lavabos estaran oberts. No es pot fer ús de les màquines per assecar les mans.

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE COVID •

Cada alumne, docent o personal no docent és responsable de prendre’s la temperatura abans d’assistir al centre. •

Aquell alumne, personal administratiu o docent que presenti símptomes no estant al centre, haurà de comunicar-ho ràpidament tant al CFA com al CAP de referència. S’apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva. •

Davant una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID, en cas de ser menor d'edat, se la portarà a un espai separat, mantindrà la mascareta posada, es comunicarà a la mare, al pare o tutor que contactaran amb el referent del CAP. Els alumnes majors d’edat retornaran a casa seva i contactaran amb el CAP de referència per activar el protocol. •

Quan es detecti un cas amb prova PCR en qualsevol grup es seguiran les instruccions establertes per al curs 21-22 dels centres educatius de Catalunya. •

El confinament del CFA serà establert pels Serveis educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. •

Es crea un servei de préstec de dispositius digitals per tal que l’alumnat econòmicament més desfavorit pugui disposar d’ell per realitzar les tasques no presencials.

 

HORARIS D’ENTRADA

El centre té diferents franges horàries d’entrada: Matins: 9 h i 10.30 h Tardes: 15 h, 16 h, 17 h, 17.15 h, 17.30 h, 18 h, 18.30 h i 19 h

HORARIS DE SORTIDA La sortida serà per grup estable i respectant la distància. En el cas de coincidir més d'un grup a la mateixa hora de sortida, aquesta es realitzarà amb un temps de marge.

ORGANITZACIÓ DELS HORARIS EN CAS DE TANCAMENT DE GRUP

En cas de tancament, cada hora presencial es convertirà en 40 minuts en línia doncs aquesta metodologia exigeix més concentració per part d'alumnes i professors i, per tant, mantenir l'atenció és més difícil.

Es reforçarà l'acció tutorial. L'objectiu de la tutoria en aquesta situació serà evitar abandonaments, treballar la part emocional, acompanyar, resolució de conflictes...

En el cas de l’Etapa Instrumental no es contempla, pel perfil d’alumnes, fer classes en línia. Si el confinament és de dues setmanes l’activitat lectiva es transformarà en acció tutorial. En cas que el confinament sigui de més de dues setmanes als alumnes que siguin autònoms se’ls farà arribar feina o la podran recollir al CFA setmanalment. Els alumnes que no tenen adquirides les competències bàsiques, si és possible, tindran suport presencial dos dies a la setmana en grups reduïts.

XARXES

En el moment de la inscripció es recolliran dades i informació de l’alumnat que inclouran dades de contacte (telèfon i correu electrònic), telèfon de contacte en cas de produir-se una emergència i informació sobre l’accés als dispositius electrònics i la possibilitat de connectivitat.

A l’inici de curs s’establirà un mitjà de comunicació que permeti contactar amb l’alumnat en cas que no es pugui mantenir la presencialitat.

Es facilitaran els correus electrònics entre docents i grups classe per contactar a través de ZOOM i enviar comunicacions (tasques, materials...)

Es crearan grups de WhatsApp entre els docents i els grups classe per agilitzar les comunicacions.

Aquest pla està subjecte a qualsevol modificació de la normativa

Sitges, 16 de setembre de 2021

 

Annex Horaris i ocupació aules

 

Cursos

Grup

Alumnes

Espai

Formació Instrumental I

Pendent de matrícula

Aula Estudi

Dilluns i dimecres de 16 a 18h

Dimarts i dijous de 15 a 17h

*maig aula 1

Formació Instrumental II

Pendent de matrícula

Aula 6

Dilluns i dimecres de 16 a 18h

Dimarts i dijous de 15 a 17h

Competències Bàsiques

Pendent de matrícula

Aula 6

Dilluns i dimecres de 9 a 12h

Dimarts i dijous de 9 a 11h

CAM

Pendent de matrícula

Aula 8

De dilluns a dijous de 9 a 13h

Divendres de 10 a 13h

GESO I

Pendent de matrícula

Aula 9

De dilluns a dijous de 9 a 13h

GESO II

Pendent de matrícula

Aula Aula Estudi

De dilluns a dijous de 9 a 13h

PAGS

M25

M45.

