Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes / Respostes

Darreres preguntes i respostes dels grups municipals en sessions de Ple Municipal

Pregunta de Vox / Ple ordijnari de 29 de maig de 2024


Resposta:
Per part de la Policia, s’intervé, quan es té coneixement, davant qualsevol
requeriment, ja sigui d’ofici, requeriment i/o detecció, procedint segons pautes
policials establertes (Via judicial) i gestions, per avisar titular de la propietat, etc.
Per tant el procediment de treball, a més de regular les actuacions operatives, també
inclou com a eix estratègic les actuacions preventives per aconseguir la disminució
dels fets delictius relacionats amb l’ocupació il·legal d’immobles. I en especial el treball
coordinat i col·laboració amb Mossos d’Esquadra o altres cossos policials, si s’escau.


Regidor de Governació, David Martínez

Pregunta de Guanyem Sitges / Ple ordinari de 29 de maig de 2024

Resposta: 

Per part de la Policia, s’intervé, quan ens requereixen en aquest cas no hi hem
intervingut

Regidor de Governació, David Martínez

Pregunta de Guanyem Sitges / Ple ordinari de 24 d'abril de 2024

 

Preguntes:

 • Quin és el calendari previst per aprovar la modificació puntual del PPU1 La PlanaSanta Barbara, en quan a inici de construcció dels nous habitatges públics.
 • Quantes parcel·les de sòl hoteler queden pendent d’executar, llicències d’obres sol·licitades.
 • Per què encara hi ha un cartell d’una empresa privada davant del camp polivalent de Pins Vens, no s’hauria d’haver tret al finalitzar les obres al 2020.

Respostes:

 • En relació a la primera pregunta, sobre la MMPOUM 1, la resposta és que està pendent de tancament de calendarització.
 • Respecte a les parcel.les de sòl hoteler pendents d’executar es troba en tràmits amb les arquitectes del Departament.
 • Per últim, el cartell del camp polivalent es retirarà en breu per tal de reutilitzar-lo- dins l’estratègia de reciclatge de material- per tal de fer-lo servir a les obres de la nova Escola de música.

Regidora d’Urbanisme i Territori, Carme Gasulla Blanco

Pregunta de PSC - Margalló X Sitges CP / Ple ordinari de 24 d'abril de 2024

En relació a la instal·lació de la Guingueta Lorito, autoritzada per resolució d'ocupació dels serveis de temporada emesa per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral el 6 de març de 2024, els informem de següent:


El passat 10 d'abril es van iniciar els treballs de muntatge de l’esmentada guingueta. A conseqüència de queixes veïnals rebudes, els serveis tècnics de Platges i de Medi Ambient de l'Ajuntament es van posar en contacte amb l’adjudicatari dels serveis i van realitzar una visita a la zona en data de 11 d’abril per tal d’avaluar la situació generada pels moviments de terres sobre l’ecosistema dunar i comprovar el grau d’impacte i d’afectació. També es va advertir a l’adjudicatari que paralitzés els treballs de moviments de sorra. Durant aquesta visita es va comprovar que les instal·lacions s'havien descarregat des del passeig de Botigues fins a la zona de sorra propera a la zona dunar, causant trepig en aquesta àrea. Tot i aquest fet, es va constatar que l'actuació no va afectar cap exemplar de flora o fauna protegida. Atesa aquesta situació, i amb l'objectiu de prevenir futures incidències similars, es va contactar amb l'adjudicatari dels serveis per tal d'assegurar que aquesta situació no es torni a repetir. Fins ara, no s'ha obert expedient sancionador en relació a aquest assumpte.


Tècnica de platges

Pregunta de PSC – Margalló X Sitges CP / Ple ordinari de març de 2024

 

Resposta:

En el Pla de distribució d’usos i serveis de platges vigent, així com en la licitació de l’autorització per a l’explotació dels serveis de platges, es preveu que algunes de les guinguetes tinguin la opció de disposar de barbacoa.

Aquesta opció va ser una novetat en les autoritzacions de les ocupacions dels serveis de temporada que es va oferir per part del Servei del Litoral de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2022.

Segons les indicacions del Servei del Litoral, les barbacoes s’han de situar dins la zona de terrassa, sobre la tarima de la mateixa, en detriment de taules i cadires. A banda, en les inspeccions sanitàries de les guinguetes, que es realitzen de manera anual, es comprova el compliment de les condicions higienico-sanitàries d’aquests elements, que cal que disposin d’una taula de material llis, un frigorífic, una protecció de la zona de barbacoa i una pica rentamans.

Les barbacoes autoritzades a les platges es troben en àmbit obert i serien assimilables a una barbacoa que se situï en una terrassa d’una vivenda. A nivell jurídic, no s’incompleix cap normativa de costes estatal, catalana ni tampoc municipal es troben a una distància suficient dels habitatges. Tot i això, en els casos on s’han manifestat algunes queixes per la utilització de la barbacoa, s’han realitzat millores tals com augmentar l’alçada de la xemeneia per tal que la sortida de fum sigui més controlada i dissipada, instal·lació de sistema de retenció de partícules de carbó a la sortida de la xemeneia o utilització de carbó vegetal que minimitza la generació de fums.

 

 

Pregunta formulada per Guanyem Sitges / Ple de 27 de març de 2024

 

Preguntes:

 1. Referent a HPO i PLa Local de l'Habitatge. En quins terminis estem? Què s'està plantejant? Tindrem més notícies al respecte?
 2. El lloguer per habitants proliferant a Sitges, saben la quantitat d'aquests lloguers que hi ha actualment?
Pregunta de JXS / Ple ordinari de febrer de 2024

Pregunta: Petició de l’informe d’Intervenció núm 21/2024

Resposta: S'ha enviat la documentació sol.licitada al grup municipal.

Pregunta de FxS / Ple ordinari de febrer de 2024

Pregunta: Sol·licita

 • Decret 299/24 – Informe 19/2024
 • Decret 262/24 – Informe jurídic, del Secretari i de Contractació
 • Decret 261/24 – Informe jurídic de data 29/01/24
 • Decret 250/24 – Informe d'Intervenció Núm 14

 

Resposta: S'ha enviat la documentació sol.licitada al grup municipal.

Pregunta de JxS / Ple ordinari de febrer de 2024

Pregunta: Informes tècnics de seguretat en les que es van basar per utilitzar l’Hort de Can Falç per les festes de Carnaval

Resposta: S'ha enviat la documentació sol.licitada al grup municipal.

Pregunta de PSC - El Margalló / Ple ordinari de febrer de 2024

Pregunta: Petició de llistat de contractes de serveis amb data de caducitat.

Resposta: S'ha enviat la documentació sol.licitada al grup municipal.

Pregunta de JxS / Ple ordinari de febrer de 2024

Pregunta: En JGL s'obre convocatòria per a l'atorgament de llicències temporals de parades, per exemple la parada 2

Resposta: S'ha enviat la documentació sol.licitada al grup municipal.

Pregunta de Guanyem / Ple ordinari de febrer de 2024

Resposta: El vigent II Pla d’igualtat finalitza la seva vigència al novembre d’enguany.
Des del 2020 s’han desplegat diverses accions de les sis línies estratègiques en el que es va estructurar el II Pla, definides a partir de les prioritats derivades de la diagnosi. Al gener de 2023 es va realitzar l’Avaluació del II Pla d’igualtat 2020-2024, on es van avaluar les diferents accions de cada línia estratègica, 46 accions en total.

D’aquesta avaluació s’extreu com a conclusió que s’han assolit un 65% de les accions proposades, a data gener del 2023.

