Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

SUBVENCIONS ESPORTIVES 2022

Subvencions en concurrència competitiva per a Projectes i Activitats Esportives

L’Ajuntament de Sitges atorga subvencions per a projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat les activitats esportives federades, escolars o populars desenvolupades per les entitats esportives i esportistes del municipi de Sitges al llarg de l’exercici per la qual es sol·licita la subvenció, i reuneixin les condicions assenyalades a les bases.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 11 de juliol de 2022 va aprovar la convocatòria per a la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE PROJECTES I ACTIVITATS ESPORTIVES PER L’ANY 2022.

Us facilitem els Edictes de l'aprovació de la convocatòria per aquest any, publicat en data 18 de juliol de 2022, per tal que tingueu en compte els terminis de presentació de les corresponents sol·licituds, que serà via telemàtica del 19 de juliol al 8 d’agost ambdós inclosos.

 

Les bases de la convocatòria recullen entre d’altres coses; l’objecte, el procediment, els requisits, el termini, la informació per a la presentació de sol·licituds, etc... Segons la base setena, el termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

La SOL·LICITUD TELEMÀTICA s’haurà de fer obligatòriament amb el CERTIFICAT DIGITAL de l’entitat sol·licitant. NO s’acceptarà documentació que es presenti a través del correu electrònic.

En aquest enllaç s’haurà d’annexar tota la documentació obligatòria requerida segons les Bases Reguladores de Subvencions.

 

Altres impresos:

 


Convocatòria de subvencions 2022:

És sotmet a informació pública la modificació de les bases pel termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la publicació del corresponent edicte de les Bases Específiques Reguladores, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i publicar-les a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges (seu.sitges.cat), període durant el qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar les reclamacions que considerin oportunes. En cas contrari, les bases s’entendran aprovades definitivament, sense necessitat de posterior acord.

Projectes subvencionables:

 1. Promoció de l’Esport Escolar i Federat:
  • Per l’organització de competicions esportives de forma regular, tant en àmbit federatiu com a nivell escolar que organitzin les entitats esportives locals.
 2. Organització d’Esdeveniments Esportius:
  • Per l’organització de campionats/esdeveniments que estiguin als calendaris de competicions oficials de la federació corresponent.
 3. Promoció de l’Esport de Rendiment:
  • Pels equips de competició federada, que hauran de participar en lligues oficials d’àmbit català i/o espanyol.
 4. Esport Adaptat:
  • Donar suport a les entitats i clubs esportius que impulsen projectes amb caràcter de cohesió social