Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

FAQ - Preguntes freqüents

Si actualment disposo d’un habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, puc optar a aquesta convocatòria?

No. Les persones titulars d’una habitatge de protecció oficial en règim de lloguer només poden optar a convocatòries en un règim diferent, és a dir,  a ‘lloguer amb opció a compra’ o “en propietat’, però no en règim de lloguer.

Tot i així, hi ha excepcions a les que podrien acollir-se, sempre i quan s’acreditin les circumstàncies següents, segons l’article 8.4. del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial:

No es consideren habitatges adequats o a disposició del sol·licitant, i es tindran per tant com a supòsits de necessitat d’habitatge, els següents:

  1. Els habitatges fora d’ordenació urbanística o declarats en estat ruïnós respecte dels quals s’hagi acordat la seva demolició.
  2. Els habitatges inclosos en una relació definitiva de béns i drets afectats per algun expedient expropiatori.
  3. Els habitatges que no reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat establertes en la normativa vigent, sense que es pugui considerar que les deficiències existents admeten solucions constructives.
  4. Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, s’hagin assignat judicialment com domicili de l’altre membre de la parella sempre que el sol·licitant manqui d’un altre habitatge adequat i a la seva disposició conforme a aquest Reglament.
  5. S’entendrà també que existeix necessitat d’habitatge en els casos d’abandonament del domicili familiar com a conseqüència de maltractaments, formalment denunciats.
  6. Els habitatges ubicats en un edifici que no compleixi les determinacions relatives a accessos i aparells elevadors, contingudes a la normativa sobre promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, sempre que es donin les següents circumstàncies:

- que no resulti possible un ajust raonable.

- que algun membre de la unitat de convivència acrediti la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent.

 

Puc renunciar a l’habitatge que m’ha estat adjudicat?

La renúncia sense causa raonable justificada, comporta la baixa de les persones o unitats de convivència en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS). En aquests casos, la renúncia impossibilita una nova inscripció al RSHPOS durant els cinc anys següents a la data de renúncia.

 

Quin és l’import a assumir per les despeses de comunitat i què inclouen?

Estarà al voltant dels 50 euros/mes per als habitatges de dos dormitoris i de 55 euros/mes per als habitatges de 3 i 4 dormitoris.

Inclouran, entre altres, despeses de neteja, jardineria, electricitat o consergeria.

 

Els habitatges s’adjudiquen moblats?

Els habitatges es donen amb forn i fogons, sense la resta d’electrodomèstics ni mobiliari, i disposen de sistema de climatització mitjançant aerotèrmia.

 

Si no em toca, tinc més opcions?

Sí, pots entrar a formar par de la llista de reserva, que es mantindrà vigent respectant l’ordre resultat del sorteig. En cas de vacants, es contactarà les persones o unitats de convivència segons l’ordre establert a la llista.

A més, l’Ajuntament té prevista l’adjudicació de les altres dues promocions en construcció al llarg del 2022 i el 2023, amb un total de 132 habitatges més.

 

Hi haurà més processos d'adjudicació d’Habitatge de Protecció Oficial a Sitges?

Sí. L’Ajuntament promou la construcció d’un total de 175 habitatges, en tres promocions diferenciades. Aquesta primera, permet optar a 43 habitatges que s’adjudicaran el primer quadrimestre de 2022. En el segon semestre de l’any es preveu l’adjudicació dels 62 habitatges que conformen la segona promoció, al carrer Felip Font i Falp, proper a Vallpineda. Els 70 habitatges restants de la tercera promoció s’adjudicaran en el primer semestre de 2023. Aquests s’ubiquen al carrer Lola Anglada en el sector més proper a la Bòbila.

 

Si ja tinc una inscripció vigent al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, cal que m’inscrigui novament en alguna convocatòria específica per optar a aquesta primera promoció?

No, simplement hauràs de mantenir la vigència de la teva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges fins el 18 de febrer del 2022 inclòs.