Actualment s’han assolit altres accions, per tant s’ha augment fins el 70% del total. El 15% de les accions que no s’han assolit estaven previstes per realitzar-se durant tota la vigència del Pla, per tant en aquest mesos fins a final d’any es preveu poder treballar en algunes d’aquestes, com son:

 • Elaborar un pla de formació anual per formar en igualtat de gènere al conjunt de
  personal de l’Ajuntament de Sitges.
 • Realitzar noves marxes exploratòries des de la perspectiva de gènere incrementant la
  seva comunicació.
 • Formar al personal polític en pressupostos amb perspectiva de gènere
 • Actualitzar el Pla d’igualtat intern
 • Avaluar les instal·lacions municipals des de la perspectiva de gènere.

Es preveu poder desplegar aquestes accions durant aquest any i tornar a avaluar al finalitzar el II Pla d’igualtat a final d’any per tal d’iniciar el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania durant el 2025.

Pregunta del PSC - El Margalló / Ple ordinari de gener de 2024

Pregunta: En data 9-01-2024 i núm. de registre 544 es va presentar sol·licitud per demanar diferents documents i informació; una de les que reclamen i no ha estat resposta per ANNEXA fa referència a quines llicències disposa el Pàrquing Vallbona. D’aquest expedient queden pendents resoldre altres tràmits, sol·liciten es doni resposta a totes les peticions.

 

Resposta: Les dades que tenim del pàrquing Vallbona son les següents:
Entrades annexa:
E/009611-2020
2308-000032-001679/2020 certificat aprofitament urbanístic
Es va enviar certificat en el registre S/012933-2020
Reclamen resposta instància núm. 10741 de 29/06/2017
E/005681-2022 i E/042160-2022
2401-000001-003433/2023 Aquestes entrades Activitats està en coneixement, però la tramitació és de Planificació i gestió Urbanística.
Està en anàlisis i pendent de resposta. L’ús provisional autoritzat NO està inclòs en l’autorització de la Comissió d’urbanisme.
Cal comentar que aquesta petició s’ha solapat amb la modificació puntual presentada al Ple de desembre:REGIDORIA D’URBANISME I TERRITORI
8.- APROVACIÓ DE L'ACORD PER ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA PER LA TRAMITACIÓ DE L’AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ PER L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA URBANA LES BOTIGUES DE SITGES PMU 1. (2253-000004-011667/2022).-

Pregunta del PP / Ple ordinari de febrer de 2024

El Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic ha licitat el Projecte de remodelació del passeig marítim de les Botigues de Sitges, en el tram comprés entre l’entrada a Port Ginesta i el terme municipal de Castelldefels.El parterre de davant de Port Ginesta està inclòs dintre del citat Projecte, però no passa el mateix amb el passeig en terres, actual accés a Port Ginesta per a vianants.

Des del Departament de Projectes de l’Ajuntament de Sitges hem redactat un Projecte que dona continuïtat al Projecte redactat des del Ministeri, fins a l’entrada del Port, i ha sol·licitat autorització a la Generalitat de Catalunya (administració competent), a l’espera de poder executar les obres de remodelació del passeig en terres de manera simultània a les obres de remodelació de tota la resta de passeig marítim.

El Projecte va ser aprovat pel Ple el dia 2 d’agost del 2023, es va exposar a informació pública sense que ningú presentés al·legacions i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, el projecte es va aprovar definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

El nombre d’expedient del Projecte és el 1379-000047-007627/2022.

Pregunta de Vox / Ple ordinari de 24 d'abril de 2024


Resposta:
El criteri que es tenia previst utilitzar era el del preu, però atès que després d’haver
rebut dues ofertes ( sobre les tres invitacions que es van fer ) amb idèntic preu
igualant-lo al preu màxim que l’Ajuntament havia determinat, es va fer un requeriment
per tal de valorar el currículum professional i la relació de serveis prestats ens els
darrers anys.
En resum doncs, es va utilitzar el criteri preu i el criteri qualificació i experiència del
personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar, ambdós criteris previstos en
l’article 145 de la LCSP


Directora de l'Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Transformació Digital

Pregunta del PP / Ple ordinari de febrer de 2024

S’adjunta la resposta a la pregunta, que ja es va respondre pel Ple de desembre, ara s'ha afegit una nova qüestió, que no podem donar les dades, per estar en seu judicial. S’adjunten dades de Mossos sobre aquest tema, que finalment (després de reclamarles), acaben d'enviar:

Dades de les ocupacions dels anys 2022 i 2023 a Sitges:

 • Hem tingut un total de 24 incidents d’ocupacions, de les que 13 van ser consumades i 11 van ser frustrades per l’actuació de les dotacions policials.
 • En total hem obert 31 diligències per ocupacions, de les que 17 corresponen als incidents i 14 no van generar incident.

 

Resum: de gener 2021 a desembre de 2023

Incidències concretes relacionades amb ocupacions, base de dades Policia Local: 27

 • 7 temptatives
 • 7 s’ha impedit la ocupació, per acabar de passar (una d’elles la de la Plaça de l’Ajuntament –mes d’agost de 2023-, es va resoldre i a més va acabar detingut per u requeriment d’un Jutjat de Saragossa)
 • 15 consten com ocupacions


També es va demanar a empadronament, si es podia saber alguna dada, o informació més, la resposta va ser:

Des de OAC, i pel que a empadronament, no entren a valorar quina és la situació que motiva que una persona que resideix a Sitges no pugui aportar cap document acreditatiu del domicili quan ve a exercir la seva obligació d'empadronar-se: apliquen de forma estricta el que marca la normativa.

Per tant, els casos on avui en dia hi ha alguna situació d’ocupació, i sempre que hagi fet la denuncia, pel titular, estan als jutjats i per tant s’hauria de demanar aquesta dada a seu judicial, si s’escau, nosaltres no podem donar dades de fets judicialitzats

Pregunta de PSC - El Margalló / Ple municipal de febrer de 2024

El pis en qüestió està aprovat dintre del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social i per tant son un servei municipal, i consten com béns demanials.

Aquest fet possibilita que l'Ajuntament pugui exercir la corresponent acció administrativa per a recuperar d’ofici la possessió indegudament perduda d'aquest immoble, que es durà a terme tal i com ve establert mitjançant un expedient administratiu contradictori i, amb la necessitat, en darrer terme sempre que això procedeixi per a l'execució forçosa, d'instar del Jutjat del Contenciós-administratiu competent l'autorització per a l'entrada en domicili i restants llocs l'accés dels quals requereixi el consentiment.

Pregunta de PSC - Margalló per Sitges CP / Ple municipal d'octubre de 2023

A data d’avui dia 9 de novembre mitjançant e-mail els he fet arribar la documentació genèrica referent a les guinguetes, ara els detallaré la pregunta en concret:

Pel què fa a l'horari de funcionament, els serveis hauran de romandre oberts tots elsmndies inclosos en el període d’autorització de cada temporada, feiners i festius.

S’estableix un horari mínim per a totes les guinguetes de les 10:00 h a les 19:00 h.

L’horari màxim autoritzat per a les guinguetes dependrà del tipus d’activitat permesa, diferenciant-se el següent:

- Per a les guinguetes de servei de bar sense restauració (lots 1, 2, 11, 14 i 15), l’horari màxim serà el següent: Obertura a les 8:00 h i tancament a les 22:00 h.
- Per a les guinguetes de servei de bar amb restauració (lots del 3 al 10, 12, 13 i del 16 a 20), l’horari màxim serà el següent:
- Temporada alta (del 23 de juny a l’11 de setembre i divendres, dissabtes i vigílies de festius de la resta de temporada): Obertura a les 8:00h i tancament a les 01:00h del dia següent.
- La resta de la temporada: Obertura a les 8:00h i tancament a les 23:00h.

L’Ajuntament podrà modificar aquests horaris en funció de la bona execució de l’activitat, podent arribar a restringir-los per tal de garantir el descans veïnal en funció de possibles queixes veïnals justificades que puguin arribar a sorgir.

