Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Convocatòria de 43 habitatges

Consulta els requisits per accedir a la primera promoció d’Habitatge de Protecció Oficial de 43 habitatges (3 edificis), situats al carrer de l'Abadessa Mª Lluïsa de Dalmau / Mestre Manel Torrens (propera al Vinyet)

L’Ajuntament de Sitges ha aprovat inicialment les bases amb els requisits per optar a la primera promoció municipal d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer. Es tracta de la primera adjudicació d’un total de 3, les quals sumen 175 habitatges de protecció oficial públics i de lloguer.

Aquesta primera promoció és l’anomenada Marinada i consta de 3 edificis, amb 43 habitatges, al carrer de l'Abadessa Maria Lluïsa de Dalmau / Manuel Torrens, en la zona més propera a Can Pei.

Per a desenvolupar-la, l’Ajuntament de Sitges, qui té la propietat municipal del sòl, ha col·laborat amb diverses entitats sense ànim de lucre, concretament fundacions promotores d’habitatge social. En aquest cas, la Fundació Salas per l’Accessibilitat ha estat la responsable de l’obra i la Fundació Nou Lloc gestionarà els habitatges i els annexos, i realitzarà les operacions de manteniment i conservació dels edificis.

 

Avís

Llistes provisionals de les persones participants en el procés de selecció dels adjudicataris de 43 HPO a la parcel·la 42

(Publicat a la Seu Electrònica > Tauler d'anuncis > Habitatge)

 

Total habitatges: 43

 • 18 habitatges – 2 habitacions - Ocupació d’1 a 3 persones
 • 22 habitatges – 3 habitacions –Ocupació de 3 a 6 persones
 • 2 habitatges adaptats – 2 habitacions – Ocupació d’1 a 3 persones
 • 1 habitatge Serveis Socials

D'aquests, 6 habitatges es reserven a unitats de convivència amb ingressos baixos i 1 habitatge, exclòs del procediment d'adjudicació, que serà gestionat directament pels Serveis Socials.

Preu: 7 €/m2

 • Superfície útil computable: entre 62,7 i 78,65 m2
 • Superfície útil interior: entre 57 i 71,5 m2
 • Superfície útil balcons: entre 10 i 14 m2

Tots els habitatges tenen aparcament i traster vinculat, inclòs en el lloguer a un preu de 3,64 €/m2.

Despeses comunitàries: 50 € per a habitatges de 2 habitacions i 55 € per a habitatges de 3 habitacions.

Fiança: dues mensualitats (fiança legal a dipositar a l’INCASOL i garantia addicional)

 

Documents:

> Qualificació provisional d'habitatges amb protecció oficial - Agència de l'Habitatge de Catalunya (pdf)

 

Les persones o unitats de convivència interessades en optar-hi han de tenir vigent la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS), el 18 de febrer de 2022, inclòs, com a data límit.

 

> Com fer la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

Reglament del registre municipal de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial de Sitges

 

A més, hauran de complir inicialment els requisits generals que marquen les bases per entrar a formar part de la llista de candidates a l’adjudicació.

 

A. Requisits generals

· Registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial: Persones o unitats de
convivència inscrites en Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, amb data d’efecte d’inscripció fins al 18 de febrer de 2022, inclòs.

· Residència: Acreditar el següent:

 • La residència continuada mitjançant l’empadronament en el municipi de Sitges els darrers 3 anys, respecte a la persona sol·licitant principal de la unitat de convivència.
 • O la residència i l’empadronament continuat en algun moment de la seva vida al municipi de Sitges durant 12 anys, respecte a la persona sol·licitant principal de la unitat de convivència.

· Nacionalitat: Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevol altra nacionalitat, ostenti un permís de residència vigent.

 

· Propietat: S’entén que les persones sol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència, no tenen necessitat d’habitatge quan es troben en alguna de les següents circumstàncies, segons el que recull l’article 8.2 del Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges.

 1. Disposar de manera efectiva d’un habitatge adequat en propietat, en ple domini, o gaudir d’un dret real d’ús, dret de superfície o usdefruit sobre un habitatge amb protecció oficial o sobre un habitatge lliure, quan el seu valor, referit a m2/sostre de superfície útil, excedeix en més del 50% el preu bàsic per m2/sostre dels habitatges amb protecció oficial vigent.
 2. Ser titular d’altres béns immobles de naturalesa rústica o urbana, subjectes a l’impost sobre béns immobles, que tinguin un valor, referit a m2/sostre de superfície útil, si és de naturalesa urbana, o m2/sòl, si és de naturalesa rústica, calculat segons les regles de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats superior al doble del preu bàsic per m2/sostre dels habitatges amb protecció oficial.
 3. Ser cotitular dels immobles indicats als apartats anteriors, quan la quota de participació sigui superior al 50%.

· Edat: Majoria d’edat de la persona sol·licitant.

· Unitat de convivència: Les persones sol·licitants hauran de formar part d’una unitat de convivència d’ 1 a 6 membres.

