Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Composició i règim dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Sitges

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

 

Elecció dels seus membres

L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

 

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

 1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions
 2. Les atribucions que el Ple li delegui
 3. Les atribucions que l'alcalde li delegui
 4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques

 

Composició

 • Aurora Carbonell i Abella, Alcadessa
 • Carme Almirall Vinyola, regidora
 • Jaume Monasterio Miró, regidor
 • Eduard Terrado Pablo, regidor
 • Luis Miguel García, regidor
 • Elisabeth Pérez, regidora
 • Xavier Roig, regidor
 • David Martínez Lluís, regidor
 • Guillem Escolà, regidor
 • Xavier Salmerón, regidor
 • Júlia Vigó Pascual, regidora
 • José María Martínez, regidor

Naturalesa jurídica

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per tots els regidors.

 

Actes del Ple Municipal

L'Ajuntament de Sitges disposa d'un portal de vídeo actes des d'on es poden seguir en directe les sessions del Ple Municipal. En aquest mateix portal també es pot consultar l'històric de totes les sessions del Ple Municipal que han estat enregistrades.

S'hi pot accedir mitjançant el següent enllaç: Portal de ÀdioVídeoActes de l'Ajuntament de Sitges

 

Competències

El Ple, en conformitat amb el que disposa l'article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències :

1.- Competències pròpies de caràcter indelegable: 

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d'administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

l) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

m) La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

 

2.- Competències de caràcter delegable:

a) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

b) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

c) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

e) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

f) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

Classes de sessions

Les sessions del ple poden ser de tres classes:

 • Ordinàries
 • Extraordinàries
 • Extraordinàries de caràcter urgent

 

Composició Mandat 2019 - 2023

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya:

 • Aurora Carbonell Abella
 • Jaume Monasterio Miró
 • M. del Carme Almirall Viñola
 • Eduard Josep Terrado i Pablo

Grup Municipal Junts per Sitges:

 • Mònica Gallardo Montornés
 • Rosa Tubau Llorià
 • Natàlia Matas Plass
 • Rafel Font i Buixens

Grup Municipal Socialista - CP:

 • Luis Miguel García Alcaraz
 • Elisabeth Pérez Ribas
 • Xavier Roig Juan

Grup Municipal Ciutadans de Sitges:

 • Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois
 • Jose Diego Tendero Rebollo
 • Maria José Lores García

Grup Municipal Sitges Grup Independent:

 • David Martinez Lluis
 • Guillem Escola Hueso

Grup Municipal Guanyem Sitges:

 • Xavier Salmeron Carbonell
 • Júlia Vigó Pascual

Regidor no adscrit:

 • Ignacio Rubí González

Grup Municipal Comuns Verds de Sitges:

 • Carme Gasulla Blanco

Grup Municipal El Margalló Independent per Sitges, Les Botigues i Garraf:

 • Jose Maria Martinez Carbajosa