Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge de protecció oficial a Sitges

Com fer la renovació de la inscripció o modificació de dades

Renovació de la inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatge

La inscripció en el RSHPOS té una vigència d’un any. Un cop exhaurit el termini, s'ha de renovar la sol·licitud per continuar participant en els procediments d'adjudicació. En cas contrari, la sol·licitud serà donada de baixa.

Si la inscripció està a punt de caducar, cal que inicieu el procés de renovació, presentant una declaració responsable per a la renovació automàtica es podrà tramitar telemàticament a la seu electrònica al següent enllaç:

Renovació de la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

 

També pots fer-ho presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb cita prèvia.

 

En cas que hagin canviat els ingressos, els membres de la unitat de convivència o altres canvis significatiu, la renovació ha de ser valorada i estudiada per l’Oficina Local de l’Habitatge.

 

Modificació de la inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatge

La inscripció́ en el RSHPOS té una durada d’un any. Els sol·licitants d’inscripció́ en el Registre podran verificar la seva inscripció́ i les dades corresponents a la pàgina web del registre.

L’òrgan gestor del registre comunicarà̀ a les persones interessades la data d’acabament del termini de vigència de la inscripció́ tres mesos abans que aquest esdevingui. Si abans del termini de vigència la persona sol·licitant no renova la sol·licitud, aportant en temps i forma la documentació́ exigible, s’entendrà̀ que renuncia a estar inscrit en el Registre i la unitat de convivència serà̀ donada de baixa. Les renovacions s’acordaran pel mateix temps de vigència de la inscripció́ inicial.

 

Oficina Local de l’Habitatge

Carrer de les Pruelles, 1 / 08870 Sitges

habitatge@sitges.cat / 93 811 30 50