Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació Ciutadana

L’Ajuntament vol potenciar la Participació ciutadana en l’actuació municipal

La regidoria de Participació crea una versió del Reglament d’ús fàcil per potenciar la interacció entre ciutadania i administració municipal.

L’Ajuntament de Sitges ha començat una campanya per fomentar la participació ciutadana, a través de diversos vídeos a les xarxes socials on s’expliquen els mecanismes i les possibilitats per intervenir en la vida municipal des de la ciutadania. Al mateix temps, ha donat a conèixer una versió d’ús fàcil del Reglament de Participació ciutadana, amb l’objectiu de potenciar la interacció entre ciutadania i administració local. Aquesta guia fàcil es pot consultar a https://www.sitges.cat/serveis/participacio-ciutadana/reglament-de-participacio-ciutadana/guia-facil_reglament-participacio-ciutadana.pdf. Aquest Reglament  és  l’eina que estableix el règim jurídic i defineix les modalitats, instruments, procediments i mecanismes per fomentar i facilitar la participació ciutadana. 

La participació ciutadana és el dret de la ciutadania a intervenir de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques. Els principis que han de regir aquesta participació són la transparència, la publicitat i claredat; la primacia de l’interès col·lectiu; l'accés a la informació i la protecció de dades; la inclusió; la neutralitat institucional i la rendició de comptes. El nou Reglament de Participació Ciutadana es va aprovar definitivament el març de 2023.

 

Els instruments

 

La ciutadania disposa de diversos instruments específics per participar en l’àmbit municipal, regulats dins del Reglament de Participació ciutadana. Així, les persones que ho considerin oportú poden fer intervencions al Ple municipal, tenen el dret de formular peticions sobre matèries que siguin competència municipal o bé poden presentar una iniciativa ciutadana davant l’Ajuntament, sempre comptant amb els avals mínims establerts.

Entre els instruments de Participació ciutadana també hi ha l’audiència pública, un espai de participació reservat a la presentació pública, per part de l’Ajuntament, de qüestions significatives de l’acció i gestió municipal, seguida d’un debat posterior entre l’Ajuntament i la ciutadania.

Finalment, el Reglament també estableix mecanismes com la consulta directa via referéndum, per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre qüestions d’àmbit local i d’especial trascendència al municipi. Dins de l’apartat de la consulta directa també existeix l’opció de la via no referendària, que no té caràcter vinculant per a l’Ajuntament, però que també vol conèixer l’opinió ciutadana sobre un fet rellevant.

 

Processos participatius

 

Els processos participatius són actuacions destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques. Tenen una durada limitada i poden estar oberts a tota la ciutadania o estar adreçats a un determinat col·lectiu.

Tots els processos participatius tenen quatre fases. La primera és la informació adreçada al col·lectiu que es vol fer participar. Posteriorment, s’entra en la fase de fer propostes i dialogar a través dels canals establerts per l’Ajuntament. Un cop posades sobre la taula les propostes i inquietuds, l’Ajuntament valora les propostes i justifica els resultats, de manera que en la quarta part del procés es retorna a les persones o col·lectius participants la informació argumentada sobre l’acceptació o desestimació argumentada al voltants de les propostes fetes. 

 

Òrgans de participació

 

La Participació ciutadana es pot establir en diversos Consells consultius, que trobaran la seva formulació òptima depenent de cada cas. Els Consells territorials són els que estan destinats a debatre diferents temes que afecten la vida quotidiana d’un barri o territori. Són espais per afavorir el debat i l’intercanvi d’opinions. Els Consells sectorials fomenten el debat a l’entorn d’àmbits sectorials determinat i també es poden crear altres Consells per tractar qüestions relatives a col·lectius específics.

 

Foment de la participació

 

Per tal de fomentar la participació ciutadana, l’Ajuntament té obert el Registre municipal d’entitats, que és un registre públic en el qual s’hi poden inscriure les entitats d’interès ciutadà que tinguin el seu àmbit d’actuació principal a Sitges. Es pot consultar al Portal d'Entitats i Voluntariat a: www.sitges.cat/serveis/participacio-ciutadana.

Un cop l’entitat està inscrita, passa a rebre informació de les iniciatives del assumptes municipals del seu interès, també té accés a la documentació i a prendre part en els òrgans de participació previstos i rep suport i pot utilitzar els mitjans públics municipals.

Les entitats d’interès ciutadà també poden optar a subvencions municipals, pel seu foment de l’associacionisme.

 

Servei de mediació

 

La regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sitges posa a disposició de la ciutadania el servei de mediació gratuït amb l’objectiu d’avançar cap a la millora de la convivència i d’una societat més cohesionada. L’objectiu és apostar per un sistema de resolució de conflictes o desavinences a través del diàleg, el respecte i la responsabilitat entre les parts.

Per fer ús del servei de Mediació cal sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic mediacio@sitges.cat o del telèfon 603850967. El servei s'ofereix els dimecres i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h.

Podeu trobar tota la informació de la Participació ciutadana a Sitges a www.sitges.cat/serveis/participacio-ciutadana.