Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Preinscripció i matrícula a les llars d'infants pel curs 2020-2021

1- Participants en el procés i requisits d'edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès/esa per primera vegada en una llar d'infants o escola bressol pública.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

 

2- Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

En cas de duplicitat de sol·licituds, s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi. Per a llars d'infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.

 

3- Calendari de preinscripció i matrícula

 

Publicació de l'oferta

entre el 5 i el 7 de maig de 2020

Període de presentació de sol·licituds

de l'11 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

2 de juny de 2020

Termini per presentar una reclamació

del 3 al 9 de juny de 2020

Sorteig del número de desempat

entre el 10 i el 12 de juny de 2020

Publicació de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera

16 de juny de 2020

Període de matrícula

del 17 al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos

 

4- Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

 

A. Criteris generals

Si hi ha germans al centre o pares o tutors legals que hi treballen

40 punts

Per proximitat de domicili o lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a Sitges (zona única)

- Lloc de treball a Sitges

 

 

30 punts

20 punts

Si els pares o tutors reben la renda mínima d’inserció

10 punts

Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pares o tutors

10 punts

 

B. Criteris complementaris

Família nombrosa o monoparental

15 punts

 

Documentació acreditativa:

 

  • Si hi ha germans al centre o pares o tutors legals que hi treballen

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s'al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

  • Per proximitat de domicili o lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini per a la matrícula.

- Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

  • Si els pares o tutors reben la renda mínima d’inserció:

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pares o tutors

L'original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d'aquest tipus de pensió.

  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental.

Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 

5 - Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari adjunt. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació presentada amb la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- una còpia del carnet de vacunacions, on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant, on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu,

- el DNI renovat amb la nova adreça, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.