 

B. Requisits específics

En aquesta primera adjudicació, trobem les següents reserves d'habitatge:

Contingent general: 34 habitatges

Contingent especial d'ingressos baixos: 6 habitatges

Contingent especial de mobilitat reduïda: 2 habitatges

Habitatge cedit als Serveis Socials (exclòs del procediment d’adjudicació): 1 habitatge

 

1. Per al contingent general

- Relació habitatge – unitat de convivència
Per tal de distribuir equitativament els habitatges a les persones o unitats de convivència en funció del número de membres i del número de dormitoris de cada habitatge, s’estableix la següent relació:

 • Habitatges de dos dormitoris: unitats de convivència de 1 a 3 membres.
 • Habitatges de tres dormitoris: unitats de convivència de 3 a 6 membres.

- Trams de renda
Els ingressos anuals ponderats de la unitat convivencial, corresponents al darrer exercici fiscal disponible, s’han de situar per sota de 4,25 IRSC per a la Zona A – Sitges. 

Això equival als següents ingressos màxims:

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

45.117,54 €/any

46.512,93 €/any

48.513,48 €/any

50.130,60 €/any

 

Així mateix, caldrà acreditar, entre totes les persones membres de la unitat de convivència, ingressos mínims a l’entorn de 21.000€/any per tal d’assegurar que els futurs/es inquilins/es no destinin més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer de l’habitatge, topall que indica l’import de lloguer just.

Cal tenir present que, per a la determinació dels ingressos es tindrà en consideració la declaració de renda del darrer exercici fiscal disponible, sempre i quan s’hagi presentat i, per els casos de no estar obligat a presentar-la, caldrà presentar el certificat d'imputacions de la renda del darrer exercici fiscal disponible o els següents documents originals i fotocopies abans de l’adjudicació definitiva del habitatge:

 • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
 • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponent a l’any
  immediatament anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi
  treballat.
 • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda durant l’anualitat immediatament
  anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
 • Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’anualitat immediatament anterior.


2. Per al contingent especial de persones amb ingressos baixos

A més dels requisits generals, les persones sol·licitants d’aquest contingent hauran
d’acomplir el requisit següent abans de l’adjudicació definitiva del habitatge:

· Acreditar uns ingressos anuals de la unitat de convivència, corresponents al darrer període fiscal, entre 1,25 i 2,34 IRSC, el que equival als següents ingressos mínims i màxims:

Ingressos mínims

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

13.279,55 €/any

13.690,26 €/any

14.279,09 €/any

14.755,05 €/any

Ingressos màxims

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

24.859,32 €/any

25.628,16 €/any

26.730,45 €/any

27.621,46 €/any

 

Addicionalment, caldrà que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

 

3. Per al contingent especial de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

A més dels requisits generals, els sol·licitants d’aquest contingent
hauran d’acomplir el requisit següent:

· Acreditar necessitat d’habitatge adaptat mitjançant justificació emesa per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya (Certificat de l’ICASS on s’acrediti un grau de discapacitat no inferior al 65%).

· Com a mínim, un dels membres de la unitat de convivència haurà de ser persona amb discapacitat i mobilitat reduïda.

 

 

Consulteu tota la informació relacionada amb l'adjudicació de la promoció a:

Bases específiques per a l’adjudicació de 43 habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer social ubicats al carrer Manuel Torrens 15 de Sitges

 

 

 

 

A banda del règim general d’HPO, al qual es destinen 34 habitatges, l’Ajuntament reserva 6 habitatges de la promoció a unitats de convivència amb ingressos baixos i 2 adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Basats en aquests tres contingents, la Regidoria d’Habitatge crearà quatre llistats específics (dos per al contingent general, un per a ingressos baixos i un per a persones amb mobilitat reduïda), que participaran al sorteig de la respectiva reserva.

L’Ajuntament reserva també un habitatge a col·lectius en risc d’exclusió, que serà d’adjudicació directa per part de Serveis Socials i que, per tant, queda exclòs d’aquest procés d’adjudicació.

              

Contingent especial de persones amb ingressos baixos

L’Ajuntament preveu una nova línia d’ajuts al lloguer solidari, destinat al contingent especial de persones amb ingressos baixos d’aquesta promoció.

Aquest ajut solidari vol cobrir la diferència entre el lloguer just que haurien de pagar les persones i famílies llogateres en funció dels seus ingressos i el preu de la renda del lloguer de l’habitatge amb els seus annexos i despeses comunitàries, segons la qualificació definitiva.

Per garantir l’accés a un habitatge a un preu just, l’Ajuntament posarà en marxa ajuts directes al pagament del lloguer just, per al contingent de persones i famílies amb ingressos baixos. L’objectiu és que l’esforç màxim que per al pagament dels lloguers sigui el mateix per a totes les persones i famílies adjudicatàries dels habitatges d’aquesta promoció i en cap cas superi el 30% dels seus ingressos.

Totes les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges que compleixin amb els requisits del contingent general o de contingents específics entraran a formar part de les respectives llistes provisionals.

