Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Ajuts al lloguer 2023-2024

Del 21 de juliol al 22 d'agost de 2023 

L’ajut al lloguer és la prestació creada per compensar la diferència entre el lloguer just (aquell que s’hauria de pagar en relació als ingressos familiars) i el lloguer real (el que finalment paguen les famílies). Les persones beneficiàries rebran la prestació durant 12 mesos, entre maig de 2023 i abril de 2024.

 

> Bases Reguladores dels Ajuts al Lloguer


L’Ajuntament de Sitges ofereix aquest ajut per donar una resposta efectiva a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Paral·lelament, busca aplicar altres polítiques per afavorir l’accés a un habitatge digne per a tota la ciutadania.

L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 500 euros i d’un mínim de 50 euros, durant 12 mensualitats, condicionades a la presentació de la justificació dels rebuts derivats del lloguer per cada mensualitat. La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària (lloguer real), i l’import que hauria de pagar (lloguer just), en funció dels ingressos i el volum de la unitat de convivència.

Poden optar als ajuts al lloguer les persones que acreditin la residència legal a Sitges, anterior a un any de la publicació de l’actual convocatòria, mitjançant certificat del padró municipal i un contracte de lloguer a nom del sol·licitant, que no superi els 1.000 euros, entre altres.


1. Si vas rebre l’ajut en la convocatòria 2022-2023 – Renovació  

Caldrà acceptar en el tràmit de renovació, una declaració responsable conforme no ha canviat la situació personal i que l’administració pot fer ús de les dades entregades en l’anterior convocatòria. No obstant, es requerirà una documentació mínima (DNI/NIE, unitat de convivència, dades bancàries, contracte de lloguer vigent o rebuts pagats fins el moment) per completar el tràmit i entregar correctament la sol·licitud.  

 

<Enllaç al tràmit de renovació


2. Si demanes l’ajuda al lloguer per primera vegada – Nova sol·licitud

Hauràs de presentar tota la documentació personal i la relativa, si s’escau, a la unitat de convivència.


Recordem que les persones amb ingressos més baixos al lloguer habitual també poden optar als ajuts.

 

Exemple: La Joana aquest any s’ha quedat sense feina, però té un estalvis que li permeten continuar pagant cada mes el lloguer del pis on viu. Tot i no tenir uns ingressos demostrables en el moment de presentar la sol·licitud, podrà optar als ajuts al lloguer 2022-2023. Caldrà, però, que quan recuperi la feina, informi a l’Ajuntament de què la seva situació i ingressos han canviat.

 

 

 

 

Els ajuts al lloguer de l’Ajuntament de Sitges es paguen cada quatre mesos, i només es fan efectius a aquelles persones que, abans del tancament de cada quadrimestre, ja hagin presentat cada mes el rebut de lloguer, des de maig de 2022 a abril de 2023. Ho han de fer, sempre, abans de finalitzar el quadrimestre perquè aquest pugui acreditar-se i l’Ajuntament procedeixi al pagament del següent. És a dir, cada mes quan es paga el lloguer, s’ha d’enviar el justificant del rebut del lloguer a l’Ajuntament per no perdre l’ajut i evitar problemes en la gestió.

Els justificants de pagament han de disposar de la informació bàsica com l’import, la data del mes pagat i desglossats, així com el nom i signatura del propietari o un rebut bancari amb les dades del mateix.

El justificant s’ha de presentar cada mes en el següent enllaç:

<Presentació de justificants de pagament del ajuts de lloguer just d’habitatges

 

La sol·licitud es pot tramitar a:

 

A. Telemàtic

Mitjançant un tràmit telemàtic, en el següent enllaç (requereix certificat digital):

> Tràmit

 

B. Presencial

Mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sitges (requereix cita prèvia):

> Demanar cita prèvia a l'OAC

També pots trucar al 010.

