Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Documentació

Els sol·licitants de la inscripció́ al Registre hauran d’aportar la següent documentació́ a l'Ajuntament de Sitges, referida als diversos membres de la unitat de convivència:

 

  • Còpia de la inscripció en el registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
  • Còpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació́ d’estranger
  • Còpia del llibre de família o document equivalent, acreditació́ de l’existència de la parella estable no casada o, en el cas d’unitats familiars futures, compromís de constitució́ de la unitat de convivència en termini que no excedeixi de tres mesos des del lliurament de l’habitatge, en el cas de que en resultin adjudicataris
  • Justificació́ de la discapacitat psíquica, física, incapacitat, malaltia o patir violència de gènere, així́ com de qualsevol altra circumstància que justifiqui el dret a ser inclòs com a possible adjudicatari en els contingents especials de reserva
  • Documentació́ acreditativa de la necessitat d’habitatge
  • Documentació́ acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència
  • Documentació́ acreditativa del divorci, extinció́ de la unió́ estable de parella o separació́ matrimonial
  • Còpia del contracte de compravenda o arrendament de l’habitatge actual

El RSHPOS podrà demanar tots els documents complementaris que cregui necessaris, quan entengui que es imprescindible per a valorar les circumstàncies econòmiques, personals i familiars de les persones sol·licitants.