Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

FAQ

Preguntes/respostes sobre la convocatòria d'ajuts al lloguer de l'habitatge

 

Què s’entén per...

  • Unitat de convivència (concepte utilitzat en aquestes prestacions). La persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no. No formen part de la unitat de convivència les persones subarrendatàries de l’habitatge.
  • Unitat familiar. El pare i la mare o, si s'escau, el tutor o tutora legal; els fills/es solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia de la presentació de les sol·licituds, o els de més edat quan tinguin certificat de disminució, així com els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili.
  • Família nombrosa. En termes generals es considera família nombrosa a aquella amb un o dos ascendents amb tres fills o mes i a dos o més germans o germanes orfe de pare i mare sotmesos a total, acolliment o guarda. També, una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l’altra persona progenitora.
  • Família monoparental. La formada, com a mínim, per un fill o filla menor de 21 anys, de 26 si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona.
  • Lloguer real. Import que fa efectiu la persona arrendatària.
  • Lloguer just. Import que hauria de pagar la persona arrendatària en funció de l’IRSC.
    Risc d’exclusió social. Quan la unitat de convivència paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.

 

Puc demanar altres ajudes al lloguer?


No podràs beneficiar-te d’altres ajudes al lloguer de qualsevol administració o entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.


En cas que ho requereixis i que les circumstàncies de la unitat de convivència canviïn, pots notificar-ho a la Regidoria competent per trobar les millors solucions o tipologies d’ajut d’altres administracions que poden adequar-se millor a les necessitats dels moment.

 

Puc continuar sent beneficiari de l’ajut si canvio de pis?


Sí, pots continuar percebent l’ajut sempre i quan el nou pis estigui a Sitges, i l’import del lloguer no superi els 1.000€. Caldrà presentar la documentació relativa al nou contracte de lloguer per recalcular l’import de l’ajut que correspon. La informació s’ha de facilitar a l’Ajuntament de Sitges tan bon punt canviï i no amb posterioritat.

 

Quines situacions de canvi durant la vigència de l’ajuda he de comunicar?


Hauràs de comunicar, per exemple, canvis en la unitat familiar, en les dades bancàries, aquells que afectin al contracte de lloguer, a la situació laboral o als ingressos.


Exemple: La Joana és beneficiària de l’ajut al lloguer 2022-2023, i el seu contracte finalitza l’1 de juny. Per continuar rebent la prestació, haurà de presentar la pròrroga o un certificat signat pel propietari conforme continua vigent i quin és l’import actual del lloguer. En cas d’haver canviat de domicili, la Joana haurà de presentar el nou contracte de lloguer.

 

He d’incorporar l’ajut a la Declaració de Renda?


Tot i que l’ajut està exempt de tributació, és necessari que com a beneficiari el declaris. No cal presentar cap documentació per la connexió que mantenen les administracions implicades i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT ).

 

Els ajuts al lloguer preveuen un topall màxim d’ingressos per accedir-hi?


Sí, pots consultar-los a l’apartat 5 de les bases reguladores dels ajuts al lloguer.

 

> Bases reguladores dels ajuts al lloguer