 

És necessari consultar les bases dels ajuts del lloguer de la Regidoria d’Habitatge per verificar tots els supòsits:
 
> Bases reguladores dels ajuts al lloguer

 

 

Per a més informació i ajuda en la tramitació 'online'

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Oficina Local de l’Habitatge (OLH)

L’Oficina local d’habitatge (OLH) és un ens de titularitat local a través del qual es desenvolupen actuacions en matèria d’habitatge i rehabilitació.
L’OLH integra tota la informació, gestió i tramitació en matèria d’habitatge en un únic punt de prestació per tal de facilitar l’accés al ciutadà.

Contacte:

 • Telèfon 93 811 30 50 (De les 12 a les 13 hores)
 • Correu electrònic: habitatge@sitges.cat

OAC 360º

Servei municipal de suport telefònic d'ajuda integral per a tramitacions online: 

 • Telèfon 935955094 (De les 8 a les 20 hores)
 • Correu electrònic: Podeu demanar que us truquin enviant un correu electrònic a oac360@sitges.cat
Preguntes/respostes sobre la convocatòria d'ajuts al lloguer de l'habitatge

 

Què s’entén per...

 • Unitat de convivència (concepte utilitzat en aquestes prestacions). La persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no. No formen part de la unitat de convivència les persones subarrendatàries de l’habitatge.
 • Unitat familiar. El pare i la mare o, si s'escau, el tutor o tutora legal; els fills/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia de la presentació de les sol·licituds, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
 • Família nombrosa. En termes generals es considera família nombrosa a aquella amb un o dos ascendents amb tres fills o mes i a dos o més germans o germanes orfe de pare i mare sotmesos a total, acolliment o guarda. També, una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l’altra persona progenitora.
 • Família monoparental. La formada, com a mínim, per un fill o filla menor de 21 anys, de 26 si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona.
 • Lloguer real. Import que fa efectiu la persona arrendatària.
 • Lloguer just. Import que hauria de pagar la persona arrendatària en funció de l’IRSC.
  Risc d’exclusió social. Quan la unitat de convivència paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.

 

Puc demanar altres ajudes al lloguer?


No podràs beneficiar-te d’altres ajudes al lloguer de qualsevol administració o entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.


En cas que ho requereixis i que les circumstàncies de la unitat de convivència canviïn, pots notificar-ho a la Regidoria competent per trobar les millors solucions o tipologies d’ajut d’altres administracions que poden adequar-se millor a les necessitats dels moment.

 

Puc continuar sent beneficiari de l’ajut si canvio de pis?


Sí, pots continuar percebent l’ajut sempre i quan el nou pis estigui a Sitges, i l’import del lloguer no superi els 1.000€. Caldrà presentar la documentació relativa al nou contracte de lloguer per recalcular l’import de l’ajut que correspon. La informació s’ha de facilitar a l’Ajuntament de Sitges tan bon punt canviï i no amb posterioritat.

 

Quines situacions de canvi durant la vigència de l’ajuda he de comunicar?


Hauràs de comunicar, per exemple, canvis en la unitat familiar, en les dades bancàries, aquells que afectin al contracte de lloguer, a la situació laboral o als ingressos.


Exemple: La Joana és beneficiària de l’ajut al lloguer 2022-2023, i el seu contracte finalitza l’1 de juny. Per continuar rebent la prestació, haurà de presentar la pròrroga o un certificat signat pel propietari conforme continua vigent i quin és l’import actual del lloguer. En cas d’haver canviat de domicili, la Joana haurà de presentar el nou contracte de lloguer.

 

He d’incorporar l’ajut a la Declaració de Renda?


Tot i que l’ajut està exempt de tributació, és necessari que com a beneficiari el declaris. No cal presentar cap documentació per la connexió que mantenen les administracions implicades i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT ).

 

Els ajuts al lloguer preveuen un topall màxim d’ingressos per accedir-hi?


Sí, pots consultar-los a l’apartat 5 de les bases reguladores dels ajuts al lloguer.

 

> Bases reguladores dels ajuts al lloguer