Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

FAQ

Preguntes/respostes sobre la convocatòria d'ajuts al lloguer de l'habitatge

 

Quins ajuts al lloguer té l’Ajuntament de Sitges?

Hi ha dues tipologies d’ajut. En primer lloc, la Regidoria d’Habitatge gestiona la convocatòria anual d’ajuts al lloguer. Les persones que se’n beneficiïn rebran un ajut durant els 12 mesos compresos entre el maig de l’any en curs (quan s’obrirà el període d’inscripció) i l’abril de l’any següent. En tractar-se d’ajuts lligats a una convocatòria específica, cal presentar una sol·licitud i un seguit de documentació que, seguidament, serà valorada per tal d’establir qui percebrà l’ajut i en quin import.

Per altra banda, per a fer front a situacions d’emergència social puntuals, els Serveis Socials (Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat) tramiten quinzenalment ajudes que cobreixen, entre altres conceptes, també el lloguer i els subministraments. L’import de l’ajut varia segons la necessitat social.

 

Hi ha incompatibilitats?

Entre aquests dos ajuts no, ja que cobreixen situacions diferenciades. Tot i així, és imprescindible notificar el canvi de les circumstàncies de la unitat de convivència a la Regidoria competent per tal de poder adreçar la situació de la millor manera i derivar a la persona interessada, si calgués, a altres tipologies d’ajut d’altres administracions que poden adequar-se millor al què ara necessita.
Sí que hi ha incompatibilitats, en canvi, amb els ajuts del lloguer que siguin de la mateixa tipologia. Això significa que si ja sóc beneficiari o beneficiària d’uns ajuts al lloguer de caràcter mensual, no podré inscriure’m a la convocatòria d’ajuts al lloguer de la Regidoria d’Habitatge.

 

Què he de fer per apuntar-m’hi?

En el cas dels ajuts al lloguer de la Regidoria d’Habitatge, la convocatòria es llançarà la primera setmana de maig i estarà oberta durant un mes, període en el qual, les persones interessades hauran de presentar la documentació requerida, que trobaran a les bases dels ajuts. La presentació de sol·licituds es farà a través de l’OAC de forma telemàtica (carpeta.sitges.cat). Per més informació sobre la convocatòria, caldrà contactar a través del 010 o al correu habitatge@sitges.cat.


Pel que fa els ajuts d’emergència social, no estan subjectes a cap convocatòria i, per tant, les persones que es trobin amb dificultats majors, han de contactar amb els Serveis Socials a través del 93 894 94 94 o a serveissocials@sitges.cat.

 

Quins requisits bàsics he de complir per sol·licitar els ajuts al lloguer de la Regidoria d’Habitatge?

 • Acreditar la residència habitual per mitjà del contracte de lloguer
 • No superar els 1.000€ de lloguer mensual
 • Acreditar els ingressos de la meva unitat de convivència
 • Acreditar estar empadronat a Sitges abans de l'1 de gener de 2020 (o estar empadronat després d'aquesta data però des de fa 10 anys o més en períodes discontinus)
 • Estar al corrent de pagament dels darrers rebuts de lloguer de l’any en curs amb excepció de les persones que hagin patit una davallada sobtada dels ingressos a partir de la declaració d’estat d’alarma del 14 de març de 2020, les quals estaran exemptes de presentar els rebuts a partir d’aquesta data.

Podeu fer un càlcul de la quantitat a percebre mitjançant aquests fitxers Excel:

 

Quina documentació hauré de presentar per formalitzar una nova sol·licitud?


És necessari consultar les bases dels ajuts del lloguer de la Regidoria d’Habitatge per a verificar tots els supòsits. Tot i així, amb caràcter general, s’haurà de presentar la següent documentació:

 • DNI/NIE
 • Declaració d’ingressos vigent (i documentació que acrediti una davallada sobtada a causa del COVID-19, a partir del 14 de març, si és el cas)
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant de l’ajut
 • Rebuts de lloguer de l’any en curs (gener – abril 2020), excepte en casos de davallada sobtada d’ingressos a causa del COVID-19 a partir del 14 de març
 • Dades bancàries

 

Els ajuts al lloguer de la Regidoria d’Habitatge preveu un topall màxim d’ingressos per a poder-hi accedir?

Sí. Tot i que és una tipologia d’ajut que s’adreça a un ventall de ciutadania ampli, sí que hi ha un topall màxim d’ingressos, que és el següent:

 • Unitat de convivència d’1 membre: 24.753,08€/any
 • Unitat de convivència de 2 membres: 32.856,61€/any
 • Unitat de convivència de 3 membres: 39.981,44€/any
 • Unitat de convivència de 4 membres o més: 57.319,74€/any

 

Quin import percebré, si sóc beneficiari o beneficiària dels ajuts de la Regidoria d’Habitatge?


L’import mínim a percebre és de 50€/mes i el màxim, 500€/mes. Aquest import es calcula en funció dels ingressos i el volum de la unitat de convivència.

 

Si sóc una de les persones beneficiàries dels ajuts al lloguer de la convocatòria de l’any passat, cal que torni a presentar la documentació per apuntar-me als ajuts d’enguany?


No, no caldrà sempre i quan la teva situació sigui la mateixa. Si és així, podràs presentar una declaració de responsable conforme la teva situació es manté (el model es trobarà penjat al web de l’Ajuntament). En canvi, si hi ha canvis referents als ingressos, l’import del lloguer o el nombre de membres de la teva unitat de convivència, hauràs de presentar de nou la documentació.