Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova la licitació del contracte per a la gestió de les dues llars d’infants municipals durant els pròxims dos cursos, amb dues possibles pròrrogues anuals. També s’aprova inicialment la renovació del sistema de calefacció a l’Escola Esteve Barrachina.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la licitació de la contractació del servei de gestió i funcionament de les dues llars d’infants municipals, El Cercolet i La Moixiganga, a més del servei de cuina-menjador de La Moixiganga. Aquest contracte s’ha previst per a que comenci el setembre d’aquest 2022 i s’acabarà el 31 d’agost del 2024, amb una pròrroga prevista de dos cursos, que es revisaria any per any.  El valor estimat del contracte per a les dues llars d’infants municipals per als pròxims dos cursos, més les dues possibles pròrrogues anuals, és de 3.914.765,34€ (IVA exclòs).

En la sessió d’avui de la Junta de Govern s’ha aprovat inicialment, el projecte tècnic de reforma de la instal·lació de calefacció de l’Escola Esteve Barrachina, amb un cost màxim previst de 142.458,31 euros (IVA inclòs). Amb aquest preu màxim, les empreses que vulguin optar a fer l’obra poden realitzar la seva oferta en el procés de licitació. Aquesta serà una millora substancial per a la comfortabilitat d’aquest centre escolar, ja que es canviarà tant la caldera com el sistema que fa arribar la calefacció a les aules. Si en el termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació, aquest projecte ja es donarà per aprovat definitivament.

Aquest òrgan de govern municipal també ha tirat endavant la concessió de les llicències per als 29 paradistes de venda de productes artesanals, fets a mà i creatius del passeig. D’entre 35 candidatures, s’han estimat 29 sol·licituds que reunien les condicions de les bases reguladores per ubicar-se al passeig. Aquest mercat ambulant s’allargarà els dies 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 de maig;  4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de juny; tot el juliol i l’agost i els dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 de setembre. Els dies 23 d’agost i 23 de setembre, les quatre parades que es trobin a l’inici de la Fira (abans del Club de Mar) hauran de muntar al final de la Fira, a continuació de la darrera parada en direcció Terramar. Els paradistes hauran de satisfer les taxes municipals establertes per aquesta activitat i ubicació.     

La Junta de govern local també ha engegat el procés de selecció per a llocs de comandament dins de l’estructura municipal, amb l’aprovació d’una convocatòria amb bases específiques per proveir, amb caràcter definitiu, els llocs de cap del departament de Gestió de l’Organització i les persones, cap del servei de Brigades i el cap del departament de Secretaria general.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa al Grup Pessebrista de Sitges per a la difusió i organització del concurs de pessebres del 2021.
 • Concessió de llicències d’ocupació temporal per l’ús privatiu de béns del domini públic local , amb motiu de la celebració de la Firamercat Primavera-Estiu 2022, de venda de productes artesanals, fets a mà i creatius.
 • Aprovació inicial del projecte tècnic de reforma d’instal·lació de calefacció de l’Escola Esteve Barrachina.   
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obres de canvi d’ús de garatge a habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres i esmena de deficiències primera ocupació edifici situat al carrer d’Olivella, 12.
 • Aprovar la concessió de la llicència de divisió horitzontal d’edifici  entre mitgeres situat al carrer del Marquès de Mont-roig, 10.
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Pepe de Garraf, 25 (parcel·la 2.9 del PPU01).
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a l’Avinguda Mas d’en Puig, 41.  
 • Aprovar la concessió de la modificació de la llicència d’obra major concedida en data 1 d’agost de 2018 per acord de junta de govern local per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de Josep Maria Massip Izábal, 14 (Parcel·la 30.1 del PPU01) i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovar el desistiment de la llicència d’obra major sol·licitat en data 4 de febrer de 2022 amb núm. De registre d’entrada E\003011-2022 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat a l’Avinguda Camí de Miralpeix, 28.
 • Aprovació de la revocació de l’ajut a la rehabilitació arquitectònica i energètica 2021 a determinats perceptors i incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut pagat anticipadament.
 • Aprovació de la pròrroga del conveni de la cessió d’un despatx al CDEC a Extra Wild S.L.
 • Aprovació de la convocatòria i les Bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la provisió definitiva de llocs de comandament de l’Ajuntament de Sitges.  
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de gestió i funcionament de les llars d’infants El Cercolet i La Moixiganga i el servei de cuina de la Llar d’infants La Moixiganga.