Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

L’Ajuntament de Sitges convoca dos nous ajuts econòmics per fer front a la Covid-19

Els ajuts es destinen a petites empreses i autònoms, i a establiments o empreses que acreditin despeses en higiene i prevenció sanitària. Els dos ajuts, amb una dotació de 100.000 cadascun,  tenen l’objectiu de pal·liar els efectes de la Covid-19 i es poden sol·licitar fins al 8 de setembre.

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges ha obert la convocatòria de dues línies d’ajuts econòmics nous per fer front als efectes derivats de la Covid-19. Destinats a la reactivació dels autònoms i les petites empreses, de més de 5 anys, i a  cobrir les despeses dels establiments o empreses per a la instal·lació de mesures higièniques i de seguretat derivades de la Covid-19 amb l’objectiu de retornar a l’activitat comercial, els dos ajuts es poden sol·licitar fins al 8 de setembre.

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, destaca que “amb les dues noves línies d’ajuts es cobreixen totes les antiguitats d’autònoms, i també tota la despesa realitzada per garantir la seguretat sanitària. Davant d’aquests moments difícils, des de de l’Ajuntament de Sitges intentem ajudar aquests sectors econòmics a superar aquesta situació. És fonamental estar al costat de les nostres empreses i autònoms per a la reactivació econòmica de Sitges”.

Els dos ajuts tenen un valor de 200.000 euros i s’afegeixen als altres quatre ajuts econòmics extraordinaris impulsats per l’Ajuntament de Sitges, destinats al pagament del lloguer, l’hipoteca o els subministraments de locals comercials; per fomentar la consolidació dels treballadors autònoms; per a la contractació laboral, i també, per a la creació d’empreses.  

Les persones interessades poden sol·licitar el nou ajut fins al 8 de setembre. Tota la informació sobre aquests ajuts, incloses les bases, es poden consultar a la pàgina web municipal www.sitges.cat.

 

AJUTS ECONÒMICS DESTINATS A LA REACTIVACIÓ D’AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES DE MÉS DE 5 ANYS

 

Les ajudes van destinades a cobrir les despeses necessàries per a la reactivació de l’activitat empresarial i professional d’autònoms i petites empreses d’activitats declarades com a no essencials per l’estat d’alarma i que tinguin una antiguitat superior a cinc anys a 1 de juliol de 2020.

 

S’entendrà com a reactivació empresarial l’adopció de mesures com les que es relacionen a continuació, entre altres:

 • inversió en tecnologia com a suport de l’activitat empresarial,
 • desenvolupament d’aplicacions de venda online,
 • obtenció de certificacions sanitàries,
 • assessorament i consultoria per a l’adhesió i/o l’obtenció de la Certificació Biosphere de turisme sostenible,
 • obtenció d’altres certificacions que avalin la qualitat dels productes i/o serveis,
 • implementació de sistemes d’eficiència energètica,
 • adopció de mesures que facilitin la integració del teletreball de manera estable a l’empresa,
 • incorporació de noves línies complementàries de negoci,
 • registre de noves patents en relació a les noves línies d’actuació,
 •  

 

Import de les ajudes: L’import màxim de subvenció és de 2.500 €.

Concurrència competitiva fins a exhaurir el pressupost de 100.000 €.

Els ajuts s’atorgaran per ordre de puntuació segons els criteris recollits a les bases.

 

Requisits:

 • Tenir el domicili fiscal i desenvolupar una activitat econòmica a Sitges.
 • Tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
 • Realitzar una activitat declarada no essencial durant l’estat d’alarma.
 • Portar més de cinc anys consecutius d’activitat a 1 de juliol de 2020, tant les empreses com els autònoms. (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre l’activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)
 • Estar donat d’alta en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i taxes.
 • Presentar una memòria detallada i/o un pla de reactivació empresarial, amb el pla econòmic-financer detallat, i motivar la necessitat de l’ajut demanat.

 

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat.

 

Termini de sol·licitud: fins al 8 de setembre

 

Pagament: Avançament del 75% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 25% un cop es justifiquin les despeses.

 

Més informació: serveisempresa@sitges.cat

 

 

AJUTS A COBRIR LES DESPESES D’INSTA·LACIÓ DE MESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT PER AL RETORN A L’ACTIVITAT COMERCIAL DELS ESTABLIMENTS

 

Únicament es prendran en consideració per a l’atorgament de l’ajut la compra de material fungible i les inversions per a la instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid-19.

 

 

Hi ha dues línies diferenciades d’ajuts:

 • Línia 1: finançament de les despeses de material fungible: desinfectants i netejadors, estris d’un sol ús, uniformes i roba de treball.

 

 • Línia 2: finançament de les despeses d’inversió: mobiliari i/o equipament, mecanismes i/o automatismes, dispositius electrònics, despeses d’instal·lació.

 

Seran despeses finançables totes aquelles que s’hagin produït des de la declaració de l’estat d’alarma fins la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

 

Únicament podran sol·licitar l’ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments amb activitat comercial i seu fiscal al municipi de Sitges.

 

Resten fora d’aquesta convocatòria aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l’activitat al seu domicili habitual.

 

Pressupost:

 • Línia 1: 35.000 €
 • Línia 2: 65.000 €

Atorgament per concurrència no competitiva.

En el supòsit que l’import total dels ajuts a reconèixer sigui superior al crèdit màxim establert es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut.

 

Import de les ajudes:

L’import finançable serà el 100% del cost de compra del material fungible i d’inversió sense l’IVA.

 

L’import màxim de l’ajut econòmic extraordinari anirà en funció del nombre de beneficiaris/ries amb dret a l’ajut, quedant establert entre 500 € i 3.000€.

 

Requisits:

 • Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments comercials amb seu fiscal al municipi de Sitges.
 • Desenvolupar la seva activitat econòmica al municipi de Sitges.
 • Tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
 • Estar donat d’alta en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i taxes.

 

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat.

 

Termini de sol·licitud: fins al 8 de setembre

 

Pagament:

 • En un sol pagament si en el moment de la sol·licitud es presenten les factures i els rebuts de pagament.
 • En dos pagaments, si en el moment de la sol·licitud només es presenta el pressupost o factura. Avançament del 80% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 20% un cop es justifiquin les despeses.

 

 

Més informació: serveisempresa@sitges.cat