Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajut per a la implantació i l'ús de la targeta de fidelització del comerç local

Ajut amb l'objectiu gestionar el projecte d’implantació i l’ús de la targeta de fidelització del comerç local i potenciar l’ús entre els ciutadans.

La digitalització del comerç suposa una millora competitiva, sobre tot pels petits comerços de la vila, obtenir un bon posicionament a les xarxes digitals i una comunicació directe amb potencials clients com amb els seus clients actuals, al mateix temps, permet als comerços maximitzar la fidelització de la clientela.

 

Pressupost

El crèdit màxim que es destinarà per a la concessió de l’ajut regulat en les presents bases serà de vuitanta mil euros (80.000,00 €).


Requisits

Entitats gestores privades sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme comercial les quals els seus objectius fundacionals vetllin per un comerç de proximitat i de prestigi, l’activació i la millor de la vida comercial per tal de comptar amb un comerç dinàmic, servicial i d’atenció al client personalitzada, potenciar els establiments associats per tal de millorar la seva competitivitat amb domicili fiscal a Sitges.

Quedaran excloses els gremis, fundacions, col·legis professionals i qualsevol altra associació sectorial i/o veïnal que no tingui com objectiu fundacional i principal l’esmentat en l’anterior paràgraf.

Requisits per a l’entitat gestora:
a) Entitat privada sense afany de lucre del sector de l’associacionisme comercial amb seu fiscal a Sitges.
b) Disposar d’estructura tècnica/administrativa a nivell professional o voluntària per
gestionar l’ajut econòmic extraordinari.
c) No haver cessat definitivament l’activitat de l’associació en el moment de presentar la sol·licitud, aquest requisit s’haurà de complir també en el moment de la justificació de l’ajut.
d) No estar compres en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament de Sitges, Agència Estatal d’Administració Tributària, Agència Tributària de Catalunya i la Seguretat Social.
f) No haver estat sancionada/at, per resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions i/o ajusts públics.
g) No haver estat sancionada/at, per resolució ferma de conformitat amb el Text Refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social aprovat per RD Leg 5/2000, de 4 d’agost
h) Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Sitges, una activitat lícita que no suposi discriminació, no atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, no fomenti la
violència ni vagi contra els drets humans ni dels animals. No portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o de les empreses.
i) Ser titular d'un compte bancari a on rebre l'import de l’ajut econòmic extraordinari.


Objecte de l'ajut

1 Executar i gestionar el projecte d’implantació i l’ús de la targeta de fidelització del comerç local.

2 Potenciar l’ús de la targeta de fidelització entre els ciutadans que realitzin les seves compres als establiments de la vila adherits al programa de la targeta moneder, el qual permetrà oferir als seus usuaris descomptes en les seves compres, informació de les promocions que realitzen els comerços o de les campanyes comercials.


3. Dotació pressupostària.
El crèdit màxim que es destinarà per a la concessió de l’ajut regulat en les presents bases serà
de vuitanta mil euros (80.000,00 €)


Tramitació

Les associacions de comerciants que vulguin ser beneficiàries l’ajut econòmic extraordinari pel projecte d’implantació i l’ús de la targeta de fidelització del comerç local, hauran de presentar al registre electrònic de l’Ajuntament de Sitges carpeta.sitges.cat, el model inclòs a l’Annex 1 de les Bases i que es pot trobar al catàleg general de tràmits de l’Ajuntament de Sitges.

La convocatòria d’aquest ajut econòmic extraordinari es realitzarà per concurrència
competitiva.

> Consulta l'anunci oficial i bases dels ajuts

>Aprovació de l’atorgament 22/12


Termini de sol·licitud

Aquestes bases seran vigents fins al 30 de setembre de 2021, data que finalitzarà el projecte per impulsar l’ús de la targeta de fidelització del comerç local.