Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajuts a l’emprenedoria i la creació de noves empreses per a l'any 2022 (període de sol·licituds tancat)

L'Ajuntament de Sitges posa en marxa les ajudes 2022 per incentivar l’emprenedoria, l’autoocupació i la creació d’empreses donant suport a les persones que decideixen iniciar i desenvolupar la seva activitat econòmica com a treballadors/res autònoms/mes al municipi de Sitges.

D'aquesta manera, l'ajuntament acompleix amb els objectius estratègics definits al Pla d’Actuació Municipal per fer créixer el teixit productiu de la vila i generant nous llocs de treball.

Totes les sol·licituds presentades que compleixen els requisits de les bases reguladores tenen dret a la concessió d’aquesta línia de l’ajut econòmic extraordinari.

L’import de la subvenció serà com a màxim el 80% de les factures presentades, excepte l’IVA de la despesa que no formarà part de la despesa finançables, amb un import màxim de l’ajut de 6.000,00 €.

Per aquelles activitats econòmiques desenvolupades en el domicili de residència del/de la emprenedor/a, l’import màxim de l’ajut es fixa en 1.000,00 €, no admetent-se els canvis de domicili posteriors a la publicació de les bases per determinar l’import màxim de l’ajut.

En el supòsit que el sumatori dels imports inicials dels ajuts a reconèixer sigui superior a la suma del crèdit inicial i a les quantitats addicionals consignades per l’atorgament de l’ajut, es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut d’acord amb el punt 7 de les bases.

Beneficiaris/àries.

Podran acollir-se empreses o treballadors autònoms que desenvolupen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, que dóna ocupació a treballadors per compte d’altri o no.

Requisits.

 • Empreses o treballadors autònoms que s’hagin constituït i/o iniciat la seva activitat econòmica entre l’1 d’octubre de 2021 i fins el 31 de juliol de 2022 Presentar alguna de les formes jurídiques següents:

  • Quan es tracti d’una persona física ha d’estar degudament donada d’alta a Hisenda Pública i la Seguretat Social.

  • Quan es tracti d’una persona jurídica aquesta ha de ser privada i ha d’estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic

  • Quan es tracti d’un ens sense personalitat jurídica s’haurà de designar un representant o apoderat únic, i s’haurà d’indicar els compromisos assumits per cada membre de l’ens.

 • Domicili fiscal i desenvolupar l’activitat econòmica a Sitges. També podran optar autònoms/empreses les quals el domicili fiscal estigui fora del terme municipal de Sitges però desenvolupin l’activitat econòmica en un local ubicat dins del terme municipal, sempre i quan el nombre de treballadors contractats en els diferents centres de treball sigui inferior a 12 treballadors.

 • Estar en possessió de tots els permisos exigibles relatius al desenvolupament de l'activitat.

 • Presentar un pla de negoci i pla econòmic-financer d’acord amb l’annex 4.

 • Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de continuar l’activitat econòmica per la qual van sol·licitar l’ajut en el moment de la seva justificació.

 • No estar compresa/ès en cap dels supòsits previstos a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Agència Tributària Catalana.

 • No haver estat sancionada/at, per resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir ajuts i/o subvencions.

 • No haver estat sancionada/at, per resolució ferma de conformitat amb el Text Refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social aprovat per RD Leg. 5/2000, de 4 d’agost

 • Desenvolupar una activitat lícita que no suposi discriminació, no atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, no fomenti la violència ni vagi contra els drets humans ni dels animals. No portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o de les empreses.

 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de l’ajut.

Per conèixer com es regulen i fixen els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament és necessari la consulta de les bases reguladores generals:

> Bases específiques per l’atorgament d’ajuts econòmics destinats a fomentar l’emprenedoria i la creació de noves empreses

> Presentació Miramar de Sitges de l'ajut  per fomentar l'emprenedoria i la creació de noves empreses

Edicte amb la convocatòria 

Edicte amb el requeriment de documentació