Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Funcions del Padró Municipal d’Habitants i com donar-se d’alta

Totes les persones que viuen a l’Estat espanyol estan obligades a inscriure's al padró del municipi en el qual resideixen habitualment. Per donar-se d’alta al padró d'habitants de Sitges, cal un document d’identitat i un altre que acrediti el domicili de residència.

El padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten les veïnes i veïns d’un municipi, i que constitueixen, per tant, la seva població. La seva funció com a instrument estadístic és important per planificar i gestionar els serveis públics que necessita la ciutadania, ja que consten dades com el domicili, l’edat o la formació acadèmica. Per als ajuntaments, a més, el cens és clau per calcular les transferències d'ingressos de l'Estat i de la Generalitat. Això influeix directament en el finançament municipal. També serveix perquè qualsevol ciutadà o ciutadana pugui acreditar la seva residència en cas que ho necessiti.

Totes les persones que estableixen la seva residència a Sitges han de donar-se d’alta en aquest padró d’habitants, ja provinguin d’un altre municipi de l’estat espanyol o d’un altre país. El tràmit implica la baixa automàtica del padró municipal de l'anterior municipi. Aquesta baixa no és automàtica per als estrangers que van a viure a un altre país, i estan obligats a comunicar-la. Si el que es produeix és un canvi de domicili dins el mateix municipi, en aquest cas la persona també està obligada a comunicar aquest canvi a l’ajuntament. A Sitges, la xifra oficial de població que constava al padró a finals de 2023 era de 32.086 habitants.

 

Alta en el Padró d’Habitants

L’alta al Padró és un tràmit totalment gratuït. Únicament cal aportar els documents originals que acreditin la identitat (DNI, NIE per les persones estrangeres o passaport) i que es viu a Sitges mitjançant el títol de propietat o el contracte de lloguer i l’últim rebut d’aquest.

En el cas dels menors d’edat cal aportar el document d’identitat i el document de representació (llibre de família o el certificat de naixement). Per poder fer l’empadronament d’un menor amb només una de les persones progenitores o tutora legal, caldrà aportar l’autorització expressa signada de la persona progenitora o tutora legal que no tingui el mateix domicili que el menor.

En aquest enllaç de la seu electrònica es pot trobar més informació i tots els impresos necessaris per fer el tràmit. Pel que fa a l’atenció presencial, és recomanable (però no obligatori) demanar cita prèvia, mitjançant el formulari que trobareu a la web municipal accedint aquí, a través del punt d’autoservei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o bé trucant al 93 8114804.

La inscripció al padró d'habitants no caduca, excepte en el cas de les persones estrangeres no comunitàries sense permís de residència permanent o de llarga durada, que hauran de renovar la seva inscripció cada dos anys, o confirmar la continuïtat de residència cada cinc, en el cas dels ciutadans pertanyents a estats de la Unió Europea.