Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS) al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Sitges

És un registre únic al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Sitges.

L’objectiu és prestar un servei millor i més transparent en la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi, així com informar de la demanda real d’habitatges protegits de Sitges.

 

Consulta el reglament del registre de sol·licitants (pdf)

 

El RSHPOS és un registre públic, amb abast a tot el municipi; un instrument legal per aconseguir una gestió adequada del parc d’habitatges amb protecció oficial, mitjançant un control públic eficient en la seva adjudicació i transmissió. Forma part del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d’altres registres d’administracions locals que en tinguin i el propi de l’administració de la Generalitat de Catalunya. El Registre es regula pel reglament municipal i per les normes aplicables al Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya.


Per a què serveix?

És un pas previ necessari perquè les persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits participin en els processos d’adjudicació de les promocions públiques locals.

També proporciona a l’Ajuntament de Sitges informació útil i fiable sobre les necessitats d’habitatge amb protecció oficial de la ciutadania, així com indicadors de gènere, edat, procedència i característiques de les llars.


Com funciona?

La inscripció al Registre té vigència d’un any, pot renovar-se anualment i no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa l’adjudicació automàtica de cap habitatge.

El registre depèn de l’Ajuntament de Sitges, que el gestiona a través de l’Oficina Local de l’Habitatge (OLHS).

 

 

 

Poden sol·licitar la inscripció les persones majors d’edat o emancipades, també sol·licitants sense la nacionalitat espanyola o la d’un país de la UE amb permís de residència vigent, amb necessitat d’habitatge, que compleixin els límits d’ingressos màxims i mínims, i que estiguin empadronades a Sitges en el moment de fer la sol·licitud.

També poden inscriure’s:

 • Persones migrades originàries de Sitges o que hi hagin residit els 2 anys anteriors a la sortida del municipi i amb la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada
 • Persones originàries de Sitges que han establert la seva residència a una altra localitat i desitgen retornar al municipi, amb acreditació d’inscripció al padró municipal els 12 anys anteriors a la seva sortida

Les persones o unitats de convivència que siguin o hagin estat beneficiàries d’habitatge amb protecció oficial en arrendament podran inscriure’s per sol·licitar altres modalitats.

 

Càlcul d’ingressos familiars

Per ser adjudicatari d’un Habitatge de Protecció Oficial (HPO) és obligatori no superar el límit d’ingressos màxims establerts a la normativa vigent, en la modalitat o les modalitats per a les quals s’opti en el moment de la sol·licitud.

S’entenen per ingressos de la unitat de convivència la suma dels ingressos percebuts per totes les persones que la integren. El càlcul es farà a partir de la declaració de la renda de les persones físiques, presentada per cada membre de la unitat, corresponent al període impositiu que, un cop vençut el termini de presentació de la declaració, sigui immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

Si un dels membres de la unitat no hagués presentat la declaració, perquè no hi està obligat, l’acreditació dels seus ingressos es farà amb el certificat d’imputacions que facilita l’Agència General Tributària.

 

Ingressos màxims

A) Consideracions prèvies

Els topalls per l'accés a l'Habitatge de Protecció Oficial (HPO) es valora en relació a l'Indicador de Renda de Suficiència IRSC, corregit en funció de la zona i els membres de la unitat de convivència.

A efectes de l'aplicació de la normativa HPO Sitges es troba inclòs a la zona A.

Seguint el Decret 75/2014 del Pla per al Dret a l'Habitatge, el règim (especial, general, concertat) determina el topall d'ingressos màxims:

 • 2,50 vegades IRSC - Règim especial - venda i lloguer - promoció pública
 • 3,50 vegades IRSC - Règim general - lloguer amb ajuts a la promoció - promoció privada
 • 5,00 vegades IRSC - Règim general - venda i lloguer - àrees de demanda forta i acreditada
 • 6,50 vegades IRSC - preu concertat - venda i lloguer

Per tant, al registre de sol·licitants d'HPO haurem d'atendre els ingressos de fins a 6,5IRSC, s'acompanya la taula

B) Taula d'ingressos màxims al municipi de Sitges (Ingressos aproximats. El topall serà específic per a cada promoció d'habitatges i es donarà a conèixer en la seva respectiva convocatòria)

 

