Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Qui pot optar? (Requisits)

Les persones o unitats de convivència interessades en optar-hi han de tenir vigent la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS), el 18 de febrer de 2022, inclòs, com a data límit.

 

> Com fer la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

Reglament del registre municipal de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial de Sitges

 

A més, hauran de complir inicialment els requisits generals que marquen les bases per entrar a formar part de la llista de candidates a l’adjudicació.

 

A. Requisits generals

· Registre de sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial: Persones o unitats de
convivència inscrites en Registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, amb data d’efecte d’inscripció fins al 18 de febrer de 2022, inclòs.

· Residència: Acreditar el següent:

 • La residència continuada mitjançant l’empadronament en el municipi de Sitges els darrers 3 anys, respecte a la persona sol·licitant principal de la unitat de convivència.
 • O la residència i l’empadronament continuat en algun moment de la seva vida al municipi de Sitges durant 12 anys, respecte a la persona sol·licitant principal de la unitat de convivència.

· Nacionalitat: Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevol altra nacionalitat, ostenti un permís de residència vigent.

 

· Propietat: S’entén que les persones sol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència, no tenen necessitat d’habitatge quan es troben en alguna de les següents circumstàncies, segons el que recull l’article 8.2 del Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges.

 1. Disposar de manera efectiva d’un habitatge adequat en propietat, en ple domini, o gaudir d’un dret real d’ús, dret de superfície o usdefruit sobre un habitatge amb protecció oficial o sobre un habitatge lliure, quan el seu valor, referit a m2/sostre de superfície útil, excedeix en més del 50% el preu bàsic per m2/sostre dels habitatges amb protecció oficial vigent.
 2. Ser titular d’altres béns immobles de naturalesa rústica o urbana, subjectes a l’impost sobre béns immobles, que tinguin un valor, referit a m2/sostre de superfície útil, si és de naturalesa urbana, o m2/sòl, si és de naturalesa rústica, calculat segons les regles de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats superior al doble del preu bàsic per m2/sostre dels habitatges amb protecció oficial.
 3. Ser cotitular dels immobles indicats als apartats anteriors, quan la quota de participació sigui superior al 50%.

· Edat: Majoria d’edat de la persona sol·licitant.

· Unitat de convivència: Les persones sol·licitants hauran de formar part d’una unitat de convivència d’ 1 a 6 membres.

 

B. Requisits específics

En aquesta primera adjudicació, trobem les següents reserves d'habitatge:

Contingent general: 34 habitatges

Contingent especial d'ingressos baixos: 6 habitatges

Contingent especial de mobilitat reduïda: 2 habitatges

Habitatge cedit als Serveis Socials (exclòs del procediment d’adjudicació): 1 habitatge

 

1. Per al contingent general

- Relació habitatge – unitat de convivència
Per tal de distribuir equitativament els habitatges a les persones o unitats de convivència en funció del número de membres i del número de dormitoris de cada habitatge, s’estableix la següent relació:

 • Habitatges de dos dormitoris: unitats de convivència de 1 a 3 membres.
 • Habitatges de tres dormitoris: unitats de convivència de 3 a 6 membres.

- Trams de renda
Els ingressos anuals ponderats de la unitat convivencial, corresponents al darrer exercici fiscal disponible, s’han de situar per sota de 4,25 IRSC per a la Zona A – Sitges. 

Això equival als següents ingressos màxims:

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

45.117,54 €/any

46.512,93 €/any

48.513,48 €/any

50.130,60 €/any

 

Així mateix, caldrà acreditar, entre totes les persones membres de la unitat de convivència, ingressos mínims a l’entorn de 21.000€/any per tal d’assegurar que els futurs/es inquilins/es no destinin més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer de l’habitatge, topall que indica l’import de lloguer just.

Cal tenir present que, per a la determinació dels ingressos es tindrà en consideració la declaració de renda del darrer exercici fiscal disponible, sempre i quan s’hagi presentat i, per els casos de no estar obligat a presentar-la, caldrà presentar el certificat d'imputacions de la renda del darrer exercici fiscal disponible o els següents documents originals i fotocopies abans de l’adjudicació definitiva del habitatge:

 • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
 • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponent a l’any
  immediatament anterior emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi
  treballat.
 • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda durant l’anualitat immediatament
  anterior, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
 • Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’anualitat immediatament anterior.


2. Per al contingent especial de persones amb ingressos baixos

A més dels requisits generals, les persones sol·licitants d’aquest contingent hauran
d’acomplir el requisit següent abans de l’adjudicació definitiva del habitatge:

· Acreditar uns ingressos anuals de la unitat de convivència, corresponents al darrer període fiscal, entre 1,25 i 2,34 IRSC, el que equival als següents ingressos mínims i màxims:

Ingressos mínims

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

13.279,55 €/any

13.690,26 €/any

14.279,09 €/any

14.755,05 €/any

Ingressos màxims

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

24.859,32 €/any

25.628,16 €/any

26.730,45 €/any

27.621,46 €/any

 

Addicionalment, caldrà que el preu del lloguer superi el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.

 

3. Per al contingent especial de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

A més dels requisits generals, els sol·licitants d’aquest contingent
hauran d’acomplir el requisit següent:

· Acreditar necessitat d’habitatge adaptat mitjançant justificació emesa per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya (Certificat de l’ICASS on s’acrediti un grau de discapacitat no inferior al 65%).

· Com a mínim, un dels membres de la unitat de convivència haurà de ser persona amb discapacitat i mobilitat reduïda.

 

 

Consulteu tota la informació relacionada amb l'adjudicació de la promoció a:

Bases específiques per a l’adjudicació de 43 habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer social ubicats al carrer Manuel Torrens 15 de Sitges