Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge de protecció oficial a Sitges

Requisits

Poden sol·licitar la inscripció les persones majors d’edat o emancipades, també sol·licitants sense la nacionalitat espanyola o la d’un país de la UE amb permís de residència vigent, amb necessitat d’habitatge, que compleixin els límits d’ingressos màxims i mínims, i que estiguin empadronades a Sitges en el moment de fer la sol·licitud.

També poden inscriure’s:

  • Persones migrades originàries de Sitges o que hi hagin residit els 2 anys anteriors a la sortida del municipi i amb la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada
  • Persones originàries de Sitges que han establert la seva residència a una altra localitat i desitgen retornar al municipi, amb acreditació d’inscripció al padró municipal els 12 anys anteriors a la seva sortida

Les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat beneficiàries d’habitatge amb protecció oficial en arrendament podran inscriure’s per sol·licitar altres modalitats.

 

Càlcul d’ingressos familiars

Per ser adjudicatari d’un Habitatge de Protecció Oficial (HPO) és obligatori no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa vigent, en la modalitat o les modalitats per a les quals s’opti en el moment de la sol·licitud.

S’entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració de la renda de les persones físiques, presentada per cada membre de la unitat, corresponent al període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de la declaració, sigui immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es farà amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària.

 

Ingressos màxims

A) Consideracions prèvies

Els topalls per l'accés a l'Habitatge de Protecció Oficial (HPO) es valora en relació a l'Indicador de Renda de Suficiència IRSC, corregit en funció de la zona i els membres de la unitat de convivència.

A efectes de l'aplicació de la normativa HPO Sitges es troba inclòs a la zona A.

Seguint el Decret 75/2014 del Pla per al Dret a l'Habitatge, el règim (especial, general, concertat) determina el topall d'ingressos màxims:

  • 2,50 vegades IRSC - Règim especial - venda i lloguer - promoció pública
  • 3,50 vegades IRSC - Règim general - lloguer amb ajuts a la promoció - promoció privada
  • 5,00 vegades IRSC - Règim general - venda i lloguer - àrees de demanda forta i acreditada
  • 6,50 vegades IRSC - preu concertat - venda i lloguer

Per tant, al registre de sol·licitants d'HPO haurem d'atendre els ingressos de fins a 6,5IRSC, s'acompanya la taula

B) Taula d'ingressos màxims al municipi de Sitges (Ingressos aproximats. El topall serà específic per a cada promoció d'habitatges i es donarà a conèixer en la seva respectiva convocatòria)

 

Nº membres unitat de convivència 1 IRSC 2,5 IRSC 3,5 IRSC 5 IRSC 5,5 IRSC 6,5 IRSC
1 membre 10.623,64€ 26.559,10€ 37.182,74€ 53.118,20€ 58.430,02€ 69.053,66€
2 membres 10.952,21€ 27.380,52€ 38.332,72€ 54.761,03€ 60.237,13€ 71.189,34€
3 membres 11.423,27€ 28.558,17€ 39.981,44€ 57.116,34€ 62.827,98€ 74.251,25€
4 membres o més 11.804,04€ 29.510,11€ 41.314,16€ 59.020,22€ 64.922,24€ 76.726,29€