Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures específiques sectorials

Turisme, indústries culturals, cooperatives, comerç, artesania i moda, construcció.
Concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Des del CCAM s’articula una línia de subvencions de 40 milions d’euros, adreçada a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, des del 28 d’octubre, a les 9:00 h, al 17 de novembre de 2020 o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Consulteu les preguntes freqüents aquí.

Més informació aquí.

Presentació de la línia d'incentius als sectors de la restauració i centres d'estètica i bellesa (26/10/2020)

Vídeo de la presentació de la línia d'incentius (26/10/2020)

 

Resum dels ajuts:

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I DELS CENTRES D'ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19

 

FINALITAT: reactivar i impulsar les activitats suspeses per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 15 dies des de que es publiqui al DOGC, per concurrència  de ordre de presentació, NO competitiu. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

BENEFICIARIS:

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre:

 • Empreses que presten activitats de restauració
 • Bars
 • Restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals

Sempre hi que tinguin com a mínim un establiment obert al públic a Catalunya.

REQUISITS:

 • Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributaries
 • No trobar-se en concurs de creditors
 • Si s’és persona física: estar donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques
 • No tenir cap limitació o prohibició per obtenir subvencions públiques
 • Declaració responsable conforme es va haver de suspendre l’activitat
 • Adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial i dels servei impulsades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

QUANTIA: màxim 1.500€ per beneficiari.

ACTIVITAT SUBVENCIONABLES: qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

NO es considera subvencionable:

 • Sous i salaris
 • Amortitzacions i rentings
 • Despeses de caràcter intern
 • Interessos deutors de comptes bancaris
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
 • Despeses de procediments legals i judicials
 • Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost
 • Despeses de transaccions financeres
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada
 • Els estudis
 • Els patrocinis i premis
 • Els càterings i les despeses d'alimentació

TERMINI DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES: des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud: model normalitzat
 • Certificat bancari on s’ha d’abonar la subvenció
 • Declaració responsables: conforme es va suspendre l’activitat.
 • Escriptura de constitució de l’entitat i/o facultats de representació de l’empresa
 • Llibres comptables
 • Acreditar si s’han rebut o no altres subvencions
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment

CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS: Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada

 

 

 

 

 

S’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D. - Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).
S’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D. - Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).
S'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.

Publicació al DOGC: Resolució CLT/2563/2020, de 18 d'octubre.

Accés al tràmit.

S’obre la convocatòria d’ajuts amb la finalitat de garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després de l'estat d'alarma.

El termini de sol·licituds finalitza el proper 2 de novembre


Publicació al DOGC: Resolució ARP/2597/2020, de 21 d'octubre
Trobareu més informació en el següent enllaç

 

Mesures especials per a la prevenció del contagi en el sector audiovisual. Accediu aquí

 

Mesures específiques per tipus d'establiment. Accediu aquí

Activitat permesa a partir del proper dilluns 4 de maig per comerços, bars i restaurants

Requisits per tipus d'activitat: accés aquí

Legislació: Ordre SND/388/2020 de 3 de maig. Accés aquí 

Recomanacions Agència Catalana de Seguretat Alimentària Accés aquí

Guies de recomanacions i bones pràctiques CCAM aquí 

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms del sector turístic.

Mesura:

L'Institut de Crèdit Oficial ofereix fins a 500.000€ per finançar necessitats de liquiditat a empreses i emprenedors amb CNAE del sector turístic i activitats connexes.

Requisits:

Autònoms i empreses amb domicili social al territori nacional.

Documentació de consulta:

(--)

Lloc de tramitació:

ICO

Enllaç web ICO aquí

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms

Mesura:

Allotjaments turístics. Se suspèn l’obertura al públic els establiments d’allotjament turístic, excepte per a tasques de vigilància, seguretat i manteniment

Requisits:

Excepcionalment poden continuar amb l’activitat aquells establiments amb clients allotjats abans de la declaració de l’estat d’alarma, sempre i quan aquest puguin disposar de les infraestructures en les seves habitacions per desenvolupar les activitats de primera necessitat.

Documentació de consulta:

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspesa l’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic.

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses turístiques, comerç i hoteleria.

Mesura:

Podran aplicar una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comunes i professionals.

Requisits:

Empreses vinculades al turisme, Amb activitat econòmica durant els mesos de febrer a juny.
Que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors amb contracte fixe discontinu.

Documentació de consulta:

Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Tresoreria General de la Seguretat Social

Es tramitarà pel SISTEMA RED o RED DIRECTE

Accediu a l'enllaç aquí

 

 

Administració:

Estat

Àmbit aplicació:

Beneficiaris del programa Emprendetur

Mesura:

Suspensió, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant un període d'un any, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme.

Documentació de consulta:

Article 41 Reial Decret-Llei 11/2020 de 31 de març. 

 

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i empreses del sector cultural

Mesura:

Diferents línies per activitats: 

- Audiovisuals.

- Arts Escèniques.

- Indústria Musical.

- Indústria del Llibre.

- Belles arts.

– Altres empreses del sector cultural.

 

Documentació de consulta: Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig. Accés aquí

 

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d’aplicació

Establiments d'allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

Mesura:

2.500 euros en un únic pagament a bestreta.

Requisits:

- Estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (si s'escau) 

- Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.

- Estar degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la COVID-19.

- Mantenir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Documentació de consulta:

RESOLUCIÓ EMC/843/2020 

Ordre EMC/39/2020

Lloc tramitació: 
Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat


TERMINI: DES DEL 16 D'ABRIL FINS  EXHAURIR EL PRESSUPOST DE 3.500.000 €

 

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Empreses Culturals

Mesura:

L'ICEC concedirà préstecs per finançar les necessitats d'entitats i empreses culturals amb la producción, distribució, comercialització i difusió, que s'hagin vist afectades per la situació derivada del Covid-19.

Requisits:

Documentació de consulta:

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí.

Administració:

Generalitat Catalunya

Àmbit d'aplicació:

 • Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda.
 • Teixit associatiu d'aquests sectors.
 • Administracions locals i organismes públics vinculats.

Dotació: 9 milions euros.

Mesura:

 • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i modaAjuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
 • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

Requisits 

Pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de impost activitats econòmiques especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020.

Informació:

Accés al DOGC aquí

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) accés aquí

Accediu a la noticia  aquí

Lloc tramitació:

Canal empresa

CCAM 

TERMINI: A partir del 30 d'abril de 2020

 

 

Consulteu aquí les condicions per l'obertura de terrasses de la Fase 1

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny amb les bases aquí 

Dotació pressupostària: 8,5 milions d'euros. 

Convocatòria oberta fins el 27 de juliol o fins exhaurir el pressupost. Més informació aquí