Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets socials, ciutadania i igualtat
Facebook Twitter

FONS D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL

Habitatge municipal destinat a cobrir situacions d'exclusió social o residencial amb un seguiment social i educatiu.

Què és?

El Fons d’Habitatge d’Inclusió Social és el conjunt d’habitatges gestionats per l’Ajuntament de Sitges, destinats prioritàriament a cobrir les situacions d’exclusió social o residencial provocades per circumstàncies de vulnerabilitat social i econòmica en matèria d’habitatge. Es tracta d’un servei que, a més de donar resposta a l’emergència residencial, es completa amb seguiment social i educatiu.

El servei del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social ofereix atenció integral per millorar la situació personal o de la unitat de convivència amb l’objectiu de facilitar la seva pròpia autonomia. Així, s’articula a través dels Serveis Socials municipals i les persones que accedeixen al Fons es comprometen a seguir el reglament del servei, que inclou (a més de l’habitatge) seguiment socioeducatiu i atenció personalitzada d’acord amb les necessitats específiques de cada persona o unitat de convivència. Per aquesta raó, les persones que vulguin optar al Fons hauran de signar, no només un contracte per poder tenir l’habitatge, sinó també un acord de seguiment social. Les persones beneficiàries accediran al servei per un període inicial d’un any que podrà prorrogar-se d’any a any fins un màxim de tres.

Actualment, el Fons disposa de 10 habitatges (8 a les Cases dels Mestres i dos més a les promocions d’Habitatge de Protecció Oficial ja concedides). El Fons s’ampliarà, aquest 2023, amb la incorporació d’un habitatge més, procedent de la tercera promoció d’HPO.

Consulta el Reglament del Fons d’Habitatge d’Inclusió Social

 

Qui pot optar-hi?

Per optar al Fons d’Habitatges d’Inclusió Social, s’haurà d’acreditar una situació social i econòmica de vulnerabilitat.

Entre altres circumstàncies socials, hi ha les relacionades amb processos de desnonament, assetjament immobiliari, desemparament d’infants o gent gran, o les derivades per les males condicions estructurals de l’habitatge habitual. També poden optar les dones en situació de violència masclista i les persones en qualsevol altra situació justificada socialment pel mateix Ajuntament, així com en altres situacions de vulnerabilitat social i econòmica acreditables.

A nivell econòmic, hi poden optar les persones que viuen soles i disposin d’ingressos mensuals nets iguals o inferiors a 2 vegades l’IRSC i de 2,’5 vegades l’IRSC les unitats de convivència.

A més de justificar que es troben en alguna d’aquestes situacions, les persones i unitats de convivència interessades en accedir al servei dels habitatges d’inclusió social hauran de demostrar una residència mínima continuada a Sitges d’un any, o de dos anys de forma discontínua en els tres anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Hauran d’estar, també, empadronades en el domicili totes les persones de la unitat de convivència sol·licitant en el moment de la possible pèrdua de l’habitatge, entre d’altres requisits.

Tots els requisits i situacions es troben recollits en les bases de la convocatòria per accedir al Fons d’Habitatges d’Inclusió Social.

Consulta la convocatòria d’accés en el següent enllaç.

 

Documentació i presentació de sol·licituds

Les persones o unitats de convivència interessades en ser adjudicatàries del servei hauran d’omplir la sol·licitud per accedir al Fons d’Habitatges d’Inclusió Social amb la documentació que acrediti que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social.

De forma general, a la sol·licitud s’haurà d’ajuntar la documentació d’identificació: còpia del DNI o NIE vigent, tant de la persona sol·licitant com de les persones que integren la unitat de convivència, del llibre de família, del padró o certificat de convivència, i del conveni o sentència judicial de separació, en què consti la informació sobre la tutela de menors i a l’assignació de l’habitatge, si s’escau.

Les persones o famílies hauran de presentar també documentació econòmica (declaració de la renda, informe de vida laboral, extractes bancaris o la nota simple del Registre de la Propietat, entre altres), així com la documentació específica i requerida per a situacions de pèrdua de l’habitatge com la notificació o la sentència judicial, l’acord del lliurament de l’habitatge en situacions de dació en pagament o la resolució judicial en procediments de desnonament, entre d’altres.

Per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social de la unitat de convivència, a més, s’haurà d’adjuntar la documentació corresponent en cadascun dels supòsits. Les diferents circumstàncies contemplen l’acreditació de situacions de violència masclista o familiar, de discapacitat o mobilitat reduïda superior al 33% o certificats de persones de gran dependència, informació social de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la condició de malalts crònics o de malaltia greu. Es poden acreditar també ordres de desallotjament, l’informe municipal en el que es detallin patologies o deficiències de l’habitatge o el reconeixement de casos de situacions de sensellarisme o d’assetjament immobiliari.

 

Convocatòria per al 2023 oberta per a la presentació de sol·licituds del 18 d’abril fins el 18 de maig

Un cop es disposi de tota la informació, la sol·licitud es pot presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), de forma presencial, i també telemàticament a la seu electrònica.

Presentació de la sol·licitud de forma telemàtica

Demana cita prèvia a l’OAC

També es pot contactar amb l’OAC a través del 010. Per a les persones que vulguin un suport en la tramitació electrònica, poden fer ús del servei OAC360 (935 955 094, disponible de dilluns a divendres en horari ininterromput de 08.00 a 20.00 o oac360@sitges.cat.

 

S’ha de pagar un lloguer?

Les persones o famílies que accedeixin als habitatges pagaran una quantitat econòmica que es fixarà en relació als ingressos de la unitat de convivència i serà del 10%, el 12% o el 18% dels ingressos, encara que es podrà aplicar una taxa reducció en situacions d’emergència.