Pendent de matrícula

Aula 4-5

De dilluns a dijous de 9 a 13h Específiques dm/dj aula 6

AnglèsA1

Pendent de matrícula

Aula 2-3

Dilluns i dimecres de 17 a 18.30h

Anglès A2

Pendent de matrícula

Aula 2-3

Dilluns i dimecres de 19 a 20.30h

Anglès B1

Pendent de matrícula

Aula 2-3

Dimarts i dijous de 17 a 18.30h

Anglès B2.1

Pendent de matrícula

Aula 2-3

Dimarts i dijous de 19 a 20.30h

Anglès B2.2

Pendent de matrícula

Aula 4-5

Dilluns i dimecres de 19 a 20.30h

Castellà A1

Pendent de matrícula

Aula 8

Dimarts de 18 a 20h

Castellà A2

12

Aula 9

Dimecres de 18 a 20h

Català Bàsic 1

*organitzat per el Consorci de normalització lingüística

18

Aula 4-5

Dilluns i dimecres de 17.15 a 19.15h

Taller memòria A

16

Aula 2-3

Dimarts de 10.30 a 12h

Taller memòria B

15

Aula 2-3

Dimecres de 10.30 a 12h

Taller memòria C

12

Aula 8

Dimecres de17.30 a 19h

Taller memòria D

15

Aula 2-3

Dijous de 10.30 a 12h

 

Tastets

Grup

Alumnes

Espai

Aprendre a mirar la pintura

Pendent de matrícula

Aula 9

Dijous de 18 a 20h (6 sessions)

Auto maquillatge

Pendent de matrícula

Aula 9

Dilluns de 18 a 20h (4sessions)

Iniciació a la pintura

Pendent de matrícula

Aula 9

Dimarts de 17 a 19h (6 sessions)

Cuina de Nadal per triomfar

Pendent de matrícula

Aula culinària mercat municipal

Dimarts de 18 a 21h (4 sessions)

Ment-i-joc A

Pendent de matrícula

Aula 4-5

Dijous 17.30 a 19.30h (4 sessions)

Ment-i-joc B

Pendent de matrícula

Aula 4-5

Dijous 17.30 a 19.30h (4 sessions)

Ment-i-joc C

Pendent de matrícula

Aula 4-5

Dijous 17.30 a 19.30h (4 sessions)

Creació del teu mandala personal

Pendent de matrícula

Aula 9

Dimarts 18.30 a 20.30h (6 sessi.)

Peces que fan història

Pendent de matrícula

Aula 8

Dijous de 18 a 20h (6 sessions)

Sitges 1900-1940

Pendent de matrícula

Aula 4-5

Dimarts de 18 a 20h (4 sessions)

Let’s play!

Pendent de matrícula

Aula 8

Dijous de 18 a 20h (6 sessions)

Joieria creativa amb essència sitgetana

Pendent de matrícula

Aula  8

Dilluns de 17 a 19h (3 sessions)

Reptes dels moments del passat

Pendent de matrícula

Aula 6

Dimecres de 18 a 20h (6 sessions)

Joieria creativa a la cera perduda

Pendent de matrícula

Aula 4-5

Dimarts de 17.30 a 19.30h (4 sess.)

Hollywood 1940-1960 dues dècades de gran cinema

Pendent de matrícula

Aula 8

Dijous de 18 a 20h (4 sessions)

Ikebana

Pendent de matrícula

Aula estudi

Dimecres de 17 a 19h (6 sessions)

Cuina fresca

Pendent de matrícula

Aula culinària mercat municipal

Dimarts de 18 a 21h (4 sessions)

Internet per la vida quotidiana A

Pendent de matrícula

Aula 7

Dimarts de 18 a 20h (6 sessions)

Internet per la vida quotidiana B

Pendent de matrícula

Aula 7

Dijous de 18 a 20h (6 sessions)

Mou-te tranquil·lament per les xarxes A

Pendent de matrícula

Aula 7

Dijous de 18 a 20h (6 sessions)

Mou-te tranquil·lament per les xarxes B

Pendent de matrícula

Aula 7

Dimecres de 18 a 20h (6 sessions)

Com començar un Podcast?

Pendent de matrícula

Aula 7

Dimarts de 18 a 20h (6 sessions)

Potenciar les teves xarxes socials

Pendent de matrícula

Aula 7

Dimecres de 18 a 20h (6 sessions)

Informàtica musical

Pendent de matrícula

Aula 7

Dijous de 18 a 20h (6 sessions)

Edició de vídeo

Pendent de matrícula

Aula 7

Dimarts de 18 a 20h (6 sessions)