Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Habitatges d'Ús Turístic

 

Els Habitatges d’Ús Turístic (HUT) a Sitges

La vila és un reclam turístic nacional i internacional gràcies, entre altres factors, a la seva aposta per la qualitat tant en infraestructures com en oferta complementària. Sitges es percep com una destinació ideal per relaxar‐se i gaudir de la riquesa històrica, gastronòmica, arquitectònica i cultural de la localitat. Aquesta situació, positiva en molts aspectes, provoca alhora l'augment de l'oferta turística de pernoctació en hotels, càmpings, apartaments turístics i, darrerament, en Habitatges d'Ús Turístic (HUT), que han proliferat a Sitges i  a la resta de Catalunya, de manera exponencial en els darrers anys.

La seva ràpida implantació dels HUT ha produït alguns episodis d’excessiva concentració, que han derivat en conflictes de convivència, superació de la capacitat de determinats equipaments públics, i han donat lloc a  la necessitat de regular aquest fenomen per preservar els usos residencials.

El Ple de l'Ajuntament de Sitges va aprovar, el juny de 2021, l'ordenança reguladora dels HUT. El reglament ordena els diversos aspectes d’aquest fenomen turístic per adaptar-lo a les darreres novetats legislatives, a les necessitats del sector, i a pal·liar l’impacte que aquesta activitat té en el dret fonamental a l’habitatge de la ciutadania de Sitges.

L’Ordenança regula, també, les obligacions de les propietats i les persones físiques o jurídiques gestores dels HUT de Sitges, tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l’activitat a l’Ajuntament, com pel que fa al compliment de les obligacions que aquestes persones hauran d’assumir, als efectes de prestar un servei de qualitat, ordenat i que faciliti la convivència veïnal. Al mateix temps, el reglament defineix les condicions i la tipologia específica dels HUT, i estableix una regulació per a una implantació racional de pisos turístics que eviti incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic

 

Regulació urbanística per zones

Segons el planejament vigent, es defineixen tres zones on es regula l’establiment d’HUT: 

Àmbit A

Nucli antic, Sant Sebastià, Sant Crispí-Sínia Morera-Oasis i Aiguadolç-La Marina-Port. Està delimitat pel l’Avinguda Sofia, la línia del ferrocarril, fins la platja d’Aiguadolç i punta Gaviota.

HUT permesos: Com a màxim del 10% dels habitatges totals de l’àmbit.

 

Àmbit B 

Format per la resta de barris, el nuclis del Garraf i les Botigues-Rat Penat.

HUT permesos: Com a màxim del 7% dels habitatges totals de l’àmbit.

 

Àmbit C

Correspon al sòl no urbanitzable.

HUT permesos: Correspon al que resulti del nombre màxim d’habitatges del Catàleg de Masies.


 

El número d'HUT permesos en el total dels tres àmbits, no podrà superar el 9%  del conjunt d'habitatges del municipi.

L’Ajuntament de Sitges actualitza anualment les dades del número de llicències d’HUT vigents, en relació al número d’habitatges de la vila. La darrera actualització denota que els percentatges actuals són superiors als fixats per la planificació urbanística, per tant, no és possible sol·licitar noves habilitacions.

 

 

Procés d’adequació a l’Ordenança i actualització de dades

Aquells HUT que disposen d’habilitació (llicència) per operar, han d’adaptar-se a la nova ordenança reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic de Sitges. L'Ajuntament ha ampliat el període inicial per presentar la documentació relativa, que finalitzava el 13 de juliol, fins l'1 d'octubre de 2022, inclòs. 

La disposició de l’ordenança estableix que s’ha de donar compliment a les obligacions recollides als articles 12, 15 i 25. Segons el que preveu l’Ordenança, les propietats o gestores d’habitatges d’ús turístic han de lliurar a l’Ajuntament de Sitges la següent documentació per mantenir actualitzada la base de dades municipal i comprovar l’adequació dels habitatges a les determinacions de la normativa:

Per donar compliment a l'article 12 s'hauran de presentar, entre altres:

  • La nota simple del Registre de la Propietat
  • Una certificació expedida per l’Administrador de la comunitat de propietaris que acrediti que l’habitatge no està afectat per cap prohibició establerta als estatuts de la comunitat per a desenvolupar l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
  • Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat en vigor de l’habitatge.
  • Pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que la conducta dels usuaris de l’habitatge pugui causar a terceres persones, mentre aquells romanguin dins l’habitatge. 

 

A més, per donar resposta a l'article 25, s'ha de presentar el Certificat tècnic de la justificació de la col·locació d’elements de prevenció i seguretat en cas d’incendi com, entre altres, extintors, enllumenat d'emergència, senyalització dels mitjans d'evacuació, i instruccions per procedir en cas d'incendi. 

Tramitar l’adaptació a l’Ordenança

 

 

Pel que fa al rètol informatiu (article 15), a mesura que es presenti la documentació corresponent a l’adaptació i es verifiqui pels serveis tècnics municipals, es generarà i notificarà  la corresponent taxa de rètol. Un cop la persona titular aboni aquesta taxa, l’Ajuntament es posarà en contacte perquè reculli el rètol a les dependències municipals i procedeixi a la seva instal·lació tal com preveu l’ordenança.

Per evitar conductes incíviques, les propietats i gestores d'HUT hauran de lliurar a les persones allotjades un document informatiu amb les conductes no permeses, recollides a l'ordenança de Civisme (article 66 a 74), i sobre la recollida de deixalles (article 22). 

Ordenança de Civisme

 


Les persones propietàries i/o gestores d’habitatges d’ús turístic tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les dades. En aquest sentit, cal mantenir les dades de contacte actualitzades perquè estiguin sempre a disposició dels serveis municipals.