Nº membres unitat de convivència 1 IRSC 2,5 IRSC 3,5 IRSC 5 IRSC 5,5 IRSC 6,5 IRSC
1 membre 10.623,64€ 26.559,10€ 37.182,74€ 53.118,20€ 58.430,02€ 69.053,66€
2 membres 10.952,21€ 27.380,52€ 38.332,72€ 54.761,03€ 60.237,13€ 71.189,34€
3 membres 11.423,27€ 28.558,17€ 39.981,44€ 57.116,34€ 62.827,98€ 74.251,25€
4 membres o més 11.804,04€ 29.510,11€ 41.314,16€ 59.020,22€ 64.922,24€ 76.726,29€

 

 

Els sol·licitants de la inscripció́ al Registre hauran d’aportar la següent documentació́ a l'Ajuntament de Sitges, referida als diversos membres de la unitat de convivència:

 

 • Còpia de la inscripció en el registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • Còpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació́ d’estranger
 • Còpia del llibre de família o document equivalent, acreditació́ de l’existència de la parella estable no casada o, en el cas d’unitats familiars futures, compromís de constitució́ de la unitat de convivència en termini que no excedeixi de tres mesos des del lliurament de l’habitatge, en el cas de que en resultin adjudicataris
 • Justificació́ de la discapacitat psíquica, física, incapacitat, malaltia o patir violència de gènere, així́ com de qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs com a possible adjudicatari en els contingents especials de reserva
 • Documentació́ acreditativa de la necessitat d’habitatge
 • Documentació́ acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència
 • Documentació́ acreditativa del divorci, extinció́ de la unió́ estable de parella o separació́ matrimonial
 • Còpia del contracte de compravenda o arrendament de l’habitatge actual

El RSHPOS podrà demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris, quan entengui que es imprescindible per a valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars de les persones sol·licitants.

Com fer la inscripció?

Per tramitar la sol·licitud has de seguir aquestes passes:

 

Pas 1. Tramitar la sol·licitud a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Accedir al tràmit de sol·licitud d'inscripció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mitjançant el següent enllaç. Emplena les dades, descarrega l'imprés en pdf i/o imprimeix una còpia de la sol·licitud.

Sol·licitar la inscripció al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Una vegada comenceu a complimentar la sol·licitud, haureu d'acabar-la. En cas contrari, les vostres dades es perdran i caldrà que comenceu novament.

 

Pas 2. Presentar una còpia de la sol·licitud realitzada i la documentació, a l'Ajuntament de Sitges

Un cop realitzada la sol·licitud al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya cal presentar una còpia de la sol·licitud, més la documentació requerida, a l'Ajuntament de Sitges a través de qualsevol dels següents canals:

 

A. Tràmit telemàtic, en el següent enllaç (requereix certificat digital):

Tràmit 

B. Presencial

Mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sitges (requereix cita prèvia):

Demanar cita prèvia a l'OAC

 

Inscripció per a antics residents

Les persones no empadronades actualment a Sitges i que demostrin un històric de padró de 12 anys consecutius, també poden optar a les promocions municipals de l'Ajuntament. Aquestes persones, en el moment d'inscriure's a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'apartat 'Municipi on sol·liciteu l'adjudicació de l'habitatge/relació amb el municipi seleccionat', hauran de marcar  la casella 'Antic resident'.

En aquests casos, l’Ajuntament de Sitges no pot tramitar la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, de forma que, la persona interessada haurà de traslladar la  sol·licitud al seu municipi de residència, en el cas de que disposi de registre propi o bé directament al Consell Comarcal o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Pots accedir a les teves dades de Padró Municipal d'Habitants amb certificat digital o IdCat Mòbil en el següent enllaç:

Dades de Padró Municipal d’Habitants

 

Qui pot inscriure’s-hi?

La persona o les persones que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sitges i que compleixin els requisits que estableix la normativa.

La inscripció al registre pot ser individual o per part de més d’una persona, si formen una unitat de convivència. Com a sol·licitant hi constarà només un dels membres de la unitat de convivència, que exercirà de representat de la resta de persones.

Un dels factors que has de tenir en compte és que la inscripció s'ha de fer juntament amb les persones amb qui voldràs conviure, tot i que no hi visquis encara. Una inscripció per persona (i no per unitat de convivència) no dóna més opcions per a l'obtenció d'un habitatge, sinó que defineix la tipologia d'habitatge a la que s'optarà.

 

 


Què es considera unitat de convivència? S’entén com a unitat de convivència aquells grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles. Una mateixa persona no podrà̀ formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció́.

Renovació de la inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatge

La inscripció en el RSHPOS té una vigència d’un any. Un cop exhaurit el termini, s'ha de renovar la sol·licitud per continuar participant en els procediments d'adjudicació. En cas contrari, la sol·licitud serà donada de baixa.

