Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Preus

Tarifes generals:

Tipus

Tarifa setmanal

Matí (9-13 h)

60.00€

Menjador (13 a 15 h)

38.00€

 

 

Tarifes bonificades:

Important: Només aplicables en període d’inscripció.

1. Quan els ingressos bruts mensuals de la unitat familiar dividits pel nombre de membres siguin inferiors a 2/3 de l'IPREM:

Tipus

Tarifa setmanal

Matí (9-13 h)

33.00€

Menjador (13 a 15 h)

21.00€

 

2. Quan els ingressos bruts mensuals de la unitat familiar dividits pel nombre de membres siguin inferiors a 1/2 de l'IPREM:

Tipus

Tarifa setmanal

Matí (9-13 h)

22.00€

Menjador (13 a 15 h)

14.00€

 

3. Quan els ingressos bruts mensuals de la unitat familiar dividits pel nombre de membres siguin inferiors a 1/3 de l'IPREM:

Tipus

Tarifa setmanal

Matí (9-13 h)

11.00€

Menjador (13 a 15 h)

7.00€

 

 

Normes de gestió:

Per accedir a l’import bonificat l’usuari haurà de presentar la documentació que l’Ajuntament consideri necessària per acreditar els ingressos familiars i fer la valoració corresponent:

  • Justificant de convivència
  • Darrera Declaració de l’IRPF presentada, o bé certificats d’imputacions de l’IRPF corresponents a l’any presentat de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. . En cas de no estar obligat a fer-la,  es requerirà el Certificat Negatiu d’Hisenda (també se li diu Certificat d’Imputacions, en aquest cas, negatiu )
  • Informe vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

 

Tarifes per germans:

En cas de que dos o més germans coincideixin en el mateix torn, i no es puguin acollir a les tarifes bonificades, podran beneficiar-se d’un descompte del 20% a partir del segon germà (el primer germà pagarà la tarifa general, i  a partir d’aquest, la resta de germans una tarifa reduïda en un 20%). Els usuaris de menjador esporàdic i/o tarda esporàdica no podran beneficiar-se del descompte.

 

Pagament, període de reclamacions i modificacions:

L’abonament del cost de l’activitat es farà en un únic pagament mitjançant autoliquidació.

Un cop finalitzat el termini de pagament de les autoliquidacions, totes aquelles que restin pendents d’abonament s’entendrà que renuncien a la plaça. I per tant, es procedirà a liquidar automàticament les despeses de gestió corresponents.

Exhaurit el període reclamacions, únicament s'estimaran les sol·licituds de baixa, ja siguin totals o parcials, presentades fora de termini, en aquells casos en els que la no assistència a les Estades Esportives hagi estat provocada per una raó imprevista, no imputable a l’usuari, sobrevinguda amb posterioritat a la data màxima de presentació de reclamacions i degudament justificada.

Les sol·licituds de baixa fora de termini que no siguin degudament justificades dintre dels casos abans esmentats, hauran d’assumir les despeses de gestió, estimades en un 16,67% del valor total de la inscripció realitzada, amb un mínim de 10 € per infant. En el cas que les estades esportives ja es trobin en curs, el percentatge serà del 50%.

Tipus

Tarifa setmanal

Matí (9-13 h)

10.00€

Menjador (13 a 15 h)

6.33€

 

Totes les inscripcions fora de termini, tindran un recàrrec d’un 5% sobre el preu públic establert i estaran subjectes a la disponibilitat de places.

Totes les modificacions (ampliació d’horari de la inscripció al mateix torn) fora del període de reclamació de les inscripcions acceptades, tindran un recàrrec del 5% sobre el preu públic i estaran subjectes a la disponibilitat de places.

 

Devolucions:

Es retornarà l’import pagat corresponent als torns de no assistència en cas de força major acreditada.

L’Ajuntament establirà els documents necessaris per acreditar aquesta situació de forma individualitzada.

 

Consulta la Ordenança Reguladora de Preus Públics 2020