En aquest moment, s’obrirà un període d’al·legacions i, un cop resoltes, quedaran definits els llistats finals de participants al sorteig. Es configuraran dues llistes per al contingent general, segons si s’opta a un pis de 2 o de 3 habitacions; una per als dos habitatges per a persones amb mobilitat reduïda, i una quarta llista per a les persones amb ingressos baixos.  

Es realitzarà un sorteig per a cada llista existent (general, mobilitat reduïda i ingresso baixos). L’Ajuntament de Sitges fixarà la data, un cop publicades les llistes definitives de persones admeses. A cada sol·licitud se li assignarà un número aleatori mitjançant una aplicació informàtica.

Els sorteigs es realitzaran davant Notari, de manera separada, a través d’un programa informàtic. A partir dels números d’ordre extrets de cadascuna de les llistes, es confeccionarà la llista de persones beneficiàries. Aquestes escolliran un habitatge d’entre els disponibles, quan siguin citades per la Fundació.

Cal tenir en compte que les persones adjudicatàries d'un habitatge, en cas de renunciar-hi sense causa justificada, seran donades de baixa del RSHPOS i no podran donar-se d'alta novament fins passats cinc anys. 

Llistes de reserva

Les persones o unitats de convivència de les llistes d’espera del contingent general i les dels contingents de reserva especial es mantindran vigents, respectant l’ordre resultat del sorteig. En cas de disponibilitat d’un habitatge, la Fundació les contactarà.

Si actualment disposo d’un habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, puc optar a aquesta convocatòria?

No. Les persones titulars d’una habitatge de protecció oficial en règim de lloguer només poden optar a convocatòries en un règim diferent, és a dir,  a ‘lloguer amb opció a compra’ o “en propietat’, però no en règim de lloguer.

Tot i així, hi ha excepcions a les que podrien acollir-se, sempre i quan s’acreditin les circumstàncies següents, segons l’article 8.4. del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial:

No es consideren habitatges adequats o a disposició del sol·licitant, i es tindran per tant com a supòsits de necessitat d’habitatge, els següents:

 1. Els habitatges fora d’ordenació urbanística o declarats en estat ruïnós respecte dels quals s’hagi acordat la seva demolició.
 2. Els habitatges inclosos en una relació definitiva de béns i drets afectats per algun expedient expropiatori.
 3. Els habitatges que no reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat establertes en la normativa vigent, sense que es pugui considerar que les deficiències existents admeten solucions constructives.
 4. Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, s’hagin assignat judicialment com domicili de l’altre membre de la parella sempre que el sol·licitant manqui d’un altre habitatge adequat i a la seva disposició conforme a aquest Reglament.
 5. S’entendrà també que existeix necessitat d’habitatge en els casos d’abandonament del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments, formalment denunciats.
 6. Els habitatges ubicats en un edifici que no compleixi les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors, contingudes a la normativa sobre promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, sempre que es donin les següents circumstàncies:

- que no resulti possible un ajust raonable.

- que algun membre de la unitat de convivència acrediti la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent.

 

Puc renunciar a l’habitatge que m’ha estat adjudicat?

La renúncia sense causa raonable justificada, comporta la baixa de les persones o unitats de convivència en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS). En aquests casos, la renúncia impossibilita una nova inscripció al RSHPOS durant els cinc anys següents a la data de renúncia.

 

Quin és l’import a assumir per les despeses de comunitat i què inclouen?

Estarà al voltant dels 50 euros/mes per als habitatges de dos dormitoris i de 55 euros/mes per als habitatges de 3 i 4 dormitoris.

Inclouran, entre altres, despeses de neteja, jardineria, electricitat o consergeria.

 

Els habitatges s’adjudiquen moblats?

Els habitatges es donen amb forn i fogons, sense la resta d’electrodomèstics ni mobiliari, i disposen de sistema de climatització mitjançant aerotèrmia.

 

Si no em toca, tinc més opcions?

Sí, pots entrar a formar par de la llista de reserva, que es mantindrà vigent respectant l’ordre resultat del sorteig. En cas de vacants, es contactarà les persones o unitats de convivència segons l’ordre establert a la llista.

A més, l’Ajuntament té prevista l’adjudicació de les altres dues promocions en construcció al llarg del 2022 i el 2023, amb un total de 132 habitatges més.

 

Hi haurà més processos d'adjudicació d’Habitatge de Protecció Oficial a Sitges?

Sí. L’Ajuntament promou la construcció d’un total de 175 habitatges, en tres promocions diferenciades. Aquesta primera, permet optar a 43 habitatges que s’adjudicaran el primer quadrimestre de 2022. En el segon semestre de l’any es preveu l’adjudicació dels 62 habitatges que conformen la segona promoció, al carrer Felip Font i Falp, proper a Vallpineda. Els 70 habitatges restants de la tercera promoció s’adjudicaran en el primer semestre de 2023. Aquests s’ubiquen al carrer Lola Anglada en el sector més proper a la Bòbila.

 

Si ja tinc una inscripció vigent al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, cal que m’inscrigui novament en alguna convocatòria específica per optar a aquesta primera promoció?

No, simplement hauràs de mantenir la vigència de la teva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges fins el 18 de febrer del 2022 inclòs.