Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis urbans

Residus domèstics

20% de bonificacions a la Taxa d'Escombraries si s'utilitza la Deixalleria Municipal

Els usuaris de domicilis particulars que facin un ús regular i continuat durant tot l'any, un mínim de 12 vegades, ¡de la Deixalleria Municipal gaudiran d'una bonificació del 20% de la quota establerta en la Taxa d'Escombraries.

L'Ajuntament reconeix amb un descompte de 28€ les persones que col·laboren en el reciclatge i en la transformació de materials en nous components. La bonificació es concedirà per unitat familiar i habitatge i aquesta es retornarà en l'exercici fiscal següent al que s'hagi fet ús del servei, de forma que els interessats hauran de presentar els justificants d'ús a l'Oficina d'Atenció Ciutadana abans del 31 de gener per poder fer efectiva la devolució.

La col·laboració ciutadana és important, entre altres motius, perquè permet fer una recollida selectiva de residus, aprofitar els materials que siguin revaloritzables, disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors i evitar l'abocament incontrolat principalment a l'entorn dels contenidors.

 

Com funciona?

  1. Fent ús regular i continuat durant tot l'any, amb un mínim de 12 vegades, de la Deixalleria Municipal i guardant els justificants que es lliuren. Caldrà facilitar el DNI, per identificar el lloc d'empadronament de l'usuari, i les dades identificatives del vehicle i el tipus de residu, en cas que sigui necessari. Quan es tracti de petites quantitats s'identificarà individualitzadament el material portat. Cal llençar els residus al lloc indicat.
  1. Després d'un any fiscal, i abans del 31 de gener del següent any, caldrà adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per sol·licitar la bonificació del 20% en la taxa d'escombraries, lliurant els justificants de les visites a la Deixalleria.

 

Exempcions per a pensionistes, jubilats i treballadors en situació d'atur de llarga durada

A més del 20% aplicable a la taxa d'escombraries per l'ús regular i continuat de la deixalleria, també es podran obtenir exempcions els pensionistes, jubilats i treballadors en situació d'atur de llarga durada, és a dir, que portin més d'un any a l'atur.

En aquest cas hauran d'acreditar que els ingressos familiars són iguals o inferiors a l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya (IRSE), que estan empadronats a Sitges, que no disposen de cap més habitatge i que no tenen cap deute pendent d'exercicis anteriors amb l'Ajuntament de Sitges. Per a gaudir de l'exempció, els interessats hauran de sol·licitar-la durant el primer mes de l'exercici, aportant tota la documentació necessària.

 

Què es pot portar a la Deixalleria?

A la deixalleria es poden portar tot tipus d'electrodomèstics i mobles, elements relacionats amb l'electrònica, ferralla i metalls, fusta, runes i vidres, olis, pneumàtics i bateries de cotxe, porexpan, piles, radiografies, fluorescents, roba i sabates, vernissos, dissolvents i pintures, així com restes de jardineria.