Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajuts per a la consolidació d'empreses RETA

Ajuts econòmics extraordinaris per pal·liar els efectes provocats pel Covid-19 destinats a fomentar la consolidació d'empreses de persones i professionals donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA)

 

Destinataris:

Persones treballadores autònomes (o per compte propi) que desenvolupen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, que dóna ocupació a treballadors per compte d’altri, o no i que es troba integrat en el camp d’aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Requisits:

Persones treballadores incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social i que segueixin estant donats d’alta en el RETA en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Les persones beneficiàries hauran de complir abans de l’1 de juliol de 2020 un termini mínim de 12 mesos i un màxim de 60 mesos consecutius emmarcats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Aquells professionals que s’hagin vist obligats a deixar d’exercir la seva activitat durant el període d’estat d’alarma però que la reprenguin un cop hagi finalitzat, es podran presentar igualment a aquest ajut i no es comptabilitzarà aquesta aturada forçosa com un incompliment als requisits de la mateixa, calculant el mínim de 12 mesos i els 60 mesos màxims d’alta d’autònoms sense que hagin estat consecutius, en aquest cas.

Que desenvolupi una activitat econòmica al municipi de Sitges  i amb seu fiscal al mateix municipi (presentar declaració censal –model 036 ó 037– ó Document Únic Electrònic –DUE–) i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

No estar compresa/ès en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament de Sitges, Agència Estatal d’Administració Tributària, Agència Tributària de Catalunya i la Seguretat Social.

No haver estat sancionada/at, per resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir ajuts i/o subvencions.

No haver estat sancionada/at, per resolució ferma de conformitat amb el Text Refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social aprovat per RD Leg 5/2000, de 4 d’agost

Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Sitges, una activitat lícita que no suposi discriminació, no atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, no fomenti la violència ni vagi contra els drets humans ni dels animals. No portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o de les empreses.

Exercir una activitat econòmica declarada com a servei No essencial per la Declaració d’estat d’alarma a causa del coronavirus.

Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de l’ajut.

 

  > Termini de sol·licitud: del 1 de juny al 19 de juny de 2020

  >  Accés a les bases publicades al BOPB 

     > Més informació:

      nivell10@sitges.cat