Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el servei del Fons d’Habitatge d’Inclusió Social

En la sessió ha prosperat també la creació d’una comissió d’estudi per elaborar una ordenança que faciliti la tramitació de les llicències urbanístiques. També s’han aprovat les modificacions del POUM que afecten a l’escola Pia Sitges, el Cortijo, Les Botigues de Sitges i el sector hoteler. Llum verda, també, a la creació d’una comissió tècnica per a la redacció de la nova ordenança reguladora de la publicitat a l’exterior.

El Ple municipal ha aprovat, definitivament, la implantació del servei del Fons d’Habitatge d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Sitges, així com el reglament regulador, que defineix les situacions de vulnerabilitat econòmica i social per a l’accés a l’habitatge, els requisits que han de reunir les persones sol·licitants i els criteris de valoració de les sol·licituds perquè siguin adjudicatàries d’un habitatge del fons. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha destacat les polítiques d’habitatge impulsades pel Govern municipal: “Garantir el dret a l’habitatge és una prioritat i a Sitges ho fem des de diferents àmbits. Amb l’Habitatge de Protecció Oficial, però també amb aquest Fons  Social per disposar d’habitatges per respondre a urgències socials”. Per la seva part, la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó, ha explicat que “aquest servei tindrà una funció social bàsica, i permetrà l’acompanyament integral de les persones i famílies que s’hi allotgin amb l’objectiu de millorar les seves capacitats organitzatives i d’autonomia personal i familiar, coordinant-se, també, amb altres serveis públics”.

El Fons d’Habitatge d’Inclusió Social és el conjunt d’immobles gestionats per l’Ajuntament i destinats a cobrir situacions d’exclusió social o residencial de persones o unitats de convivència amb residència a Sitges i inclou habitatges de titularitat pública, en una tipologia amb intervenció social. Actualment està format per 10 habitatges: 8 a les Cases dels Mestres i 2 més provinents de les dues promocions lliurades d’Habitatge de Protecció Oficial, gestionats directament des de Serveis Socials. La previsió és que s’afegeixi un habitatge més, durant el 2023, provinent de la tercera promoció d’HPO prevista per aquest any.

Poden optar als habitatges del Fons les persones que es trobin en alguna de les situacions de vulnerabilitat econòmica i social previstes al reglament com, entre altres, les persones o unitats de convivència que es trobin en un procés de desnonament, les persones sense llar, les dones en situació de violència masclista, i les víctimes d’assetjament immobiliari. També, les persones sense un títol jurídic habilitant sobre el dret de l’habitatge amb data de llançament judicial i que acreditin situació de vulnerabilitat, aquelles amb algun membre amb la consideració de pacient crònic o afectat per problemes de salut greus, i quan a l’habitatge visquin menors d’edat, gent gran o persones en situació de desemparament en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.

El reglament contempla altres consideracions com les persones amb diversitat funcional o intel·lectual sobrevinguda, unitats de convivència amb persones amb gran dependència que els sigui inviable seguir en l’habitatge resident, aquelles persones o unitats de convivència que es vegin privades del seu habitatge habitual legal a causa de les males condicions estructurals de l’edifici i altres situacions derivades d’entitats de la Xarxa d’habitatge d’inserció social o a demanda de l’administració local.

Entre els requisits per a optar-hi, les persones sol·licitants han de disposar d’un històric d’empadronament d’un o dos anys de forma discontínua en els tres anys anteriors a la sol·licitud, i ingressos nets mensuals iguals o inferiors a dues vegades l’IRSC en el cas de persones soles, de 2,5 vegades l’IRSC en el cas d’unitats de convivència o persones, o unitats amb ingressos superiors que disposin d’un informe social que justifiqui l’excepcionalitat del cas, entre altres requisits.

La taxa (lloguer) que hauran d’assumir les persones o unitats de convivència adjudicatàries s’estableix segons els ingressos de la unitat familiar (10% si estan per sota del 0,89 de l’IRSC, 12% si estan per sota del 0,95% i del 18% si són iguals o superiors al 0,95%).

El procediment d’adjudicació serà mitjançant concurs públic, que es podrà convocar anualment sempre que hi hagi disponibilitat d’habitatges d’inclusió. La presentació de sol·licituds s’obrirà properament i es podrà realitzar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o bé telemàticament.

