Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Benestar animal

Tinc gat

Els animals de companyia proporcionen, als que viuen o tenen contacte amb ells, beneficis diversos com afecte incondicional, lleialtat o seguretat. Però tenir un gat a casa implica un seguit de responsabilitats relacionades tant amb el benestar de l'animal com amb la seguretat, tranquil·litat i respecte a la resta de ciutadans.

 

Identificar l’animal

Si es té un gat cal d'identificar-lo electrònicament. Per fer-ho cal portar l'animal a qualsevol clínica o centre veterinari on li implantaran un microxip homologat. El microxip és un sistema permanent d'identificació que consisteix en la introducció d'una petita "capsula" sota de la pell del coll de l'animal mitjançant un mètode indolor i ràpid que no dura més de 10 minuts.

El número de microxip es correspon, a la base de dades del Col·legi de Veterinaris, amb les teves dades personals, de manera que en cas de pèrdua o sostracció, l'animal podrà esser recuperat si arriba a una clínica veterinària o centre d'acollida que disposi de lector de microxip.

Aquesta identificació és un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l'animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci referència.

Si l'animal de companyia està ja identificat, no serà necessari que li'n posis un altre, només cal inscriure'l al Cens Municipal d'Animals de Companyia (decret legislatiu 2/2008 15 d'Abril). Els propietaris d'un gos, un gat o una fura, si es resideix a Sitges, cal inscriure'l en el Cens municipal d'animals de companyia.

Per a fer-ho es té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició. Cal tenir en compte que prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal cal haver dut a terme la identificació mitjançant microxip (apartat 1.1.1.)

 

Inscriure un animal al cens té avantatges

En cas de pèrdua o robatori s'agilitzen els tràmits de recuperació de l'animal. Si es troba aviat, se li pot salvar la vida.
El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics pot posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats
Si se sap la quantitat exacta d'animals de companyia que hi ha, es pot millorar els estàndards de benestar del teus animals oferint els serveis adients per a crear un entorn millor per a ells.

Comunicar la desaparició o la mort de l'animal o la modificació de dades del cens.
Si l'animal desapareix cal comunicar-ho al cens d'animals de companyia de l'Ajuntament de Sitges en un termini de 48 hores, de manera que en quedi constància i faciliti la seva identificació si algú el troba.

També cal notificar el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens en un termini de 30 dies.

 

Mantenir-lo en condicions higienicosanitàries adequades

Els animals són éssers vivents dotats de sensibilitat física i psíquica i han de rebre un tracte que adequat que en procuri el benestar.

 

Proporcionar un allotjament adient

L'animal de companyia ha de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie. I el seu allotjament habitual no podrà ser mai un celobert o balcó.

Si se'l manté lligat o en un espai reduït , no pot restar en aquestes condicions de forma permanent i si és d'edat subadulta ha de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix ha de poder accedir a una caseta o aixopluc.

L'aixopluc per l'animal ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir–li lesions; ha d'estar convenientment airejat i en un bon estat de conservació. En tot moment cal prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.

Cal retirar dels excrements i els orins de forma quotidiana i mantenir l'allotjament net, desinfectat i desinsectat convenientment.

 

Alimentar-lo adequadament

Cal vigilar que l'animal de companyia disposi sempre d'aigua potable i neta i degudament protegida del fred a l' hivern per evitar que es geli.

Cal facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

 

No maltractar-lo

Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por.

Està prohibit i sancionat com a infracció greu:

  • Maltractar els animals, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics
  • Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o el comportament
  • Abandonar-los
  • Practicar-los mutilacions (excepte en casos de necessitat terapèutica)
  • Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions
  • Vendre'ls a menors de 16 anys i a les persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o custòdia
  • Exhibir-los de manera ambulant com a reclam
  • Sotmetre'ls a treballs inadequats
  • Mantenir-los lligats durant bona part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment que els és necessari
  • Matar-los per joc o perversitat o torturar-los

 

Respecte els veïns

No es permet pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres tipus de sorolls dels animals domèstics, tant si es troben a l'interior de l'habitatge, com si estan en terrasses, terrats, galeries, balcons, passadissos, escales, patis o similars, especialment entre les 22 i les 8 hores.

Aquesta prohibició es farà extensiva a la resta del dia, quan s'evidenciï per l'autoritat competent que aquests animals amb els seus sons, crits o cants provoquen molèsties al veïnat, encara que aquestes es produeixin en horari diürn.