Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis urbans

Residus comercials

 


 

 

Què són els residus comercials?

D'acord amb la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, es consideren residus comercials els residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

 

Quines obligacions tinc com a titular d’una activitat?

La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

  1. a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.
  2. b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
  3. c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
  4. d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

 Per a més informació vegeu l'article 11 de la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

 

Plàtan 

Gestió del rebuig i orgànica

La recollida d’aquesta fracció es realitza a diari. Els establiments hauran de disposar de contenidors específics de rebuig i orgànica per deixar al carrer en l'horari següent:

 

Diari / Activitats que tanquen abans de les 22h (floristeries, carnisseries, supermercats, cafeteries, etc) / Entre les 20.30 i 21.00h

Diari / Activitats que tanquen després de les 22h (bars, restaurants, cafeteries, etc) / A partir de les 23.30h

 

Els contenidors s'hauran de custodiar a l’interior del local fins l’hora fixada per treure’ls al carrer. Aquells establiments que no disposen encara de contenidors han de sol·licitar-los a l'empresa concessionària de la recollida de residus.

Els contenidors hauran de retornar a l’interior de l’establiment cada dia en el moment d’obrir
l’establiment i no podran romandre al carrer durant el dia.

 

Cartró

Gestió del Cartró

Cal dipositar el cartró plegat i lligat a les 13.30 h a la vorera, al costat de l’accés a l’establiment. Residus com Porexpan i les caixes de fusta s’han de dipositar al contenidor de rebuig que es traurà al carrer al vespre.

Dilluns a dissabte / A partir de les 14.00h / Cal dipositar el cartró plegat i lligat a les 13.30h

 

Vidre


Gestió del vidre

Els contenidors s’hauran de treure al carrer i retornar-los a l’establiment un cop hagin estat buidats per l’empresa concessionària. Resta prohibit dipositar vidre en bosses al costat dels contenidors donat que aquesta actitud, comporta riscos pel personal encarregat de la recollida i distorsiona la imatge de la Vila.

Dilluns, dimecres i divendres / A partir de les 9.00h

 

Andròmina


Mobles vells i andròmines

En cas que despendre's de gran quantitat de brossa o bé de mobles o andròmines es pot:

  • Contractar amb el servei de transport de l'empresa concessionària: Cespa / Tel. 93 894 75 25)
    Aquest és un servei amb cost
  • Portar els residus directament a la Deixalleria Municipal (de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h i diumenges de 10.00 a 14.00h

 


 

 

Qui pot gestionar els residus comercials?

Per poder gestionar residus dins l'àmbit territorial de Catalunya cal disposar de l'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya i cal estar inscrit al Registre de Transportistes.

Podeu consultar la llista de gestors autoritzats al web http://www.arc.cat o bé al telèfon 93 567 33 00.

Així mateix, si ho desitgeu, podeu gestionar els residus comercials a través dels serveis de recollida de residus de l'Ajuntament. En aquest cas, el servei està subjecte a la taxa corresponent.

 

Què és la taxa pel servei de recollida de residus comercials?

La taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials té com a fet imposable, com el seu nom indica, la recollida, el tractament i l'eliminació que els serveis municipals fan dels residus que genera l'activitat pròpia del comerç, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis així com aquells originats per la indústria que siguin assimilables als municipals.

 

Qui ha de pagar la taxa?

El subjecte passiu contribuent de la taxa és la persona física o jurídica que sol·liciti la prestació del servei o bé en resulti especialment beneficiada o afectada per la prestació d'aquest.

Cal tenir present però que, en compliment de l'article 23 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera subjecte passiu substitut del contribuent al propietari del local on s'ubica l'activitat.

És a dir, l'Ajuntament liquidarà la taxa a la persona propietària del local i no a la persona titular de l'activitat.

 

Com a propietari, puc repercutir la taxa al titular de l’activitat?

En efecte, i d'acord amb l'article 23 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els propietaris dels locals poden repercutir les quotes satisfetes a les persones beneficiàries de la prestació del servei.

 

Bonificacions de la taxa

L'ordenança fiscal reguladora contempla la possibilitat d'establir bonificacions de fins al 50 per cent de la quota de la taxa quan es realitzin obres a la via pública amb una durada superior a un mes. El percentatge de bonificació variarà en funció del grau d'afectació:

  • Carrers afectats directament: 50%
  • Carrers afectats indirectament: 25%

La Junta de Govern aprova la relació de carrers afectats directament o indirecta.

Aquesta bonificació té caràcter pregat, és a dir, cal sol·licitar-la per poder gaudir-la i s'aplicarà prorratejada als mesos en què s'hagin realitzat les obres. Consulteu el tràmit a l'apartat corresponent.