Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova l’adjudicació del contracte de la prestació del servei de traduccions. També s’ha aprovat el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Sitges i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per a la cessió al CTTI d’un terreny ubicat a Quintmar.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dimarts de manera excepcional (en lloc de dilluns) a causa del Carnaval, ha aprovat l’adjudicació del contracte de la prestació del servei de traduccions dividit en tres lots, català-castellà, anglès i francès, a l’empresa Linguaserve Internacionalización de Servicios, S.A. El contracte és per dos anys amb dues pròrrogues anuals.

L’òrgan municipal també ha aprovat la primera i única pròrroga del contracte de subministrament de carburant  per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament de Sitges, signat amb l’empresa Petronieves, SL. Aquesta pròrroga comprèn el període entre el 30 de desembre de 2023 al 29 de desembre de 2024. En el mateix sentit, ha aprovat la primera i única pròrroga del contracte de serveis de manteniment d’instal·lacions tèrmiques dels equipaments i dependències municipals de Sitges, signat amb l’empresa Catalana de Clima i C. Llonch. SL pel període comprès de l’1 d’abril de 2024 fins el 31 de març de 2025.

A la junta s’ha aprovat el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Sitges i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya per a la cessió al CTTI d’un terreny de 150 m2 propietat de l’Ajuntament i ubicat a Quintmar, on s’hi localitza el CE SITGES-Vallpineda II propietat del CTTI. Aquest conveni té una durada de 4 anys.

En aquesta sessió ha quedat aprovada l’acceptació de l’atorgament de l’atribució definitiva de recursos concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua per la prestació del servei de sanejament per l’any 2023.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de la prestació del servei de traduccions.
 • Aprovació de la primera i única pròrroga del contracte de subministrament de carburant (i altres productes com oli i líquids anticongelants) per als vehicles i maquinària de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la primera i única prorroga del contracte de servei de manteniment d’instal·lacions tèrmiques dels equipaments i dependències municipals de Sitges.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’escola Pia de Sitges pel foment de l’esport escolar 2023.
 • Aprovació de les bonificacions a les llars d'infants pels servei d'estada i menjador curs 2023-2024 (5ena remesa ).
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a obres de reforma d’un edifici d’habitatges entre mitgeres i la instal·lació d’un ascensor situat al carrer Sant Bartomeu, 26.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’ un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a l’avinguda Garrofers, 78.
 • Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Sitges i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’espai a una infraestructura de telecomunicacions municipal.
 • Aprovació de l'atribució definitiva de recursos de l'Agència Catalana de l’Aigua –ACA- per a la prestació del servei de sanejament a l'Ajuntament de Sitges per l’any 2023.
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000018-007795/2023).
 • Aprovació de la justificació de l'ajut per fomentar la contractació laboral i millora de l'ocupació (Exp: 4002-000020-007871/2023).
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000035-008640/2023).
 • Aprovació de la quarta pròrroga del conveni de la cessió d´un despatx del Centre d´Empreses Creatives a Cornea Project Investments SL.
 • Aprovació de la resolució del procediment sancionador ordinari incoat a M.L.R. per la infracció de l'ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions al municipi de Sitges.
 • Aprovació de la resolució del procediment sancionador ordinari incoat a la mercantil B.S. SL per la infracció de l'ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions al municipi de Sitges.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida a l’associació taula del tercer sector d’acció social de Sitges-Garraf a l’exercici 2021.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció 2023 a l’associació TEDx Sitges.