Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

 

Elecció dels seus membres

L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

 

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

 1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions
 2. Les atribucions que el Ple li delegui
 3. Les atribucions que l'alcalde li delegui
 4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques

 

Composició

 • Aurora Carbonell i Abella, Alcadessa
 • David Martínez Lluís, regidor
 • Júlia Vigó Pascual, regidora
 • Carme Almirall Vinyola, regidora
 • Jaume Monasterio Miró, regidor
 • Xavier Salmerón, regidor
 • Guillem Escolà, regidor
 • Eduard Terrado Pablo, regidor