Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, les bases per al concurs de platós al carrer.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat les bases per a la celebració del concurs de platós al carrer. La proposta té l’objectiu de donar a conèixer i posicionar el comerç de Sitges a través d‘una acció dinamitzadora que decorarà i ambientarà els principals carrers de la vila per transformar-los en platós cinematogràfics, coincidint amb el Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

La JGL ha aprovat també l’expedient de contractació del servei de vigilància i salvament per les platges de Sitges, que amplia la partida dels 370.000 als 710.000 euros, millorant les condicions del servei i del personal.

En la sessió s’ha aprovat també la contractació del servei del programa municipal de Vela Escolar i l’autorització per aportar la quota de soci 2021 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la justificació de la subvenció ordinària atorgada a la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, destinada a finançar l’organització del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2020.
 • Aprovació de la liquidació del contracte de subministrament de dos vehicles per al servei de la Policia Local i pagament de quilometratge.
 • Aprovació de la declaració de licitació deserta del contracte del servei del Programa Municipal de Vela Escolar que organitza el departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de Programa Municipal de Vela Escolar.
 • Aprovació de l’actualització de l’import de la pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents per als ens públics lot 1- any 2021, d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat pel subministrament d’un vehicle en modalitat d’arrendament sense compra, de l’acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 • Liquidació definitiva de la indemnització per la suspensió del contracte de servei de gestió de l’Escola de Música Montserrat Almirall.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Agrupació de Balls Populars per a l’exercici 2020.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció de suport educatiu per a l’Escola Maria Ossó any 2020.
 • Aprovació de l’autorització i disposició per aportar la quota de soci per l’any 2021 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Aprovació de les bases concurs platós al carrer.
 • Aprovar l’expedient de contractació del servei de vigilància i salvament per les platges de Sitges.
 • Aprovació de l’atorgament definitiu d’un ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada per la COVID-19.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari, per pal·liar els efectes provocats per la COVID-19, destinat a fomentar la creació d’empreses per part de persones i professionals donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) – Línia 2.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Associació de Comerciants Sitges Comerç per l’any 2020.
 • Aprovació de la justificació per part d’una empresa sitgetana de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la COVID-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (línia 1a ).
 • Aprovació de la documentació justificativa de la concessió directa d’ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge a determinats beneficiaris, i la revocació o extinció de l’ajut a la resta de beneficiaris, del total dels 125 beneficiaris als quals se’ls va concedir un ajut directe en haver quedat exclosos de la convocatòria 2020-2021 d’atorgament d’ajuts municipals destinats al pagament del lloguer just i especials circumstàncies motivades per efectes econòmics de la COVID-19.
 • Aprovació de la suspensió del procediment d’atorgament de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat a Quint Mar.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina al carrer Molí.
 • Aprovació de la concessió de la pròrroga i el canvi de nom de la llicència d’obra major corresponent a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina situat a Quint Mar.
 • Aprovació de la concessió de la llicència per a legalització de dos habitatges per subdivisió en edifici entre mitgeres situat a l’avinguda Balmins.
 • Aprovació de la concessió per a legalització de dos locals per subdivisió en edifici entre mitgeres situat al carrer Mare de Déu del Pilar.
 • Aprovació de la concessió de la llicència per a enderroc d’habitatge aïllat situat a Rat Penat.
 • Aprovació de l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de les obligacions corresponents al primer trimestre 2021, i autorització i disposició de la despesa per la resta de l’exercici 2021, de les quotes ordinàries de l’Ajuntament de Sitges a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf pels diferents serveis que presta durant l’any 2021.