Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació i Transparència

Reglament de Participació Ciutadana

Es fa públic que l’Ajuntament de Sitges en sessió ordinària del Ple municipal de data 30 de novembre de 2022 va aprovar inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sitges. Sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB de data 13 de desembre de 2022, no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa l'esmentat reglament ha esdevingut aprovat definitivament. De conformitat amb l'article 70.2 LRBRL es publica tot seguit el text íntegre del Reglament definitivament aprovat:

Enllaç al Reglament de Participació Ciutadana - Març 2023