Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació i dotació d’equipaments tècnics en espais culturals com teatres i auditoris.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions en inversions per a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la vila de Sitges i la seva dotació d’equipaments tècnics de l’any 2021. La partida destinada a les subvencions és de 30.000 euros.

En la sessió s’ha aprovat també l’adjudicació del contracte de servei de transport escolar, dels programes esportius escolars i de les estades esportives que organitza el departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.

 

Relació d’acords aprovats

 • Adjudicació́ del contracte de servei de transport escolar, dels programes esportius escolars i de les estades esportives que organitza el departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’actualització de l’import de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració dels ens públics i empreses públiques, consorcis i gestores d’entitats públiques lot 3- (acord marc del servei d’assegurances 2019.01) any 2021, d’acord amb la llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2021.
 • Aprovació de l’actualització de l’import de la pòlissa de les assegurances dels vehicles terrestres dels ens públics lot 2- (acord marc del servei d’assegurances 2019.01) any 2021, d’acord amb la llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2021.
 • Aprovació de la suspensió del contracte de serveis per al muntatge, desmuntatge, gestió i execució del Parc de Nadal, i desestimació de la petició́ d’indemnització́ presentada.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions contra incendis de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient del contracte de serveis de manteniment i reparació de les portes automàtiques de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de serveis de missatgeria i transport en fred lot 1 serveis comuns de missatgeria, de la Comissió Central de Subministraments (Generalitat de Catalunya departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda).
 • Aprovació, de la justificació de la subvenció per concessió directa a la Fundació privada Hospital Sant Joan Baptista de Sitges per a la difusió del Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges per l’any 2020.
 • Aprovació de la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions en inversions per a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la vila de Sitges i la seva dotació d’equipaments tècnics de l’any 2021.
 • Incoar el procediment de reintegrament total d’un ajut econòmic extraordinari destinat a pal·liar els efectes provocats per la COVID -19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (línia 1a )
 • Estimar la sol.licitud d’un beneficiari de modificació de la data de justificació de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisis provocada per la COVID-19
 • Justificació del conveni pel manteniment i compra del Centre de Distribució d’Aliments any 2020, entre Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat i l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa concedida a Ocularis Associació per dur a terme el projecte “Creació́ del 1er màster en optometria pediàtrica (mop) del continent africà”, per l’any 2020 i vigent fins el 28 de febrer del 2021.
 • Aprovació de la revisió de la liquidació de garantia de paviments sol·licitada en relació a la llicència d’obra major per a reforma interior i creació d’accés independent a altell de nau industrial situada a l’avinguda Camí Pla, concedida per acord de Junta de Govern Local.
 • Aprovació de la correcció d’errada en el termini de la vigència de la llicència d'obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Picorb, del sector Montgavina, concedida per acord de la Junta de Govern Local.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obres sol·licitada en data 21 de maig de 2020 per a enderroc d’habitatge aïllat situat al carrer Cristina Torrens (Rat Penat).
 • Aprovació de la concessió de la prorroga de finalització d’obres majors corresponent a la llicència atorgada per la Junta de Govern Local, per a la rehabilitació i el canvi d’ús d’edifici per habitatges situat al passeig de la Ribera.
 • Aprovació de la concessió de la llicència de divisió horitzontal per a la subdivisió horitzontal de local d’edifici entre mitgeres situat als carrers Raval de Mar i plaça del Baró Güell (Garraf).