La proposta ha comptat amb els vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit Socialista de Catalunya (PSC), Sitges Grup Independent (SGI), Guanyem Sitges (GS), Junts per Sitges (JxS), Comuns Verds Sitges (CVS) i el regidor no adscrit Ignasi Rubí. Els tres regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores han votat en contra.

                          

PUNTS RELACIONATS AMB L’ÀMBIT URBANÍSTIC

Per agilitzar la tramitació de les obres menors impulsades per persones particulars, millorar l’eficiència de l’actuació municipal i afavorir el sector econòmic local, el Ple ha aprovat per unanimitat la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del text de l’avantprojecte de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació. L’objectiu és, tal com explica el regidor d’Urbanisme, “agilitzar la tramitació de les obres classificades actualment com a menors i que duen a terme els particulars, evitant així traves innecessàries, millorant l’eficiència de l’actuació de l’Ajuntament".

 

Les intervencions de l’oposició

Rosa Tubau, Junts per Sitges (JXS): “Desitgem que es pugui implementar ben aviat la comunicació prèvia i que la comissió faci bona feina”.

Carme Gasulla, Comuns Verds Sitges (CVS): “Votarem a favor per garantir mecanismes més àgils, però com es decidirà què és una obra menor?”

Manu Rodríguez, regidor no adscrit (NA): “Arriben tard i haurien de ser crítics, però votarem a favor”.

Ignasi Rubí, regidor no adscrit (NA): “Votarem a favor i valorem la importància d’aquesta proposta per agilitzar la tramitació de les obres menors”.

 

  • També en l’àmbit urbanístic ha prosperat l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM a la finca urbana on s’ubica l’escola Pia de Sitges. Amb la proposta es modifiquen els paràmetres urbanístics per transformar l’edifici en un espai segur i adaptat a les necessitats educatives actuals, per garantir que el centre pugui desenvolupar correctament la seva funció educativa i doni compliment a normativa de seguretat. La modificació permet també que l’equipament avanci en termes de confortabilitat, eficiència energètica i sostenibilitat ambiental, així com en la seva integració al paisatge urbà, amb la reducció de l’alçada i el canvi de l’estètica de la façana del carrer de l’Hort Gran i l’obertura i naturalització del pati al carrer Sant Isidre. Han votat a favor ERC, PSC, SGI, GS, EM, JxS i el regidor no adscrit Ignasi Rubí. Ha votat en contra la regidora de XVS i s’han abstingut els tres regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores.

 

  • El Ple de gener ha aprovat, per unanimitat i provisionalment, la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a l’adaptació de la regulació de l’ús hoteler a la legislació autonòmica vigent, que permet la divisió horitzontal de la propietat. El POUM de Sitges no admetia aquesta forma de propietat: “Aquest fet posa en desavantatge competitiu Sitges en quant a l’oferta hotelera respecte d’altres destinacions turístiques”, ha afirmat el regidor d’Urbanisme, Eduard Terrado. La modificació no s’aplica als hotels del casc antic els quals tenen una altra qualificació urbanística, per tal d’evitar el risc que aquests edificis esdevinguin habitatges encoberts o habitatges d’ús turístic. Per evitar aquest mateix risc a la resta d’hotels, la modificació incorpora aclariments i determinacions com la gestió única i aliena a la propietat de l’establiment i la necessitat d’existència de zones comunes i de serveis centralitzats en els establiments hotelers.

 

  • El plenari ha aprovat el text refós de la modificació puntual del POUM de l’àmbit d’El Cortijo. La modificació respon a l’execució de la sentència que va resoldre la necessitat de modificar l’establert al POUM aprovat al 2006 el qual treia el dret als propietaris del sector a construir un edifici de 7500 m2 i 13 plantes d’alçada. Un cop aprovada la modificació de planejament en què s’establien 6.500 m2 d’edificabilitat, la Comissió Territorial d’Urbanisme va rebaixar el sostre edificable a 2.500 m2, mitjançant un edifici de planta baixa més quatre plantes, alineat amb la carretera de Vilanova. Amb la modificació s’aprova aquesta rebaixa i es regularitza també la cessió a l’Ajuntament de l’edifici del Nivell 10 i dels espais lliures existents entre els edificis en forma de zona verda i vials. La proposta ha comptat amb els vots a favor d’ERC, PSC, SGI, GS, EM, JxS i el regidor no adscrit, Ignasi Rubí, i els vots en contra de CVS i dels tres regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores.