Si la inscripció està a punt de caducar, cal que inicieu el procés de renovació, presentant una declaració responsable per a la renovació automàtica es podrà tramitar telemàticament a la seu electrònica al següent enllaç:

Renovació de la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

 

També pots fer-ho presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb cita prèvia.

 

En cas que hagin canviat els ingressos, els membres de la unitat de convivència o altres canvis significatiu, la renovació ha de ser valorada i estudiada per l’Oficina Local de l’Habitatge.

 

Modificació de la inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatge

La inscripció́ en el RSHPOS té una durada d’un any. Els sol·licitants d’inscripció́ en el Registre podran verificar la seva inscripció́ i les dades corresponents a la pàgina web del registre.

L’òrgan gestor del registre comunicarà̀ a les persones interessades la data d’acabament del termini de vigència de la inscripció́ tres mesos abans que aquest esdevingui. Si abans del termini de vigència la persona sol·licitant no renova la sol·licitud, aportant en temps i forma la documentació́ exigible, s’entendrà̀ que renuncia a estar inscrit en el Registre i la unitat de convivència serà̀ donada de baixa. Les renovacions s’acordaran pel mateix temps de vigència de la inscripció́ inicial.

 

Oficina Local de l’Habitatge

Carrer de les Pruelles, 1 / 08870 Sitges

habitatge@sitges.cat / 93 811 30 50

 

 

Sóc de Sitges i compleixo els requisits d’empadronament, però la persona amb qui vull viure, no. Ens podem inscriure conjuntament al Registre de Sol·licitants?

Sí, les persones cosol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència no és necessari que acompleixin requisits d’empadronament, sempre que facin la sol·licitud conjunta. 

Caldrà, però, que compleixin amb els requisits generals de residència i de propietats.

 

Puc ser sol·licitant principal de la meva unitat de convivència sense empadronament a Sitges?

Si no estàs empadronat a Sitges, hauràs d’inscriure’t com a sol·licitant d’Habitatge de Protecció Oficial indicant l’opció d’antic resident, sempre i quan acreditis un empadronament històric continuat de 12 anys.

 

Tinc més opcions si m’inscric en diferents unitats de convivència?

No. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció. En els casos que el representant de la unitat de convivència o un dels seus membres  realitzi una altra sol·licitud en una unitat de convivència diferent, quedarà inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges d’acord a l’última sol·licitud presentada.

 

Pot anar una altra persona en nom meu a aportar la sol·licitud juntament amb la documentació?

Sí, sempre que dugui la sol·licitud signada pels membres majors d'edat inscrits a la sol·licitud.

 

Què he de fer quan canviï una dada de la meva sol·licitud?

Les persones inscrites en el RSHPOS hauran de comunicar qualsevol modificació de les dades presentades en la corresponent sol·licitud de modificació.

 

Quan caduca la inscripció al Registre?

La inscripció té una validesa d'un any des de la data de la resolució de la inscripció.

 

He de pagar pels tràmits relacionats amb el RSHPOS?

La inscripció, actualització i cancel·lació de dades són gratuïts.

 

Puc sol·licitar dues inscripcions?

No, en cas de presentar dues sol·licituds, quedarà inscrit al Registre conforme a l'última sol·licitud presentada. A més, un dels factors que has de tenir en compte és que la inscripció s'ha de fer juntament amb les persones amb qui voldràs conviure, tot i que no hi visquis encara. Una inscripció per persona (i no per unitat de convivència) no dóna més opcions per a l'obtenció d'un habitatge, sinó que defineix la tipologia d'habitatge a la que s'optarà.

 

Què és una unitat de convivència?

Constituiran unitat de convivència els grups de persones físiques que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho en un termini que no ha de superar els quatre mesos des del lliurament de l'habitatge, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no.

 

Com puc saber si la meva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges ha estat acceptada?

L’Ajuntament de Sitges et notificarà, un cop revisada la sol·licitud, l’estat de la mateixa. Ho farà a través d’una notificació electrònica en cas que hagis facilitat un correu electrònic o a través d’un correu postal en cas que hagis indicat una adreça a efectes de notificacions.

Per a les persones que puguin tenir dificultats per a accedir correctament a la notificació electrònica, poden contactar amb el Servei OAC 360, de suport en la tramitació online.

OAC 360: 93 595 50 94 o oac360@sitges.cat / de dilluns a divendres de 8h a 20h.