Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova la convocatòria per a la concessió dels ajuts econòmics destinats a fomentar la contractació laboral i la millora de l’ocupació.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dimarts, ha aprovat la convocatòria dels ajuts econòmics extraordinaris destinats a fomentar la contractació laboral i la millora de l’ocupació 2024. Aquests ajuts tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat i la inserció de persones en situació d’atur, incentivant la contractació de qualitat. Podran sol·licitar l’ajut aquelles persones que hagin realitzat contractacions de personal fix, fix-discontinu o per conversió de contractes temporals a fixos entre l’1 de juliol de 2023 i el 30 de juny de 2024. També podran acollir-se als ajuts econòmics les entitats de Sitges sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment constituïdes. El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges.

La JGL també ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació del sector Modificació puntual del POUM a l’àmbit PPU-5 La Granja II.

En l’àmbit de l’habitatge, la Junta de Govern ha aprovat la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses dels ajuts destinats a la campanya 2024 per incentivar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) conjuntament amb els certificats energètics. S’acorda, a més, obrir un termini de deu dies per tal que totes les persones interessades puguin presentar al·legacions a la relació provisional d’admesos i exclosos.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2022.02), i adjudicació del contracte basat lot 14 de servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previstes a la llei general de subvencions (Barcelona) i lot 23 altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans interventors (Barcelona).
 • Aprovació de l’expedient del contracte de subministrament consistent en l’adquisició de SMS per fer enviaments massius.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de prestació dels serveis de col·laboració en la recaptació dels ingressos de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la desestimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 30/2023.
 • Aprovació de l’estimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 06/2024.
 • Aprovació del programa oficial de festes dels barris del Poble Sec i Cases Noves i dels horaris especials.
 • Aprovació de la rectificació dels acords de junta de govern local de data 16/11/2020 i 12/04/23 de conformitat municipal prèvia per a la transmissió i d’assabentat de la transmissió de dret d’ús de la concessió de la plaça d’aparcament núm. 9 soterrani 2 de l’aparcament municipal de l’antic Escorxador.
 • Aprovació de la rectificació dels acords de junta de govern local de data 16/11/2020 i 12/04/23 de conformitat municipal prèvia per a la transmissió i d’assabentat de la transmissió de dret d’ús de la concessió de la plaça d’aparcament núm. 10 soterrani 2 de l’aparcament municipal de l’antic Escorxador.
 • Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector modificació puntual del POUM a l’àmbit PPU-5 La Granja II.
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació 2023 (exp. 4002-000006-007353/2023).
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (exp. 4002-000017-007794/2023).
 • Aprovació de la convocatòria dels ajuts econòmics destinats a fomentar la contractació laboral i la millora de l’ocupació 2024.
 • Aprovació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses provisionalment dels ajuts destinats a la campanya per incentivar la realització de la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) conjuntament amb els certificats energètics, campanya 2024.