L’horari de tancament es podrà allargar en un termini màxim de trenta minuts per a recollir les instal·lacions. Durant aquest temps no es podran atendre clients i, passats aquests trenta minuts, les instal·lacions hauran de romandre tancades.

Per ampliació d’horaris més enllà de l’establert com a màxim, així com en casos excepcionals com revetlles, Festa Major, etc., caldrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament.

Per el tema dels Decrets d’Alcaldia pot accedir a tots mitjançant el portal d’AudioVideoActes a l’enllaç:

https://actes.sitges.cat/libroDecretos/list

Pregunta de Guanyem Sitges / Ple municipal de setembre de 2023

L’Ajuntament de Sitges és soci des del 1988 del Fons Català de Cooperació pel
Desenvolupament. El passat mes de setembre vam rebre al Servei de Cooperació un
comunicat, explicant el perquè com a Fons Català recomana no fer una crida
d’emergència davant les inundacions de Líbia.
Com a socis de l’esmentat organisme des de fa anys, ens adherim a aquesta
recomanació, amb motius que s’exposen resumits seguidament:
L’impacte d’una campanya d’emergència està condicionat a la voluntat dels socis per
fer-hi aportacions suficients. Es necessita la resposta de molts municipis per poder
recollir prou recursos per poder activa una Campanya d’emergència per tal de donar
una resposta oportuna i efectiva que arribi al major nombre de persones o col·lectius
damnificats.

La presència al territori, on el FCCD prioritza l’activació de campanyes a països on
son presents, directament, a través de projectes propis o, indirectament, a través
d’entitats aliades.
Context d’intervenció, on cal valorar la complexitat del territori on s’executaran els
projectes d’emergència (context politicomilitar, seguretat i protecció, altres actors
humanitaris...)
Assegurar que els projectes als quals donem suport tinguin el compte el vincle
Emergència-reconstrucció-desenvolupament. Com a cooperació municipalista es
vol treballar més enllà de la resposta urgent.
Assegurar la transparència i traçabilitat de les accions realitzades i recursos
econòmics enviats al territori afectat.
No s’ha fet una crida d’emergència a Líbia perquè no s’ha treballat des del FCCD, ni
tampoc cap dels seus socis.
Hi ha un context polític altament complex i no ha condicions perquè una entitat com el
FCCD pugui intervenir-hi, sense interlocutors oficials ni entitats locals amb capacitats
instal·lades per respondre a l’emergència, ni actors humanitaris presents a la zona.

Per altra banda el FCCD està en plena campanya pel terratrèmol al Marroc del passat
setembre i no es poden mobilitzar recursos suficients per respondre amb efectivitat a
la crisi de Líbia pel cicló Daniel, per això es prioritza la Crida d’emergència per Marroc.
Des de l’Ajuntament de Sitges es dona el suport com a soci del Fons Catala amb la
quota anual, i no es vehiculen ajudes puntuals econòmiques en situacions
d’emergència ja que no hi ha una partida específica per aquest concepte que permeti
fer aportacions puntuals a altres països.

Pregunta de Vox / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

L'Associació Cultural Barraques de Sitges és una entitat cultural sense ànim de lucre formada per sis de les entitats culturals més actives de Sitges: - Societat Recreativa El Retiro - Casino Prado Suburense - Agrupació de Balls Populars de Sitges - Colla Jove de castellers de Sitges - Ateneu Popular de Sitges - Sitgetana de Cultura i Animació – La Saca

L’Associació Cultural Barraques de Sitges, amb NIF G 66998832, com a responsable de l’esdeveniment Barraques de Sitges 2023, va entrar per registre electrònic de l’Ajuntament de Sitges, el 10 de desembre de 2022, la instància amb número d’entrada E\040161-2022, sol·licitant l’organització d’aquest esdeveniment els dies 18, 19 i 20 d’agost de 2023, a la platja de La Fragata. En celebrar-se en aquesta ubicació, de domini marítim-terrestre, la pròpia associació de Barraques va sol·licitar permís per a l’ocupació de l’espai públic a Ports de la Generalitat de Catalunya i va abonar la taxa pertinent.

Barraques ha requerit, a més, d’una llicència d’activitat, atorgada per l’Ajuntament, un cop entregat el PAU i complerts els requisits que marca el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Des de la primera edició el 2013, l’esdeveniment compta amb el suport de l’Ajuntament de Sitges i, en estar integrat dins la programació de la Festa Major, està exempt del pagament de la taxa per ocupació de via pública a les zones de domini municipal que, aquesta edició, van ser reduïdes.

Les Barraques de Sitges van néixer amb l’objectiu d’enriquir l’oferta musical prèvia als actes tradicionals de Festa Major. Els concerts s’han mantingut en el temps, com una activitat de cultura popular gratuïta, i amb propostes per a tots els públics. Tant és així, que aquest 2023 han celebrat el 10è aniversari amb una de les edicions més exitoses. No obstant això, i tot i l’elevada afluència de públic en l’edició 2023, Barraques de Sitges ha estat deficitària, i a data d’avui es desconeix la xifra definitiva.

L’Associació Cultural assumeix tant les despeses derivades de l’organització artística (contractació grups, necessitats tècniques, escenari, etc...) com de les requerides per donar compliment al reglament d’espectacles públics i d’activitats recreatives (seguretat privada, serveis mèdics, cabines sanitàries, rampes, tanques, limitadors acústics,...).

Pregunta de Guanyem Sitges / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

 

Antecedents

El març del 2022 la Diputació de Barcelona va adjudicar en règim de concurrència competitiva a l’Ajuntament de Sitges el recurs tècnic consistent en la Redacció de plans locals d'habitatge en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

En data 6 de setembre de 2022 la Diputació proposa l’adjudicació del recurs a l’empresa PORTACABOT, SL. El contracte es formalitza el mes d’Octubre del mateix any.

En data 15 de novembre del 2022, es realitza la primera reunió de treball del PLH amb l’equip redactor i l’equip motor.

Exposició

El PLH és el document tècnic que defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

L’antic PLH de Sitges 2015-2021 ha quedat obsolet i entenem que en un entorn tant volàtil i canviant com l'actual, cal fer un nou exercici de planificació per afrontar els reptes del futur. En aquest sentit, a Sitges segueix existent una forta demanda d’habitatge i en general hi ha una dinàmica poblacional molt alta, amb abundants entrades i sortides de població, i amb arribada de nombrosa població estrangera d’alt poder adquisitiu. Aquest fet provoca que a nivell global els preus tant de venda com de lloguer siguin més alts que la resta de poblacions de l’entorn. Per tant, un dels principals problemes és la manca d’oferta d’habitatges a preu assequible, ja que els preus són inaccessibles per a les franges de la població més sensibles (especialment jovent), que es veu abocat a marxar a poblacions veïnes on el preu de l’habitatge és considerablement més baix.

Tal i com s’exposa als antecedents, l’Ajuntament de Sitges es va adjudicar en concurrència competitiva el recurs de redacció de PLH de la Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

El contracte de redacció signat amb l’empresa Portacobot preveu una durada de dos anys, amb un calendari d’inici el mes d’octubre del 22, i de finalització, per l’octubre del 24.

La primera reunió entre l’equip redactor, el responsable de la Diputació, els tècnics i regidors de l’Ajuntament de Sitges es realitzà el mes de novembre del 22 i va servir per formar l’equip motor i per establir un programa de treball.

En aquest sentit, el calendari consensuat en l’esmentat pla de treball establia tres fases diferenciades en l’elaboració del PLH.

La primera fase d’anàlisis i diagnosi té l’objectiu d’obtenir un document que reflecteixi l’estat de l’habitatge al municipi. Inicialment es preveia una durada de 7 mesos amb la previsió de termini de finalització el maig de 2023.

