Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió econòmica

Consulteu les dades sobre la gestió econòmica de l'Ajuntament de Sitges.


Prorrogat el Pressupost 2023

El Pressupost és una de les eines de treball que l’Ajuntament de Sitges desenvolupa per planificar i fer realitat serveis i projectes. És també una previsió dels ingressos que s’obtenen a través de diferents diverses vies, com els tributs i els preus públics, i de les despeses que es preveu tenir per acomplir els programes i serveis municipals. És per definició l'expressió en xifres de les obligacions i dels drets de l'any.

Després dels darrers exercicis pressupostaris marcats pels efectes de la pandèmia global, les administracions públiques s’estan implicant al màxim per posar recursos en favor de la ciutadania, les empreses i les entitats.

L’exercici de l'any passat va estar marcat per una notable incertesa de la situació econòmica, la crisi energètica i de matèries primeres, i el risc de cronificació de la inflació.

Aquest context fa que el Pressupost per al 2023 hagi de prioritzar les despeses i a prendre decisions sobre les finances municipals que garanteixin les necessitats més bàsiques.PUNTS FORTS DEL PRESSUPOST 2023

Solidesa econòmica i financera

L’Ajuntament de Sitges ha mantingut al llarg de tot el mandat una bona salut econòmica, la qual cosa ha dotat els exercicis pressupostaris d’una solidesa econòmica i financera.

Durant aquests quatre anys, Sitges ha mantingut unes magnituds pressupostàries, tant en termes absoluts com per habitant, de les més elevades, si es comparen amb municipis de l’entorn i de població similar.

Ingressos consolidats

Sitges compta amb ingressos consolidats. El 48% d’aquests es basen en l’impost sobre Bens Immobles i sobre Activitats Econòmiques i Plusvàlues. Durant el darrer temps, la recaptació d’aquests impostos s’ha assolit amb una pressió fiscal baixa, si es compara amb la resta de municipis de dimensions similars. A més, la capacitat fiscal resultant s’explica, en gran part, per les característiques especials de part del parc immobiliari.

A més, el desenvolupament de les noves zones urbanitzades, i en particular del PPU1, ha permès durant els darrers exercicis, i també aquest 2023, un increment significatiu de la partida corresponent a l’Impost sobre Bens Immobles.

Capacitat sostinguda de manteniment de la despesa pública

L’estructura dels ingressos ha permès una capacitat de despesa notable, que es reflecteix en tots els capítols econòmics, fet que comporta un esforç per garantir una major diversitat i qualitat dels serveis públics locals a la ciutadania.

Per capítols econòmics, l’Ajuntament de Sitges té una despesa per habitant especialment rellevant en compra de béns i serveis, i transferències corrents. Per exemple, les aportacions en concepte de subvencions a particulars, empreses i entitats, són de les més altes per habitant en relació a municipis de l’entorn.

L’atenció directa de la ciutadania, i en particular, de la més vulnerable, i el manteniment de la via pública i dels serveis públics bàsics, es mantenen i, fins i tot, s’incrementen. Un altre aspecte significatiu del Pressupost és que aquesta despesa s’ha consolidat sense necessitat de recórrer a l’endeutament.

______________________________________________


 QUÈ INGRESSA? /  QUÈ GASTA?

______________________________________________CONSULTA TOTS ELS INDICADORS DE GESTIÓ ECONÒMICA______________________________________________MÉS SOBRE EL PRESSUPOST

DESPESA


La previsió de despeses incrementa en 1.000.000 euros en matèria de bens corrents i serveis, com ara en la gestió de les llars d’infants municipals, que passa de 500.000 a 850.000 euros; la gestió dels habitatges d’inclusió social del carrer Sant Honorat, on es destinen 173.000 euros, i l’increment dels preus dels subministraments de serveis (electricitat, aigua i gas), amb més del 500.000 euros destinats.

En matèria de despesa financera, aquesta té un descens significatiu de més de 140.000 euros com a resultat de l’esforç destinat a endreçar els procediments judicials pendents.

També, es mantenen les ajudes a la ciutadania i a les entitats socials, culturals i esportives previstes durant el 2022. Paral·lelament, es manté un fons de contingència de 100.000 euros, que es conserva per adaptar-lo a les necessitats i imprevistos.

En matèria de personal, es preveu un increment respecte del 2022 de 800.000 euros, passant de 19.156.000 a 19.945.000 euros, degut als increments salarials establerts per l’Estat a favor dels empleats públics; degut a la incorporació de 300.000 euros destinats a la consolidació de personal que abans estava integrat en Plans d’Ocupació Municipals, consignats al Capítol IV (operaris platges), i degut a les noves places d’agent de Policia Local.

INGRESSOS


La previsió d’ingressos contempla la reducció en un 25% de la recaptació de l’impost de Plusvàlues, en previsió també d'una possible disminució de l'activitat econòmica durant 2023 i que podria repercutir en la compra-venda d'habitatges, per exemple. D’altra banda, aquesta reducció en el pressupost pretén adaptar-se a la nova normativa sobre Plusvàlues. Pels mateixos motius, la previsió d'ingressos contempla una reducció d’un 30% menys en la recaptació de l’impost sobre Construccions.

Aquesta reducció en els impostos directes es compensa en part per l’increment en taxes i preus públics, que pugen 1.000.000 d’euros per la incorporació d’una part de les quotes de la reparcel·lació de Vallpineda i l’acord d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació. I que pugen també gràcies a la previsió de recaptació de la taxa de residus, que passa de 200.000 a 460.000 euros.

També s’incrementen les subvencions i aportacions de l'Estat en més de 2.000.000 euros, per la millora en la participació dels ingressos de l’Estat; la previsió d'ingressos provinents de Fons Next Generation.

Milloren també els ingressos patrimonials per ocupació de les platges (200.000 euros), gràcies a la licitació efectuada, que contempla, per primera vegada, la recuperació d’un percentatge de les despeses de manteniment que efectua l’Ajuntament.

En matèria d’inversió, es preveu finançar-la en part gràcies a ingressos provinents de fons externs per a la rehabilitació del Patronat (458.000) i per a projectes vinculats a la sostenibilitat que s’efectuaran al llarg d’aquest any 2023. S’incorporen també 100.000 euros a favor del Casino Prado, fruit de la gestió de l’Ajuntament a favor de les entitats locals.

Respecte del 2022, no s’ha previst la incorporació d’ingressos per via préstec. La possibilitat d’un préstec es podrà abordar en relació a concretes inversions que requereixen consens.