 

  • També en execució de sentència, el Ple ha aprovat provisionalment la modificació puntual del POUM al PMU2 de Rat Penat, per aplicar criteris de sostenibilitat urbanística en el nou àmbit amb la regulació de l’edificabilitat amb la finalitat de respectar criteris paisatgístics i la reordenació dels espais lliures, amb la ubicació de la zona verda a primera línia de costa i els equipaments privats a les zones edificades. La modificació permet treure de l’àmbit 25 habitatges amb volum disconforme que, amb l’aprovació, estaran d’acord amb el planejament del POUM en quant a la seva alçada i densitat, i quedaran lliures de càrregues urbanístiques, que assumiran els propietaris de la resta de l’àmbit. Han votat a favor ERC, PSC, SGI, GS i EM, i JxS, CVS i els quatre regidors no adscrits (Ignasi Rubí, Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores) han votat en contra.

 

Atres punts del ple

 

  • En la sessió, s’ha donat llum verda per unanimitat a la constitució d’una comissió tècnica per redactar l’ordenança reguladora de la publicitat a la vila. La finalitat és establir criteris uniformes en el control i fiscalització de l’activitat publicitària que es desenvolupen en el paisatge urbà. L’ordenança és, més enllà d’una eina d’ordenament, un instrument jurídic per regular la publicitat exterior, que establirà les pautes i els controls per normalitzar l’activitat a l’exterior i eradicar progressivament la publicitat generada en condicions il·lícites.

 

  • El Ple de gener ha aprovat provisionalment la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. El primer canvi afecta a la bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI) per als habitatges que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Amb la modificació es fixa el termini per poder presentar la documentació i s’incorpora el projecte de l’obra com a documentació a presentar per obtenir la bonificació del 30% del cost total de la instal·lació. El segon punt és el referent a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. La modificació aplicada serveix per adequar els coeficients de la plusvàlua a la Llei de Pressupost de l’Estat, aprovada de forma posterior a l’aprovació de les ordenances fiscals a Sitges. La proposta ha comptat amb els vots a favor d’ERC, PSC; SGI, GS, EM, CVS i els tres regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores. S’hi ha abstinguts JxS i el regidor no adscrit Ignasi Rubí.

 

  • En la sessió s’ha aprovat per unanimitat el nomenament de la nova Comissió de Festa Major. Presidida per Marta Casterad, està integrada per Eric Furró, Raquel Llorià, Xavier Rosés, Adrià Ruiz, Iván Rasilla, Adrià Berlan, Toni Muñoz, Alejandro Sánchez, Òscar Ortiz, Montserrat Bosch i Meritxell Padullés. El plenari ha agraït també la tasca realitzada per l’anterior Comissió que presidia Agustí Marcet.

 

  • Aprovades les noves tarifes del servei d’auto-taxi per aquest 2023, amb un increment del 5,7% respecte el 2022. L’aprovació ha comptat amb el vot favorable d’ERC, PSC; SGI, GS, EM, JxS, CVS i el regidor no adscrit Ignasi Rubí. Han votat en contra els tres regidors no adscrits Manu Rodríguez, José Tendero i Maria Lores.

 

Mocions dels grups polítics municipals

Aprovada per unanimitat la moció proposada pel grup municipal socialista a instància de la Joventut Socialista de Catalunya a l’Alt Penedès i el Garraf per a la creació d’un servei directe d’autobús entre el Garraf i el campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La sessió plenària s’ha suspès per donar pas a la intervenció d’una representació dels pares i mares de les llars d’infants que han assistit al Ple per expressar la seva preocupació en relació a una possible vaga i l’inici de serveis mínims, a partir del 2 de gener. Un cop finalitzada la seva intervenció s'ha reprès el Ple amb el punt corresponent de l'ordre del dia

 

Totes les intervencions al canal de Youtube de l'Ajuntament de Sitges.