Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures per a empreses i autònoms d'altres administracions

Resum de mesures de la Generalitat de Catalunya i Estat

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l’abonament i els controls previs i posteriors al pagament. Posteriorment, es va publicar també el Reial Decret llei 17/2021, que establia algunes modificacions al RDL 5/2021.

Els ajuts finançats pel Govern d'Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir:

 1. una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors. 
 2. una segona inscripció, mitjançant l' ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que va ampliar els sectors destinataris.
 3. una tercera inscripció, mitjançant ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, que amplia l’àmbit temporal cobert per les ajudes, i les finalitats a les que es poden destinar.

Els terminis d’inscripció prèvia de les dues primeres línies ja han finalitzat. El termini d’inscripció de la tercera és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Les Resolucions relacionades amb aquests ajuts es publicaran a l'e-tauler.

Podeu veure més informació a la nota de premsa

 

ACCÉS AL TRÀMIT

 


Ja es poden sol·licitar els ajuts que formen part del Pla de Subvencions anual 2021 per als sectors del comerç, els serveis i la moda.

Aquest Pla inclou 8 programes que incideixen en les principals necessitats d'aquests sectors:

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç
2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda
3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses
5. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística
6. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç
7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS)

 

La línia de subvenció 4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments, està pendent de convocatòria. ACCÈS AL TRÀMIT. Convocatòria oberta des del 5 d'octubre a les 9:00h fins al 31 de desembre de 2021 o fins a l'exhauriment del pressupost.

Objectiu (línia de subvenció 4)
Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un graud'antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Persones beneficiàries (línia de subvenció 4)
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció (línia de subvenció 4)
Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

 

Podeu mantenir-vos informats a l'apartat de Novetats de Canal Empresa i al Twitter @FUEmpresacat.

Pel que fa a la línia 8 (Subvencions en l'àmbit de la Moda) corresponent al Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana té la convocatòria oberta des del 17 de juny fins al 15 de juliol de 2021.

 

Tota la informació al web de Canalempresa.gencat.cat

Convocatòria

Bases reguladores

 

 

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

Quarta línia d’ajuts dotada amb 10 milions d'euros per a establiments d’oci nocturn tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

Amb aquesta quarta línia es vol donar continuïtat a l’ajut públic per al manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació derivada dels tancaments.


Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, Resolució que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

S'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

 

Quantitat de l'ajut:

Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única amb una quantia màxima de:

 • 8.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
 • 30.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
 • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020 o 2021, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins a l’entrada en vigor de la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol.


És necessari presentar la sol·licitud per aquesta 4a convocatòria encara que hàgiu sol·licitat la primera, segona o tercera convocatòria de subvencions per a l'oci nocturn i parcs infantils privats. Ho heu de fer telemàticament pel Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.

 

Accès al tràmit

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l’abonament i els controls previs i posteriors al pagament.

Els ajuts finançats pel Govern d'Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors. Una vegada analitzat el resultat d’aquestes inscripcions prèvies, s’han constatat diverses circumstàncies que aconsellen ampliar els sectors destinataris per tal de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i d’empreses possibles.

Per aquest motiu s’ha publicat  l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que obre una nova inscripció prèvia.

Aquesta nova inscripció que disposa del vistiplau dels agents socials, la poden realitzar treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres de qualsevol sector d’activitat econòmica.

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo quan es publiqui la convocatòria corresponent.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d’atribució de rendes.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

 No poden ser destinataris dels ajuts:

 • Entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, que es va estar obert del 21 al 30 de juny, i compleixin els requisits establerts.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Es preveu en primer lloc, que les sol·licituds incloses en l’Ordre ECO/127/2021 seran tramitades fins exhaurir el pressupost previst inicialment i en segon lloc, que les incloses en aquest nou tràmit es tramitaran amb l’import sobrant que també serà repartit fins exhaurir el pressupost disponible i si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds.

ACCÈS AL TRÀMIT

Amb la convocatòria de subvencions per a empreses de moda, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya vol donar recolzament a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) així com la transformació digital.

Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana

 

Objectiu
Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el seu grau d’adaptació al mercat tant pel que fa a la transformació digital, la sostenibilitat, la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) i la internacionalització de les marques i dissenyadors
catalans, així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.


Persones beneficiàries
Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.


Quantia de la subvenció

Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 3.000 euros

Tota la informació al web Canalempresa.gencat.cat

Accès al tràmit

Bases reguladores

Convocatòria

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Consulteu l'apartat de PREGUNTES FREQÜENTS per conèixer tots els detalls d'aquesta línia d'ajut.

 

Accès directe a tota la informació al web de Canalempresa.gencat.cat

Accès directe al tràmit

ORDRE ECO/127/2021 de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial

Del 14 al 18 de juny els International Business Days posaran el focus a Europa. Cinc dies temàtics perquè descobreixis les tendències d'aquests mercats i comprovis si els teus productes o serveis poden trobar-hi una oportunitat per fer créixer el teu negoci.

Vols saber si pots créixer o introduir-te en aquests mercats? Sol·licita fins a 2 entrevistes amb els directors i directores de les Oficines Exteriors d'ACCIÓ a Amsterdam, Berlín, Brussel·les, Copenhaguen, Londres, Milà, Moscou, París, Tel-Aviv, Varsòvia, Zagreb i junts explorareu les possibilitats reals que té la teva empresa en aquests mercats.

Sol·licita una entrevista amb... 

 • Amsterdam si vols fer negoci a: Països Baixos.
 • Berlín si vols fer negoci a: Alemanya, Suïssa o Àustria.
 • Brussel·les si vols fer negoci a: Bèlgica o Luxemburg.
 • Copenhaguen si vols fer negoci a: Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia o les repúbliques bàltiques.
 • Londres si vols fer negoci a: Regne Unit o Irlanda.
 • Milà si vols fer negoci a: Itàlia.
 • Moscou si vols fer negoci a: Rússia, Ucraïna, Bielorússia i Kazakhstan.
 • París si vols fer negoci a: França.
 • Tel-Aviv si vols fer negoci a: Israel.
 • Varsòvia si vols fer negoci a: Polònia, Eslovàquia  República Txeca.
 • Zagreb si vols fer negoci a: Albània, Bulgària, Bòsnia, Croàcia, Eslovènia, Hongria, Macedònia Montenegro, Romania o Sèrbia.

Aquestes reunions estan incloses dins del programa dels International Business Days - Focus Europa d’ACCIÓ, que tindran lloc del 14 al 18 de juny. A través de tallers i entrevistes amb experts, els International Business Days són una oportunitat perquè aprofundeixis en el coneixement dels mercats d’arreu del món i estudiïs la possibilitat d’introduir-hi el teu negoci.

Tallers acció

Les mesures són les següents:

 

 • D’una banda, es prorroga el règim dels expedients de regulació temporal d’ocupació de força major basats en causes relacionades amb la situació pandèmica, fins al 30 de setembre de 2021. Així mateix, s’estableix una relació d’activitats que es consideren altament perjudicades en base a la seva elevada taxa de cobertura d’ERTOs prorrogats fins a 30 de setembre, i baixa taxa de recuperació de l’activitat, i que es beneficiaran de condicions especials de cotització.

 

 • D’altra banda, es regulen les regles aplicables a nous expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment i limitacions que puguin produir-se a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei.

 

Ajudes directes a treballadors autònoms

 

 1. Exempció parcial en la cotització a favor de les persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat, segons el que disposa l’anterior Reial decret llei 2/2021 (art. 5), d’ajudes als autònoms (amb vigència fins a 31/5/21) que s’estendrà de manera progressiva, en les següents quanties:

 

 • 90% en la cotització corresponent al mes de juny.
 • 75% al juliol.
 • 50% a l’agost.
 • 25% al setembre.

 

Aquesta exempció està condicionada a no tenir dret a percebre prestació per cessament d’activitat en qualsevol de les seves modalitats des de l’1 de juny de 2021, i a mantenir l’alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de setembre de 2021.

 

 1. Prestació extraordinària per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, ja sigui prèvia o posterior a l’entrada en vigor d’aquesta norma (art.6):

 

 • Import: 70% de la base de cotització, i exempció de l’obligació de cotitzar.
 • Durada: fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la suspensió, o, com a màxim, fins al 30 de setembre.
 • La prestació és incompatible amb l’obtenció de rendiments del treball per compte d’altri, superiors a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional. Aquesta prestació s’ha de sol·licitar en el termini de 21 dies des de l’entrada en vigor de la resolució de suspensió de l’activitat, o fins al 21 de juny si la resolució és anterior a 1 de juny i l’autònom no hagués rebut l’anterior prestació prevista per aquests casos.

 

 1. D’altra banda, a partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 vinguessin percebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que regula l’article 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no haguessin esgotat els períodes de prestació que preveu l’article 338.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, podran continuar percebent-la fins al 30 de setembre de 2021, sempre que, durant el segon i tercer trimestre de 2021, compleixin els següents requisits:

 

 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2019, així com no haver obtingut, durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
 • L’ajut s’haurà de sol·licitar abans del 21 de juny de 2021, en cas contrari, produirà els seus efectes des del primer dia del mes següent a la sol·licitud.
 • En el cas d’empresaris en règim de mòduls, la baixada d’ingressos esmentada es donarà per complerta en funció d’uns determinats llindars d’evolució del seu personal mitjà en els períodes de referència.
 • La percepció d’aquest ajut no comportarà exempció en l’obligació d’ingressar les quotes d’autònoms.
 • La prestació serà del 70% de la base reguladora i del 50%, en funció de l'activitat, per a les persones treballadores autònomes que estiguin en pluriactivitat. Durant el període de la prestació l’interessat/ada haurà d'ingressar a la TGSS la totalitat de les seves cotitzacions. La mútua abonarà al treballador/a autònom/a, juntament amb l'import de la prestació, l'import de les cotitzacions per CC.

 

 1. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a aquelles persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d'activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat prevista en l'article 7 d'aquest Reial decret llei (article 8), amb els següents requisits:
  • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre del 2021 superiors a 6.650 euros.
  • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre del 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre de 2021 en la mateixa proporció.
  • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
  • Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes a 1 de juny de 2021 i tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers vint-i-un dies naturals de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. La durada d’aquesta prestació no podrà excedir del 30 de setembre de 2021.
  • La prestació és incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents d’una societat i amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social, llevat de la que sigui compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

 

 1. Finalment, es recull la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms de temporada (art.9).

 

Per poder percebre aquesta prestació s’han de complir els següents requisits:

 • Haver estat d'alta i cotitzant com a persona treballadora autònoma durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que, en aquest marc temporal, s’hagi estat d'alta, almenys, 2 mesos de juny i setembre de l'any 2018 i de l'any 2019
  • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta per compte d'altri durant més de 120 dies durant 2018 i 2019
  • No haver estat en alta o assimilat en alta, com a treballador per compte d'altri, més de 60 dies durant el segon i tercer trimestres de 2021.
  • No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de l'any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment superiors a 6.650 euros.
  • Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • S’hauran de tenir en compte el període per sol·licitar-ho i les incompatibilitats d’aquesta prestació.
  • Aportar la documentació requerida en la llei per justificar la disminució d’ingressos.

 

La quantia de la prestació serà equivalent al 50% de la base mínima de cotització que correspongui i començarà a meritar amb efectes 1 de juny de 2021 amb una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l'1 i el 21 de juny. En cas contrari, els efectes queden fixats al dia primer del mes següent al de la presentació de sol·licitud.

 

Font: PIMEC i Grup Gestió, Assessoria d’Empreses.

 

Consulteu elReal Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Convocatòria 2021: cupons per fer avui l’empresa del demà

Per vendre els teus productes a un nou país. Per exportar a través dels canals digitals. Per implementar o desenvolupar tecnologies avançades. O per adaptar el teu model de negoci al nou consumidor i a una societat cada vegada més sostenible.

Aquests són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, uns cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies, a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Enguany, incorporen noves variants per adaptar la teva empresa al nou paradigma global on l’ús dels canals digitals o la incorporació de noves tecnologies són més necessaris que mai. El que no canvia, però, és que els Cupons s'exhaureixen en poc temps.

Prepara’t i tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats. Avança cap a l'empresa del demà.

La convocatòria 2021 és oberta. Sol·licita ara el teu cupó! 

El proper dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Beneficiaris: Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Més informació

Tràmit

Nova línia d'ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Beneficiaris: 

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

En concret:

 • Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
 • Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

 

Quantitat de l'ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

 

Requisits:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

 


La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament pel Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es podrà trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement, un cop es publiqui la convocatòria en el DOGC.

 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/ajuts-empreses-en-erto

 

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha posat en marxa un nou servei per a autònoms a la seva seu electrònica, on les persones autònomes podran consultar cada mes la quota se’ls carregarà l’últim dia hàbil de cada mes.
Accés al tràmit.

El prepack concursal es configura com un mecanisme que es prepara abans de la declaració de concurs amb la supervisió d’un expert independent nomenat pel Jutjat Mercantil, el qual prepararà un informe i implementarà l’operació una vegada es declari el concurs. Així, es redueix l’excessiva durada dels procediments en benefici de la recuperació de l’empresa, evitant la pèrdua de llocs de treball i de l’activitat, i la depreciació dels actius empresarials.


Té com a finalitat garantir la viabilitat dels negocis, empreses i unitats productives mitjançant una eina encaminada a fer operacions amb actius d’empreses en crisi, però en funcionament.


Més informació.


Sol·licitud.

L’instrument PDE es defineix com una eina a desenvolupar les empreses i centres de treball que generen més de 5.000 viatges al dia, proposant al seu personal i a les persones visitants opcions de transport alternatiu al vehicle privat.
El govern central va aprovar l’Estratègia de Mobilitat Sostenible on a l’eix 1 “Mobilitat per a tothom” inclou els desplaçaments a la feina i la redacció de “Planes de transporte al trabajo”.

La Generalitat de Catalunya ha elaborat una guia amb la metodologia per l’elaboració dels PDE i exemples de bones pràctiques.

S’ha publicat el Reial Decret / Llei de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa del treball. Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021:


- Els expedients de regulació temporal d’ocupació de força major basats amb causes relacionades amb la situació pandèmica i mesures extraordinàries en matèria de cotització.

- Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents.

- Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.

- Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid. Per més informació podeu consultar les dades ofertes per PIMEC.

Des de l’1 de gener d’enguany el Regne Unit queda fora del mercat comú i això suposa un repte a l’hora de fer negoci a un dels principals mercats mundials.

Des d’ACCIÓ s’ofereixen gratuïtament a resoldre dubtes concrets sobre les teves operacions o incidències a través de la seva Finestra Brexit.
Si necessites certificadores especialitzades, companyies logístiques o transitaris alternatius, l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Londres t’ofereix un cop de mà sobre el terreny.
En aquest article trobaràs tota la informació relativa les claus de l’acord i les noves relacions amb el Regne Unit.

Des de PIMEC i subvencionat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, posen al teu abast el programa CONSOLIDA’T de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.


L’objectiu és l’assessorament personalitzat i la formació per a la millora de la gestió empresarial de:


- Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE).
- Persones treballadores autònomes societàries integrades en una societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tingui més de 4 persones contractades ni una facturació superior a 500.000€ anuals.
- Persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat i vulguin dur a terme un nou projecte de treball autònom.


Per més informació contactar amb: Elisabeth Schmoll autonoms@autonomspimec.org

Programa.

Sol·licitud.

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 535114).

 • El termini de presentació de les sol·licituds és de set dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.
 • El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció està comprès entre el 14 de març de 2020 i el 25 d'octubre de 2021.
 • El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
 • Entitats beneficiàries:
  • les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • les empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de més de 10 persones treballadores i fins a 149, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o d'ajut per elaborar un pla d'igualtat.
  • agrupacions de persones sense personalitat jurídica

 

Aquest és l’enllaç al DOGC amb tota la informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823703.pdf

S'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats contractants per desenvolupar l'actuació d'experiència professional, mitjançant contracte laboral, serà de 1.108,33 euros/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball. Per més informació consulteu el següent enllaç.
Publicació al DOGC: Resolució TSF/2689/2020, de 15 d'octubre

Les persones treballadores autònomes que es vegin obligades a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que estableix el decret llei 30/2020.


Tràmits i formularis.


Publicació al DOGC: Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost

Es tracta de dues convocatòries que gestiona 100% l’IDAE i estan cofinançades amb Fons de l’UE:


Programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.
Termini: Es poden demanar fins a finals de l’any 2020.

Ajuts a la generació d'energia renovable tèrmica i elèctrica.
Termini: Finalitza el 30 de novembre.

 

 

 

 

 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un decret llei que reparteix els costos entre arrendadors i arrendataris L’objectiu de la norma és evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball.
 • Es prorroga fins al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament d’activitat regulada en l’art. 9 del RDL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.
 • Prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària dels treballadors autònoms per reducció d’ingressos.
 • Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.
 • Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms.

Més informació:

Publicació al BOE: Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre.

Trobareu més informació en el següent enllaç.

 

 

 

 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un decret llei que reparteix els costos entre arrendadors i arrendataris L’objectiu de la norma és evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball.

El Decret llei reparteix els costos entre arrendadors i arrendataris i, d’aquesta manera, els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries.


Publicació al DOGC: Decret Llei 34/2020, de 20 d'octubre
Per més informació consulteu el següent enllaç.

 

Es permeten prorrogar els beneficis dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació per força major (ERTO) fins el proper 31 de gener de 2021.

Més informació:

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo

 

A més:

Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació
Els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTOS) causats per la crisi del Coronavirus es poden sol·licitar en qualsevol moment. També es pot demanar amb efectes retroactius.
Trobareu més informació en el següent enllaç.

 

 

 

 

Segons els previst en l'article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Ordre ISM/371/2020, de 24 d'abril, que desenvolupa l'article 34 del Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març. Accés aquí

D'aplicació a les empreses amb els següents codis CNAE-2009:

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d'impressió i arts gràfiques).

2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).

4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes d'alimentació, begudes i tabac).

4719 (Altre comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i Pimes.

Mesura:

Moratòria en els terminis de pagament dels lloguers i també poder disposar de la fiança per fer front al pagament de les mensualitats.

Documentació de consulta:

Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d’abril. Accés aquí

Accés a la informació del Ministeri d'Hisenda aquí 

Requisits:

- Empreses i autònoms amb un volum d’operacions inferior a 600.000€ durant l’exercici 2019.

 

En el cas que ja s’hagin presentat amb anterioritat a la publicació del reial decret no es farà el cobrament efectiu fins a la data del 20 de maig.

Continua vigent la mesura, aprovada amb anterioritat, de sol·licitar l’ajornament del pagament d’impostos fins a 6 mesos, un màxim de 30.000€ i els tres primers mesos sens interessos.

 

Documentació de consulta:

Accés al Reial Decret Lllei 14/2020,de 14 d'abril 

Modificació de l'article 17 del Reial Decret-llei 8/20205: la prestació serà compatible amb qualsevol altre prestació de la seguretat social compatible amb l'activitat desenvolupada.

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i socis treballadors cooperatives de treball (RETA i RETM).

Mesura:

Prestació per cessament d'activitat. Per un període d'un mes o fins que finalitzi l'estat d'alarma els autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament de l'activitat.

Requisits:

 • En situació d'alta en el moment de la declaració d'estat d'alarma (RETA o RE treballadors del mar).
 • Reducció del 75% de la facturació.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes seguretat social (30 dies per ingressar quotes no pagades).

Documentació de consulta:

Article 17 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Disposició final segona Reial Decret-llei 13/2020, d'adopció mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.

 

Lloc de tramitació:

Al SEPE si la cobertura la realitza l’INSS

Accediu a l'enllaç aquí

A la Mútua col·laboradora que tingui coberta la prestació.

A l’Institut Social de la Marina si és la que cobreix la contingència

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Reial Decret-Llei 13/2020, de 7 d'abril pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms.

Mesura:

Quotes a la seguretat social. Contractes de treball suspesos i reduccions de jornada autoritzades per força major temporal vinculats al COVID-19 exoneració del pagament de les quotes empresarials i dels conceptes de recaptació conjunta.

Empreses menys de 50 treballadors 100% exoneració.

Empreses mes de 50 treballadors 75% exoneració.

Requisits:

Còmput de treballadors a 29/02/20.

Comunicació a la TGSS treballadors suspesos i/o amb reducció de jornada i el període de suspensió i/o reducció.

Documentació de consulta:

Article 24 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Tresoreria General de la Seguretat Social

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l'enllaç aquí

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms.

Mesura:

Interrupció del període de devolució de productes comprats per qualsevol modalitat tant presencial com 'on-line'.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Article 21 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

(--)

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses en general

Mesura:

Prevenció de Riscos. Aquelles empreses que hagin reorganitzat la prestació de servei amb teletreball, el treballador podrà realitzar de forma excepcional l'avaluació de riscos laborals mitjançant autoavaluació.

Requisits:

Compliment de l'article 16 de Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

Documentació de consulta:

Article 5, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Consultar a la Mútua d' accidents contractada si disposa de formulari per realitzar l’autoavaluació

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms en general.

Mesura:

Deute hipotecari. Els empresaris o autònoms podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca per l'adquisició de la seva vivenda habitual.

Requisits:

Veure els requisits que estableix l'article 9 i 11 del RDL 8/2020.

Documentació de consulta:

Article 8 i 9, Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

La sol·licitud s’haurà de presentar davant l’entitat creditora aportant la documentació que estableix l’article 11 del RDL 8/2020

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms.

Mesura:

Finançament. Línia d'avals per a les empreses i autònoms desenvolupat pel Consell de Ministres de 24/03/2020.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Article 29, 30 i 31 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Línees ICO aquí.

Més informació aquí.

Publicació al BOE amb el primer tram de línees ICO aquí.

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms.

Mesura:

Àmbit tributarii. Ampliació dels terminis de pagament de deute tributari regulats article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 30/04/20.

Ampliació d'altres terminis previstos a l'article 62 punt 2 i 5 Llei 58/2003 fins el 20/04/2020.

Requisits:

Documentació de consulta:

Article 33 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Agència Tributària

 

Accediu a l'enllaç aquí 

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i empreses

Mesura:

Moratòria de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos a qualsevol règim de la Seguretat Social. 

Pel cas d'empreses afectarà al període comprès entre abril i juny de 2020 i en el cas autònoms per compte propi serà entre maig i juliol 2020

Requisits:

Només per activitats suspeses per l'estat d'alarma.

Documentació de consulta:

Article 34. Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març d'adopció de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

Lloc de tramitació:

En el cas d'empreses, a través del Sistema RED.
Treballadors per compte propi a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

 

 

 

 

Administració 

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i treballadors per compte propi

Mesura:

Es podrà sol·licitar l'ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social del termini reglamentari dels mesos d'abril i juny de 2020, sent aplicable un interès del 0,5.%.

Aquestes sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar-se abans del transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari d'ingrés anteriorment assenyalat.

Requisits:

No tenir un altre aplaçament en vigor.

Documentació de consulta: 

Article 35  Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març d'adopció de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març

Tramitació:

Sistema RED

 

Instruccions per a sol·licitar l'aplaçament de deutes a l'AEAT

> enllaç instruccions

Administració: 

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms que hagin cessat l'activitat o hagin reduït la facturació a causa de la Covid-19.

Mesura:

Bonus social pel subministrament a la vivenda habitual.

Requisits:

La renda del titular o la renda conjunta de unitat familiar ha de ser l'equivalent a:

 • 2,5 vegades l'indicador Públic de Renda dEefectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d'una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar
 • 3 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar;
 • 3,5 vegades l'índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.

Documentació de consulta:

Article 28 Reial Decret-Llei 11/2020

Ordre TED/320/2020 de 3 d'abril  Nou formulari de sol·licitud.

 

La condició de consumidor vulnerable s'extingirà quan deixin de concórrer les circumstàncies referides, estant obligat el consumidor a comunicar aquest fet al comercialitzador de referència.

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Autònoms

Mesura:

Ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes (RETA). Atorgament per concurrència no competitiva* i fins exhaurir el crèdit pressupostari

(*) El Decret estableix l’atorgament per concurrència no competitiva mentre que l’enllaç web parla de concurrència competitiva.

Requisits:

Estar donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.
Acreditar reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència del COVID19.
Tancament de l'activitat econòmica per decret de les autoritats sanitàries.
No disposar altres font d'ingressos.

Documentació de consulta:

Article 15, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport pública i en matèria tributària i econòmica.

Enllaç Gencat aquí

Lloc de tramitació:

Enllaç Treball Gencat aquí

Enllaç Canal Empresa aquí

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Pimes catalanes

Mesura:

L'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya avalen el 80% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les Pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.

Requisits:

 • Imports superiors a 100.000,00€
 • Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball

Documentació de consulta:

(--)

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí 

 

 

 

Administració:

Genaralitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Emprenedors, autònoms, microempreses pimes.

Mesura:

L'ICF finança a emprenedors, autònoms, micro empreses, pimes i grans empreses mitjançant un ampli ventall de productes i instruments financers centrats en préstecs, avals i capital risc.

Requisits:

Consultar requisits de les diferents línies de crèdit:

 • Per finalitat
 • Per a pimes
 • Per al sector industrial i turisme
 • Per al sector social

Documentació de consulta:

(--)

Lloc de tramitació:

Enllaç web ICF aquí

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms

Mesura:

En l’àmbit, suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits.

Suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagaments del tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert pel RD 463/2020.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Article 14, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport pública i en matèria tributària i econòmica.

Lloc de tramitació:

Agència Tributària de Catalunya

 

Accediu a l'enllaç aquí

 

 

 

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Empreses, autònoms i consum domèstic

Mesura:

Canon d'aigua. S'aplicarà una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms) així com el consum domèstic.

Requisits:

Aplicació directa, no és necessari realitzar cap tràmit.

Documentació de consulta: Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril. 

INFORMACIÓ NOUS TERMINIS D'AUTOLIQUIDACIÓ: cliqueu aquí 

Accés informació Agència Catalana de l'Aigua: cliqueu aquí 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Microempreses i autònoms que ocupin fins a 10 treballadors.

Mesura:

Subvenció dels costos laborals dels treballadors fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat.
La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent.

Requisits:

- Empreses amb l'activitat suspesa per la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març.

- Establiment operatiu a Catalunya,

- Mantenir el 100% de la plantilla  com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Documentació de consulta:

Capítol IV Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. 

Sol·licituds: 

Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Termini: s'iniciarà l'endemà de la data de publicació de la convocatòria extraordinària.

Important:  procediment de concessió per concurrència no competitiva.

Administració:

Generalitat de Catalunya.

Àmbit d'aplicació:

Microempreses, treballadors autònoms, empreses cooperatives i de l'economia social.

Mesura:

Impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica.

Dues línies:

Línia 1: suport a les microempreses i treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors.
Línia 2: suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a
empreses cooperatives i de l'economia social.

Requisits:

Línia 1:  entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial, que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d'adhesió.

Línia 2:  les empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

Legislació de consulta: Decret Llei 16/2020, de 5 de maig. Accés aquí.

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

Accediu aquí

Ajuts adreçats a empreses del mercat ordinari de treball, excepte les empreses de treball temporal (ETT) destinats a fomentar la integració de persones vulnerables.

 

Termini per presentar les sol·licituds: fins al 30 de setembre de 2020.

 

Més informació i requisits aquí