No obstant, l’equip motor va creure oportú allargar el termini d’aquesta primera fase perquè es volia disposar de les dades actualitzades de l’INE en relació al Cens de població i habitatge. Cal tenir en compte que des de l’any 2011 no es publicava el cens, i la informació del mateix era del tot imprescindible per actualitzar el diagnosi efectuat al PLH del 2015-2021.

Les dades relacionades amb les llars i els habitatges del cens del 2021 van començar a publicar-se durant l’estiu d’aquest any 23.

Amb tot això, actualment s’està revisant i tancant el document que donarà per acabada aquesta primera fase.

Seguidament, s’iniciarà un procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’informar i donar veu al conjunt de la ciutadania sobre les necessitats, problemàtiques i propostes d’actuacions del pla que definiran les futures polítiques d’habitatge del municipi. La segona fase, consistirà en la redacció del pla d’acció, on fixaran els objectius, les estratègies i les actuacions a realitzar.

Finalment, la tercera fase de tramitació es preveu que finalitzi el tercer trimestre del 2024.

Pregunta de JXS / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

L’adjudicació dels horts es fa per ordre de registre d’entrada de les sol·licituds fetes a l’OAC o bé telemàticament, prèvia comprovació dels requisits d’accés.

Actualment hi ha 49 persones a la llista d’espera dels Horts dels avis de titularitat municipal.

El proper dia 31 d’octubre, 5 dels 33 horts existents canviaran de titular, per tant la llista d’espera passarà a ser de 44.persones.

El temps màxim d’adjudicació dels horts és de 4 anys.

Pregunta de JXS / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

Des de fa uns anys, a les festes tradicionals que requereixen la sortida al balcó de l'Ajuntament d'autoritats, convidats i protagonistes de la festa per presidir els actes. es té cura en reduir i regular la presència de familiars, amics i persones alienes a la mateixa.

No obstant i contestant a la pregunta que ens ocupa, la presència del marit de l'Alcaldessa va tractar-se d'un fet puntual atès que la va venir a buscar.

Pregunta de JXS / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

Adif ja ens ha validat el projecte després de moltes gestions, ara passarà a aprovació per junta de govern i acte seguit s’haurà de dotar de pressupost per poder licitar.

Pregunta de PSC Margalló per Sitges CP / Ple municipal de setembre de 2023


Resposta:

 

Festival Bears

Existia un compromís per part de l’anterior equip de govern de pagament al Sr. Luis Ramírez per l’organització d’aquest esdeveniment. En aquests moments estem estudiant el marc legal per poder complir amb aquest compromís ja que legalment, ens diuen, que no és possible fer aquest pagament a una empresa privada per una activitat amb guanys. La voluntat és trobar una solució, i el Sr. Luis Ramírez està al cas de la situació i de la línia de treball que volem tirar endavant amb l’objectiu que la solució sigui per 4 anys.

Festival Patchwork

Es troba en la mateix a situació que el Festival Bears, i estem treballant per aconseguir la mateixa solució.

Sitges Pride

Encara no hi ha una data pel Festival de 2024. Però el conveni que l’Ajuntament té és amb AFGAL una a ssociació sens à nim de Lucr e i no amb una empresa particula r i això facilita molt la gestió de l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament.

Pregunta de JXS / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

Un accés directe i incondicionat a accedir a la documentació íntegra associada als temes de l'ordre del dia de les sessions dels òrgans als quals pertanyen els regidors (article 47.b del Reglament Orgànic Municipal), està previst garantir-lo a través del Mòdul de Gestió d'Òrgans Col·legiats de l’aplicació corporativa de gestió d’Expedient “Annexa”.
El desplegament d’aquesta funcionalitat ha tingut incidències tècniques per causa de limitacions en la infraestructura tecnològica municipal i per aspectes de ciberseguretat. Per superar aquests inconvenients, s’està procedint a la migració completa del sistema de gestió d’expedients a un entorn SAAS ("Software As A Service") que permetrà la completa disponibilitat i seguretat dels expedients de les sessions. El projecte està prioritzat i programat i es preveu que les millores siguin efectives per al 2024.
Mentre aquesta solució no sigui funcional, els regidors i regidores poden accedir als documents dels expedients corresponents als assumptes presentats als plenaris municipals mitjançant l'aplicació Video-Actes, clicant en els enllaços corresponents. En cas de dubte o de requerir-se cap altre document vinculat amb aquests expedients, poden comunicar-ho a la Secretaria Municipal sense necessitat d’autorització prèvia.
Per a la resta de documents i expedients municipals que no es corresponen amb l’ordre del dia de les sessions, els regidors i regidores poden utilitzar l’enllaç específic que figura a la seu electrònica municipal “Sol·licitud d'informació o accés a expedients i documents municipals per membres de la Corporació”:
https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=634

Preguntes de JXS / Ple municipal de setembre de 2023

Pteguntes:

 1. No trobem el Pla d'usos de les platges de Sitges
 2. No es va contestar a la pregunta sobre les polseres identificatives del Servei de Socorrisme

 

Respostes:

Des del servei de salvament ens indiquen que tenen disponibles polseres identificatives per als infants que es distribueixen segons demanda. El servei per evitar la pèrdua de nens a les platges s’està prestant correctament. El coordinador del servei comenta que en els casos dels infants que es perden, no travessen els espigons ni van cap al passeig, el que facilita la seva localització. En el que porten de temporada hi ha hagut uns 8 casos però la dada es confirmarà en l’informe de valoració de la temporada que fa cada any l’empresa com a valoració de la temporada.
Per altra banda, li facilito el link del lloc on està penjat el Pla d’Usos 2022-2026, que és el document vigent quinquennal aprovat en el Ple de 4 de gener de 2022:
https://www.sitges.cat/serveis/model-de-platges

Pregunta de PSC - Margalló per Sitges CP / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

De cara a la meva opinió sobre la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona, li puc
dir a nivell personal, que em sembla que podria ser positiu per Sitges, per dos motius
principalment.

De la mateixa manera que passa amb la celebració de la Fira Alimentaria i the World
Mobile Conference a Barcelona, la repercussió hotelera amb la celebració de la Copa
Amèric pot ser molt positiva per a Sitges.

Des de la Regidoria de Turisme podríem aprofitar el fet que el primer equip féminí en
la història de espanya i el equip juvenil espanyol están basats a Aigualdoç per
entrenan-se.

Brandon Jones, regidor de Turisme i Drets Civils

Pregunta de JXS / Ple municipal de 2 d'agost de 2023


Les factures relacionades amb motiu del ball de Carnaval, son les següents :
- Inversiones y Explotaciones Turisticas S.A. per import de : 14.812,28€ en concepte de lloguer de la sala tramuntana del Melià
- Albert Vadell Roca, presenta factura per import de 4.815,80€, corresponent a la prestació de serveis de sonorització i il·luminació de la sala de ball esmentada.
- Eulen S.A., presenta factura, per import de 2.349,22€, corresponent a la prestació de serveis de neteja de la sala de ball esmentada.

A l’expedient 1569/2023 de Contracte menor d’arrendament i adequació de la Sala tramuntana per el ball de Carnaval i de forma cronològica hi consten els documents mes significatius següents :
.- Pressupost sala tramuntana : data 15/02/2023
.-Informe Proposta decret aprovació contracte menor sala tramuntana : data 27/02/2023
.-Informe jurídic desfavorable contractació de data 28/02/2023 ates que el contracte s’ha iniciat abans de la seva tramitació i conseqüent aprovació.
.- Decret 741/2023 d’aprovació contracte menor de data 06/03/2023
.- Informe tècnic Omissió de fiscalització de data 18/04/2023
.- Informe de la Intervenció Municipal num- 94/2023 d’omissió de Fiscalització de les factures abans esmentades de data 12/05/2023
.-Informe Proposta decret convalidació de l’omissió de Fiscalització de la factura d’arrendament de la sala i altres factures relacionades de data 16/05/2023
.- Informe de la Intervenció Municipal num- 177/2023 d’objeccio suspensiva de les factures abans esmentades de data 22/05/2023
.- Informe aixecament objecció suspensiva de data 22/05/2023
.- Decret 1828/2023 d’aixecament objecció suspensiva de les factures d’arrendament de la sala i altres factures relacionades de data 25/05/2023.

No s’ha transcrit el contingut dels documents ates l’elevat nombre d’Informes i propostes que conté l’expedient , però esta a la seva disposició per poder-lo consultar en el moment en que ho considerin.

Pregunta del regidor no adscrit, Manuel Rodríguez / Ple Municipal de 30 de novembre de 2022

Resposta:

Segons informa l’ORGT com organisme que té delegada la gestió de l’IIVTNU, no hi ha
manera de determinar quines liquidacions són de parcel·les que tenen la qualificació de
solar. En quant als retorns, hi ha aproximadament 94 devolucions per resolució d’un import
global de 3.375.777,17 Euros.

Preguntes del regidor no adscrit, José Tendero / Ple de 30 de novembre de 2022

Preguntes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
2) Si durant l'exercici 2019-2020 van poder accedir a la utilització de les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges persones sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat.
3) En cas de resposta afirmativa a la qüestió anterior, quin criteri es va seguir per permetre a persones accedir i utilitzar les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat o havent-se tramitat la seva baixa amb anterioritat.
4) Si durant l'exercici 2019-2020 es van mantenir actius abonaments de la Piscina Municipal de SItges amb condonament de quota, en cas de resposta afirmativa, quin criteri es va seguir.

-------------------------

 

Respostes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
Les bonificacions venen descrites a la ordenança de preus públics, os es detallen els percentatges de descompte amb finalitats comercials a aplicar per part del concessionari.
La informació i la corresponent documentació relativa a la categoria “ALTRES”, ja es va facilitar als mesos de maig i juny de 2020. Quan es parla “d’Altres” es fa referència a:
- Forces de l’ordre (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Bombers).
- Convenis amb: IAB, Rugby Club Sitges, TG Sitges Triatló i Castellers de Sitges.
Es tracta de bonificacions del preu públic que es fan amb caràcter social a entitats i col·lectius arrelats al municipi.
Cal tornar a insistir que, si prenem de referència per exemple la taula d’abonaments de l’exercici 2019, trobem una mitja mensual de 109 persones a la categoria “altres”, sobre una massa de 2.239 d’abonats mensuals, el que implica un 4,8%.

2, 3 i 4) Respecte les preguntes 2, 3 i 4, ni al Concessionari de la Piscina Municipal ni al Departament d’Esports ens consta aquesta informació.

 

Pregunta del regidor no adscrit, Ignasi Rubí / Ple municipal de 30 de novembre de 2022

(Pendent de resposta)

Pregunta del regidor no adscrit, Ignasi Rubí / Ple Municipal de 30 de novembre de 2022

(Pendent de resposta)

Pregunta de JxS / Ple Municipal de 26 d'octubre de 2022

(Pendent de resposta)

Pregunta de JXS / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

Actualment s’està treballant amb un total de 22 Hut’s il·legals detectats inequívocament de diferents ubicacions del municipi:

 • Carrer Carreta
 • Carrer de Verge del Pilar
 • Carrer de l’Hort Gran
 • Carrer de Rafael termes i Junyet
 • Plaça Doctor Pérez Rosales
 • Carrer de Sant Sebastià
 • Av. del Puig d’en Boronet
 • Carrer Muntaner
 • Passeig Marítim
 • Carrer Sant Francesc
 • Carrer d’Antoni Gaudí
 • Plaça Hospital
 • Camí de Capellans
 • Carrer Creueta
 • Carrer de Mare Ràfols
 • Carrer de Port Alegre
 • Carrer de Santa Bàrbara
 • Carrer Manuel Sabater

Dels quals es va fer informe tècnic i proposta de resolució i decret en un total de 12, dels quals es varen rebre al·legacions en la seva gran majoria, un total de 10.

Actualment, s’han tancat dos per que al·legacions presentades favorables i s’ha pogut validar que el HUT il·legal infractor era el del costat, amb el que s’iniciarà nou procés sancionador.

S’estan actualment resolent al·legacions i tornar a arrancar els procediments dels 10 procediments iniciats pendents de resoldre pel seu tancament.

El darrer procediment llençat a mitjans de setembre de 2022 es la incoació de nou expedient sancionador contra HUT de carrer Hort Gran per valor de 15 mil euros.

Actualment s’està tancant la resolució de totes les sol·licituds de noves terrasses o renovacions pel 2022 que estava pendent de resoldre. Una vegada finalitzat, es tornarà primerament a resoldre els 10 procediments iniciats pendents de tancar, i llavors, tornar a incoar nous procediments sancionadors de la resta de HUT’s il·legals detectats.

Pregunta de C's / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

El servei de llicències de l’Ajuntament de Sitges a dia d’avui el conformen 2 arquitectes. Les funcions d’aquests arquitectes comporta la resolució de una bona pila de procediments a mes a mes del procediment d’informar llicències. Aquests són: Certificats d’aprofitament urbanístic, certificats de compatibilitat urbanística, certificats d’antiguitat, comunicacions prèvies, primeres ocupacions, ordres d’execució, actuacions prèvies de disciplina urbanística, consultes urbanístiques, donar accés a expedients i documents, llicències d’obra menor i llicències d’obra major.

Abans de la crisi econòmica de l’any 2.008 el termini de tramitació de llicències d’obra
major estava al voltant dels 6 a 7 mesos.

L’any 2011, degut a la crisi econòmica i la poca quantitat de llicències per tramitar (25 llicències anuals d’obra major aproximadament), el servei de llicències es va veure reduït de 3 a 1 arquitectes, que va passar a fer tasques de llicències i de planejament urbanístic alhora. A partir de l’any 2014, amb la sortida de la crisi, va anar remuntant la sol·licitud de llicències d’obra major fins arribar a superar les 100 sol·licituds anuals.

Fruit d’aquest increment de feina, a partir de l’any 2017 els terminis de tramitació van arribar a pujar fins als 24 mesos.

Per tal de pal·liar aquest dèficit, a partir de l’any 2019 s’incorporen dos arquitectes mes. Dels tres arquitectes un es va dedicar a planejament urbanístic, un a llicències d’obra major i el tercer a llicències d’obra menor.

Fruit d’aquest esforç en recursos humans, s’aconsegueix al març de l’any 2022 tenir les llicències d’obra menor al dia i les llicències d’obra major amb terminis de 9 mesos.

Els terminis s’anaven escurçant i es preveia que aquests continuarien reduint-se.

Malauradament, al mes d’abril del 2022 va causar baixa un dels arquitectes municipals i els terminis de tramitació per llicències d’obra major han tornat a pujar fins als 15 mesos.

El present mes d’octubre de 2022 s’ha incorporat un nou arquitecte per suplir la baixa mencionada, amb la qual cosa es preveu poder tornar a recuperar la dinàmica de reducció dels terminis.

Pregunta del regidor no adscrit Ignasi Rubí / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

Atenent la seva petició i valorada aquesta per part de la Policia Local (Mobilitat) i el departament de Mobilitat de Serveis Urbans, li informem que hem millorat la situació anterior a la zona, habilitant un pas de vianants entre voreres adaptades i solament hem tret 1 plaça d´aparcament, la qual impedia el pas de vianants i cadires de rodes.

L´ampliació de vorera però, no suposa un canvi en guany d´aparcament. La proposa de canviar l´aparcament de motos de lloc, no és correcte, ja que dificultaria la visió dels vianants i vehicles al pas de vianants. L´aparcament de PMR ha d´estar a prop d´un pas de vianants adaptat.

Pregunta de JXS / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

Durant la campanya (abril 2022) s’han obert 6 expedients: 4 per portar el gos deslligat i 2 per portar el gos sense morrió.

Pregunta de JXS i la regidora no adscrita, Carme Gasulla / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

1- Procediment 282/2022 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament contra la sentència de 20 d’octubre de 2021 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.17 de Barcelona, en el si del Procediment Abreujat 223/2021, per la qual s’estima el recurs presentat pel Sr. Manuel Ramírez Ibáñez contra la resolució de 24/02/21 que desestima la sol·licitud de jubilació parcial anticipada presentada al 14/12/20, anul·lant la resolució impugnada i declarant el dret de l'actor a accedir a la situació de jubilació parcial anticipada. Actualment el recurs es troba pendent d'assenyalament per a votació i pronunciament quan pel seu ordre els correspongui.

2- Procediment 350/2019 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies del CLUB DE MAR SITGES, contra el Ministeri per a la Transició Ecològica, sent part codemandada l'Ajuntament de Sitges, que té per objecte la impugnació de la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, desestimant el recurs d'alçada interposat per l'actora contra la
resolució de la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya de 8 d'octubre de 2.018, recuperant d'ofici la possessió del domini públic marítim-terrestre ocupat per la recurrent amb instal·lacions de piscina i zones de magatzem, entre les fites M4-97 i M4-98 de la partió aprovada per Ordre Ministerial de 13 d'agost de 1.999, en el terme municipal de Sitges.

El 14 de juliol de 2022 es va dictar sentència per la qual el TSJC desestima el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació del Club de Mar Sitges contra la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, abans esmentada, confirmant la mateixa.

La última actuació processal obrant al procediment és la diligència d’ordenació de data 28 de setembre de 2022, notificada el dia 5 d’octubre per la qual uneixen a les actuacions l’escrit presentat pel CLUB DE MAR SITGES sol·licitant tenir per preparat recurs de cassació contra la referida sentència n°2766 dictada en data 14/07/2022.

3- Procediment 474/2021 al Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.

Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies de CORAZÓN DE AGAVE SL, contra: a) Decret d’Alcaldia núm.2204-2021 de 30 de juliol de 2021 pel qual es denega la concessió de la llicència d’activitat amb ocupació del domini públic local sol·licitada per la recurrent per omissió dels requisits exigits per l’article 57.3 del Decret 336/1988 en quant a publicitat i pública concurrència.

b) Decret d'Alcaldia 2341-2021 de 6 d'agost pel qual s'incoa un expedient de recuperació d'ofici de la possessió de domini públic i s'ordena el cessament de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

c) Decret d'Alcaldia 2638-2021 de 19 de setembre pel qual s'exercita l'acció de recuperació del domini públic i es requereix el cessament de l'ocupació i retirada immediata de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

L’estat processal del mateix és, havent l’Ajuntament remès l’expedient administratiu, a la espera de que el jutjat concedeixi termini per formalitzar la demanda.

Previ a la interposició del referit recurs contenciós, CORAZÓN DE AGAVE SL va sol·licitar l’adopció de la mesura cautelar de suspensió dels Decrets impugnats que va ser tramitada amb el núm. de procediment Mesures Cautelars Prèvies 404/2021.

En el si d’aquest procediment es va dictar en data 19 d’octubre de 2021 interlocutòria desestimant la sol·licitud de suspensió efectuada.

La representació de CORAZÓN DE AGAVE va interposar recurs d’apel·lació contra aquesta interlocutòria que desestima la sol·licitud de mesures cautelars que està sent tramitat davant del TSJC amb núm. de procediment Recurs d’apel·lació 122/22, actualment pendents d’assenyalament per la votació i pronunciament.

Pregunta de JXS / Ple municipal de 27 de juliol de 2022

Resposta:

Per poder sancionar primerament s’ha d’autoritzar la terrassa. Des de la pandèmia hi ha hagut un elevat volum de feina amb les terrasses ateses les ampliacions i la dificultat en generar les liquidacions per les modificacions constants de les condicions d’ocupació, a més a més, hem d’afegir un elevat nombre d’establiments que mai havien tingut terrassa i que l’han sol·licitada nova. Des de el àrea d’activitats estan finalitzant les autoritzacions/denegacions del 2022, ja sigui les pròrrogues anuals de les terrasses autoritzades d’anys anteriors o les noves sol·licitades, una vegada es notifiquin, des de l’àrea de disciplina es procedirà a sancionar aquelles que incompleixen la seva ocupació autoritzada i especialment, aquelles que estan col·locades sense autorització no essent autoritzable, tot i que la hagin sol·licitat.

Durant el mes de maig, es va procedir a fer visites informatives a totes les terrasses conforme s’havia deixat sense efecte el decret que permetia les ampliacions de les terrasses (Decret 1328-2022 de data 13/4/2022 per tornar a la normalitat a partir del 2/5/2022), i que tornava a ser vigent la ordenança de terrasses, per part dels inspectors Jordi Manosalbas i Ernest Santacana. Es varen fer doble passada per tots els locals amb terrassa informant-los i advertint-los de les ocupacions que realitzaven no permeses per que ho retiressin, ja que la ordenança no ho permetia i podria ser sancionable.

Durant els darrers mesos s’ha continuat fent inspeccions a diferents locals, advertint-los i aixecant actes de incompliments, en aquests sentit s’han inspeccionat aquelles terrasses més conflictives i s’han aixecat actes constatant incompliments i advertint-los. Consten 5 actes:

- Bloom
- Desitja
- Bad Burro
- Make me a Cake
- Amanit

Hem enviat requeriments escrits de compliment a diferents establiments (entre altres):
- Castell
- Lizarra carrer Major.
- La Vinyet
- Bar Tomeu

Les darreres inspeccions han passat per les terrasses que mes incompleixen aportant la fitxa del que poden tenir (fent signar els titulars):
- Aixeta
- Pizzeria Francesco
- Glamour
- Karmela
- Pony
- TImo’s carrer de l’aigua
- Yamuna
- Tambucho

Pregunta de NH / Ple municipal de 24 de Novembre de 2021

Resposta:

Respecte els entrenaments a les pistes esportives escolars, per part de les entitatsesportives, s’ha celebrat una reunió amb el Director del CEIP Miquel Utrillo i els responsables de l’AFA del centre, per veure la viabilitat que les entitats esportives puguin començar els seus entrenaments abans de les 18:30 hores, hora a partir de la que actualment utilitzen les instal·lacions escolars.

Donada la gran quantitat d’activitats esportives que es realitzen en la franja horària de 16:30 hores a 18:00 hores i a les precaucions que cal adoptat a causa de la situació sanitària, per tal que no es barregin els grups, en aquest curs escolar no és viable atendre aquesta petició i que com a aviat es podrien inciar els entrenaments a les 18:15 hores, deixant 15’ minuts per facilitar la sortida dels alumnes del centre. S’ha acordat celebrar una reunió amb les entitats afectades i la Direcció del centre, durant la setmana del 10 al 14 de gener de 2022.

Respecte les subvencions atorgades pel Departament d’Esports, a les activitats i projectes esportius (Foment de l’Esport Federat i Escolar), aquestes es van valorar d’acord amb els criteris establerts a les bases específiques reguladores i a la convocatòria. S’ha facilitat al Sr. Rubí la documentació requerida i se li proposa que s’adreci físicament a les oficines del Departament d’Esports, per poder consultar l’expedient i rebre els aclariments que siguin necessaris.

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.

Pregunta de JxS / Ple municipal de 24 de novembre de 2021

Resposta:

El cost de la pàgina és de 1.600 € i l’impacte mediàtic assolit segons Kántar Media ha estat de 6.700 euros.

Aquesta va ser una proposta emesa pel propi diari ARA en el que es convidava a l’Ajuntament de Sitges i a altres institucions de Catalunya a parlar sobre la SOSTENIBILITAT A CATALUNYA 2021 "analitzant el sector de la gestió ambiental, solucions energètiques i de sostenibilitat a Catalunya i els diferents projectes i novetats de les Ciutats catalanes”.

És per aquest motiu que, tenint en compte, l’aposta de l’ajuntament en aquest àmbit i l’obligatorietat que tenim a con institució d’explicar les accions públiques que es porten a terme, el departament de comunicació va decidir donar suport a la proposta de l’ARA i adherir-nos a aquestes pàgines especials. El Diari ARA és un referent periodístic al país i compta amb 150.000 lectors en paper a tot Catalunya i és líder amb 2.500.000 d´usuaris únics al diari digital, ARA.cat.

El diari donava l’opció a compondre les pàgines a partir d'articles o entrevistes que permetessin analitzar el desenvolupament sostenible al territori. Per explicar l’activitat pública hi ha diferents opcions, les campanyes de publicitat convencionals, o la participació en especials. Davant les diferents opcions, el departament es va decantar per explicar l’actuació de Sitges mitjançant un reportatge i una entrevista.

En aquest cas, l'Ajuntament ha utilitzat aquests canals publicitaris juntament a altres institucions, entre les quals la Diputació de Barcelona, Generalitat, Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Mataró o l’Associació Catalana de Municipis, entre d’altres.

Pregunta de CVS / Ple municipal de 24 de novembre de 2021

Resposta:

S’ha encarregat un treball, a traves d’un contracte menor, l’objecte del qual és conèixer l’estat d’opinió de la ciutadania de Sitges en relació a la diversitat de serveis municipals que s’ofereixen.

Coneixement d’opinions, necessitats i hàbits dels ciutadans com a eina bàsica per orientar adequadament l’acció municipal i dissenyar polítiques publiques efectives i eficients que donin resposta a les demandes expressades, a fi i efecte d’oferir un millor servei a la ciutadania.

Pregunta de CVS i JxS / Ple municipal de 28 de juliol de 2021

Resposta:

Per a l’autorització de la instal·lació d’un Parc d’oci i lleure infantil a un indret situat al costat del pàrquing de Can Robert al Passeig de Vilafranca, per un termini de tres mesos, la Corporació ha seguit el procediment previst al Reglament de Patrimoni dels ens locals, a partir de la sol·licitud de llicència per a aquesta activitat que va fer la societat ara titular d’autorització.

L’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals regula el procediment mitjançant el qual es pot autoritzar a un particular l’ocupació directa o immediata d’una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats, mitjançant l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, que origina una situació de possessió precària, essencialment revocable per raons d’interès públic, si fos el cas. I en el supòsit que els sol·licitants de dita ocupació fossin més d'un, s'hauran de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència per a l’atorgament de dita llicència (article 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre).

La utilització d’aquest procediment per a habilitar a un tercer a ocupar temporalment i precàriament el domini públic requereix d’un primer informe “d’oportunitat”, que valori l’existència d’algun tipus d’interès o oportunitat en dita autorització d’ocupació del domini públic a un tercer. I a partir de l’esmentat informe o valoració del Departament o servei corresponent, es tramita l’expedient d’autorització amb la sol·licitud i emissió dels informes tècnics corresponents.

En el cas pel que es pregunta, certament, en data 24-11-2020 (número de registre E/024851-2020), l’entitat TDC Parc, SL, amb NIF núm. B43405893 va presentar una sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’un parc d’oci familiar a la zona de Can Robert, de mitjans de març a mitjans d’octubre 2021.

Consta a l’expedient Informe d’oportunitat o conveniència del Departament de Promoció econòmica, que justifica l’interès en permetre aquest ús intensiu del domini públic en favor d’un tercer i es van demanar els informes tècnics corresponents en relació a la pròpia instal·lació.

Igualment, no li consta al Departament de Promoció Econòmica (ni a cap altra que es tingui coneixement) cap altra petició d’altre interessat en ocupar aquest espai (o d’altre) en aquest sentit o per a aquesta tipologia d’usos, o similar.

Val a dir que aquesta tipologia d’expedient s’utilitza per part de la corporació per autoritzar ocupacions de domini públic com la fira de Sant Joan, la fira de Festa Major (al mateix Parc de Can Robert) o la Gay Pride, entre d’altres.

En canvi, quan es tracta d’activitats en les que consta una pluralitat de possibles interessats (com ara, per exemple, el servei de temporada de les platges per aquest any “de traspàs” entre el concurs anterior i la licitació que s’està preparant a començar a partir de l’any 2022, el transport de la “barca-tren”, la xurreria de Festa Major, instal·lació de parades de venda de productes alimentaris a la via pública...) es segueixen els tràmits del 57.3 del Reglament de Patrimoni.

En relació al model de turisme que representa i la potenciació que pot suposar aquesta instal·lació per al mercat del dijous, l’oportunitat i conveniència de la mateixa es troba degudament justificada en un informe emès per la Cap del Departament de Promoció econòmica, que consta a l’expedient.

Igualment, a l’expedient consta tota la documentació requerida i presentada pel sol·licitant, així com la renuncia del espai de llits elàstics, dedicant-se tot l’espai sols pel minigolf, i el corresponent informe tècnic de la enginyera tècnica adscrita al Servei d’Esdeveniments, en relació a les instal·lacions realitzades i l’ Acta de control inicial. En dits informes s’analitza i valora l’aforament de l’activitat, així com la instal·lació elèctrica efectuada, informant favorablement a tota la documentació obligatòria presentada per la peticionària. Indicar que s’estableix, al informe favorable de la tècnica, un horari d’activitat de les 11h a les 24h amb un aforament per a 134 persones.

Des del punt de vista econòmic, aquesta ocupació està subjecta al pagament d’un cànon, de conformitat amb l’OF 20, que ha estat liquidat en la resolució d’autorització, segons informe emès per l’arquitecte tècnic adscrit a l’Àrea de Territori. L’esmentat cànon es calcula, segons preveu per a aquests casos a l’ordenança fiscal, a partir del mètode de comparació, atenent al valor de mercat de lloguer de la zona, en els termes que preveu la Llei de Patrimoni (Llei 33/2003, de 3 de novembre). El càlcul realitzat per l’arquitecte tècnic municipal es de un import total de 3.519,04€ mensuals per l’ocupació de la superfície pública autoritzada.

Igualment, segons l’esmentada resolució, totes les despeses generades per l’ocupació i l’activitat (condicionament de l’espai, muntatge, desmuntatge, subministrament d’electricitat...) són a càrrec de l’autoritzat. El càlcul del cost de preparació del espai concedit, per part de l’arquitecte tècnic, ha estat per un import de 7.145,72€

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.

Pregunta de C's / Ple municipal de 28 de Juliol de 2021

Resposta:

Formalment, des dels serveis jurídics de l’Ajuntament, es donarà resposta al recurs de
reposició que ha estat presentat el Grup Municipal C’S en data 8 de juliol de 2021.
Els informem que la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya,
estableix el següent:


Article 128-1 Drets lingüístics de les persones consumidores
1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a
ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.


2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de
disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:


a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual,
els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi
facin referència o que en derivin.
b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i
serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o
suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat.
c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats,
les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la
realització d’algun d’aquests contractes.


3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l’ús de la
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, on és
llengua pròpia.

Pregunta de JxS / Ple municipal de 30 de juny de 2021

Resposta:

En relació als actes vandàlics a l’Ermita de Santa Bàrbara i que afecten a la seguretat, comentar-vos que existeixen dispositius de patrullatge que es duen a terme.

Malauradament al dia d’avui encara no hem tingut l’oportunitat de coincidir amb cap acte vandàlic al respecte, ni tenim informació que ens pugui ajudar a identificar als protagonistes d’aquests (vàndals).

Pregunta de C's / Ple municipal de 28 d'abril de 2021

Resposta:

Els casos d’aglomeració de jovent a l’Espigó de La Fragata, malauradament no és un cas únic, hi ha moltes zones, parcs, places, carrerons, platges, boscos..., etc., de la Vila a on els joves es reuneixen en grups infringint les mesures Covid-19.

Informar li que al patrullatge ordinari ja es fan controls per prevenir aquestes aglomeracions de persones, a més d’anar-hi quan hi som requerits per algun ciutadà.

També s’organitzen dispositius especials per a controlar aquestes aglomeracions, algun els quals, en coordinació amb Mossos.

De resultes de totes aquestes actuacions (tant les ordinàries com les extraordinàries), s’aconsegueix que temporalment es torni a complir amb les restriccions de nombre de persones al lloc, i s’han aixecat diverses actes per presumptes incompliments de les restriccions Covid-19.

Continuarem en aquesta línia, no tant sols per evitar aquestes situacions si no per conscienciar al jovent de la importància del compliment de les mesures recomanades en cada moment.

Pregunta de C's / Ple municipal de 26 maig de 2021

Resposta:

Es va rebre petició d’ocupació de via pública per a situar unes atraccions ecològiques al passeig al costat de la Fira Mercat d’artesania. Tota petició passa per comitè d’esdeveniments composat per tècnics de salut, activitats, policia, turisme, mobilitat i el regidor d’esdeveniments i ocupació de via pública.

Analitzada es va preguntar a Promoció econòmica si ho veien adient, responen per part de la seva responsable que no aplicava aquestes atraccions al costat de la Fira, ja que la Fira es de venta de productes artesanals, i aquesta atracció no complia requisits de les bases.

Així analitzat per tothom la idoneïtat o no d’aquesta petició, es va determinar, que el període sol·licitat (3 mesos), la zona, i la possibilitat d’obrir autoritzacions a les diferents peticions d’ocupació de la via pública en aquesta zona, fora de festes populars per ocupar aquest espai, que no era adient, a més a més de les acumulacions de persones, i reducció d’espais de pas de la gent, sent zona molt concorreguda, es va decidir desestimar la petició fonamentant-se amb el decret vigent d’esdeveniments i ocupació de la via pública.

Pregunta de CVS / Ple municipal de 26 maig de 2021

Resposta:

En referencia al informe del síndic pel 2020 i com si estiguis pendent el cas en aquests informa que origina la pregunta formulada per la Sra. Gasulla, comentar que es fa escrit al síndic per que rectifiquin en el seu informe, per que aquests cas es va solucionar i es va escriure informe al síndic i aquests va contestar amb data del 11/03/2020 conforme finalitzava aquests expedient (adjunto escrit síndic en aquests sentit).

L’expedient de resposta al síndic fet des d’alcaldia és el : 3008-000024-003902/2019 contestant i resolvent així queixa del sindic Q-00576 I 00577/2016, relativa a molèsties Sweet pacha.

Tota la informació d’aquest cas està recollida ens els següents expedients:

Disciplina d’activitats:

Expedient: 2563-000004-000566/2020

Notificació de la resolució 38/20 14022020 en data 17/02/2020

Disciplina urbanística:

Expedient: 2454-000009-000742/2020

Notificació de la resolució resolució reg urb 135-2020 en data 17/02/2020

Conclusió, la activitat en qüestió te ordre de cessament d’activitat pels dos expedients indicats.

Pregunta de JxS / Ple municipal de 24 Febrer de 2021

Resposta:

Les obres amb caràcter d’emergència de la reparació de la canonada d’impulsió que surt de l’EB de La Fragata fins a l’EB de Capo-Vinyet és:

203.170,50 € IVA inclós
Inclou el materials i ma d’obra, la grua i el lloguer de les clavaestaques, s’han reparat 60,5 m de canonada de fosa de 450 mm.

Pregunta de JxS / Ple municipal de 27 gener de 2021

Resposta:

Aquest és l'enllaç on es pot accedir a tota la informació sobre les licitacions:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/sitges

A més, els hi traslladem informació d’aquelles licitacions que s’estan treballant i que encara no s’ha incorporat al Pla de Contractació 2021 aprovat per Junta de Govern Local.

 

COMUNICACIÓ

Gestió de les xarxes socials
Gestió de la publicitat institucional (escrita i digital)

TECNOLOGIA

Desplegament d’escriptoris virtuals VDI i Office 365
Manteniment de la xarxa informàtica
Manteniment del software de gestió
Sistema de seguretat perimetral i d’usuaris
Adquisició de portàtils

SALUT

Material COVID
Plagues
Legionel.la
Cardioprotecció
Inspeccions sanitàries

SERVEIS SOCIALS

Suport psicològic SIAD

TRADICIONS I FESTES

Subministrament i instal·lació de tanques
Serveis preventius

Pregunta de C's / Ple municipal de 27 gener de 2021

Resposta:


Existeixen 2 tipologies de carnet: el Carnet Blau (d’atorgament immediat), i el Carnet Blau Social. Aquest últim, requereix d’una tramitació més complexa degut a que cal fer la comprovació dels ingressos de les persones sol·licitants seguint els barems establerts per aquesta tipologia. El període d’entrega del Carnet Blau Social està comprès entre el mes i mes i mig; per tant, el període objecte de consulta per part del Grup Municipal de Ciutadans Sitges, és l’habitual.
Tot i així, per a què en tinguin coneixement, els fem una breu exposició del procediment de tramitació i concessió del Carnet Blau Social, quedant a la seva disposició per si cal aclarir qualsevol qüestió addicional.


a) SOL·LICITUD OAC


Les persones interessades han de trucar al telèfon 010 d’atenció ciutadana per concertar cita.
El dia en què hagin estat citats han de presentar-se a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) aportant la documentació requerida:
1. Document Nacional d’Identitat (DNI, NIE, PASSAPORT)
2. Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat o bé del certificat corresponent emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
A més, en funció del motiu pel qual se sol·liciti l’accés al servei, caldrà aportar original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels següents documents:
1. Targeta de pensionista de la Seguretat Social o bé certificat d’aquesta condició.
2. Certificat de reconeixement del grau de disminució expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.
3. Resolució o del certificat de reconeixement de la condició de pensionista pels supòsits indicats fet per la Seguretat Social
4. Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya on s’indica que està aturat i és demandant de feina
5. Carnet/títol de família monoparental
6. Carnet/títol de família nombrosa

En cas que la documentació presentada sigui correcta es lliurarà el Carnet Blau + en el mateix moment.
Mensualment l’OAC fa arribar les sol·licituds de les persones que se’ls hi ha lliurat el Carnet Blau + a Serveis Socials, llavors és el Departament de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat que tramitarà el Carnet Blau Social que s’aprovarà per decret d’alcaldia.


b) COMPROVACIÓ I CONSULTA DE DADES DE RENDA:


Quan l’OAC fa arribar les sol·licituds de Carnet Blau a Serveis Socials el procediment és el següent:
1. S’obtenen les dades tributàries de les persones beneficiàries i s’introdueixen a l’aplicació per tal de determinar el tipus de carnet que li correspon.
En el cas de ser famílies nombroses o monoparentals el càlcul es fa repartint la renda pels membres de la unitat familiar.
En cas que no facin la Declaració de la Renda, el càlcul es fa amb la pensió o amb una declaració jurada d’ingressos.
2. Un cop s’han introduït les dades de renda a l’aplicació del Carnet Blau es treu un llistat on hi consten les persones que els hi correspon el Carnet Blau Social.


c) NOTIFICACIÓ I CONCESSIÓ:


Un cop s’aprova per Decret d’alcaldia es notifica a les persones beneficiàries per correu postal juntament amb el Carnet Blau Social corresponent.