Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal d'Entitats i Voluntariat

Normativa i documents

Recull de la normativa sota la qual es regeixen les associacions i fundacions inscrites als registres oficials

Les associacions i fundacions inscrites al Departament de Justícia de Catalunya es regeixen sota l’establert per les següents normatives:

  • Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya

LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que determina el funcionament de les associacions i fundacions en relació a la composició, els estatuts i competència de l’òrgan de govern entre altres.

  • Llei general de subvencions

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, on es regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

  • Llei del Voluntariat

Llei del Voluntariat. Estableix els drets i deures de la persona voluntària així com els de l’entitat amb qui té aquesta relació de voluntariat.

  • Llei de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Tracta sobre el dret fonamental de les persones, i busca protegir la seva intimitat i la seva privacitat davant de possibles incompliments que procedeixen de la recollida i emmagatzematge per part d’empreses o entitats.

  • Llei de transparència, accès a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Que estableix quina informació ha de publicar cada entitat i també preveu com s’ha de publicar aquesta informació, essent requisits fonamentals que aquesta sigui accessible, clara i comprensible, i que es publiqui en format electrònic i gratuït per als usuaris.

 

Altres normatives d'interès:

Per entitats esportives

Activitats de lleure

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

  • Decret 112/2010 de 31 d'agost. Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives les quals han de tindre en compte les entitats culturals. 

Les fundacions i associacions d'utilitat pública han de tindre en compte el que contempla la llei: