Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

GenCat-Restauració i Centres d'Estètica i Bellesa, subvencions 2020.

Concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Des del CCAM s’articula una línia de subvencions de 40 milions d’euros, adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, des del 28 d’octubre, a les 9:00 h, al 17 de novembre de 2020 o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria. Important: el procediment d'adjudicació és per ordre d'entrada, pel que és urgent fer-ho quan abans millor ja que la partida pressupostària és limitada i moltes sol·licituds no es podran atendre.

Consulteu les preguntes freqüents aquí.

Més informació i presentació de sol·licituds aquí

Presentació de la línia d'incentius als sectors de la restauració i centres d'estètica i bellesa (26/10/2020)

Vídeo de la presentació de la línia d'incentius (26/10/2020)

 

Resum dels ajuts:

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19

 

FINALITAT: reactivar i impulsar les activitats suspeses per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 15 dies des de que es publiqui al DOGC, per concurrència  de ordre de presentació, NO competitiu. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

BENEFICIARIS:

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre:

 • Empreses que presten activitats de restauració
 • Bars
 • Restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals

Sempre hi que tinguin com a mínim un establiment obert al públic a Catalunya.

REQUISITS:

 • Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributaries
 • No trobar-se en concurs de creditors
 • Si s’és persona física: estar donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques
 • No tenir cap limitació o prohibició per obtenir subvencions públiques
 • Declaració responsable conforme es va haver de suspendre l’activitat
 • Adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial i dels servei impulsades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

QUANTIA: màxim 1.500€ per beneficiari.

ACTIVITAT SUBVENCIONABLES: qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

NO es considera subvencionable:

 • Sous i salaris
 • Amortitzacions i rentings
 • Despeses de caràcter intern
 • Interessos deutors de comptes bancaris
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
 • Despeses de procediments legals i judicials
 • Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost
 • Despeses de transaccions financeres
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada
 • Els estudis
 • Els patrocinis i premis
 • Els càterings i les despeses d'alimentació

TERMINI DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES: des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud: model normalitzat
 • Certificat bancari on s’ha d’abonar la subvenció
 • Declaració responsables: conforme es va suspendre l’activitat.
 • Escriptura de constitució de l’entitat i/o facultats de representació de l’empresa
 • Llibres comptables
 • Acreditar si s’han rebut o no altres subvencions
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment

CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS: Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada