Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

FAQs

Covid-19

Salut ambiental

Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Sitges vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; les piscines d’ús públic; les dutxes i rentapeus de les platges i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

També controlem i promovem els massatges amb garanties sanitàries a les platges autoritzades per fer aquest servei.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

L’Ajuntament de Sitges realitza la vigilància i control sanitari del subministrament i qualitat de l’aigua distribuïda a la Vila per tal de garantir que està lliure de qualsevol contaminació perjudicial per a la salut.

El Servei de Salut Pública porta a terme la campanya de control de la qualitat a l’aixeta del consumidor, mitjançant les analítiques que efectua l’empresa Agbar.

Vigilem i controlem sanitàriament les instal·lacions de titularitat municipal que poden dispersar la legionel·la (sistemes d’aigua freda i calenta sanitària, dutxes i rentapeus de les platges, sistemes de reg, etc.) i elaborem el cens d’empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

Les actuacions que es realitzen afecten els edificis de titularitat municipal i  les escoles públiques que compten amb instal·lacions d´alt i baix risc per legionel·la, així com a la xarxa de reg per aspersió i als dipòsits d'aigua municipals.

En aquests edificis es realitza:

 • Neteja i desinfecció de la xarxa interna d´aigua sanitària del centre amb una periodicitat anual.
 • Analítiques periòdiques d´aigua de la xarxa d´aigua sanitària de legionel·la spp.
 • Des de cadascun d´aquests centres es desenvolupa un Programa de manteniment higienicosanitari d´aquestes instal·lacions.
 • Per les instal·lacions d´alt risc s’obtenen també els certificats de revisió corresponents, emesos per una entitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, tal com estableix la normativa vigent de Prevenció i Control de la Legionel·losi.

Per altra banda, el servei de Salut Pública realitza també funcions inspectores  d’instal·lacions de baix risc de dispersió de Legionel·la d’establiments del municipi.

Vigilem i controlem les condicions higienicosanitàries de les piscines d’ús públic de la Vila per tal de garantir que no afecten negativament la salut, la seguretat i el benestar de les persones usuàries. L’objectiu és protegir les persones dels riscos físics, químics i microbiològics derivats de l’ús de les piscines, conèixer les incidències i prevenir-les, garantir la qualitat de l’aigua i de l’ambient, i controlar les condicions higienicosanitàries generals.

Els titulars de piscines que estiguin obertes al públic en períodes determinats de l’any han de comunicar a l’Ajuntament la data d’obertura de cada temporada.

Per altra banda, l’Ajuntament realitza l’autorització administrativa de les piscines d’ús públic que s’ubiquen al municipi.

Vigilem i controlem sanitàriament les instal·lacions de les platges que poden dispersar la legionel·la, com les dutxes i rentapeus de les platges.

També controlem i promovem els massatges amb garanties sanitàries a les platges autoritzades per fer aquest servei.

Atorguem les autoritzacions sanitàries obligatòries per al funcionament dels establiments de la Vila on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentacions.

Així mateix, a través d’activitats de vigilància i control, garantim les condicions sanitàries d’aquests establiments i de les pràctiques que s’hi realitzen.

Seguretat alimentària

 • Elaboració del cens municipal d'establiments alimentaris.
 • Classificació del risc dels establiments alimentaris.
 • Inspeccions sanitàries de les establiments alimentaris, per comprovar que els operadors compleixen amb les condicions i requisits fixats per la normativa vigent.
 • Activitats informatives i comunicativesper a la promoció de la seguretat alimentària, adreçades als operadors o a la ciutadania en general.
 • Establiments de restauració comercial: bars, restaurants, salons de banquets, guinguetes, establiments de venda de menjars preparats, etc.
 • Establiments minoristes d'alimentació: botigues de queviures, supermercats, peixateries, carnisseries, fruiteries, etc.
 • Mercats: Mercat Municipal i mercat de venda no sedentària.
 • Establiments de producció d'aliments d'àmbit local i el transport urbà dels mateixos.

La major part del controls sanitaris són programats en base al risc sanitari, considerant les freqüències mínimes de control recomanades segons tipus d’activitat i els recursos disponibles.

També realitzem intervencions no programades en cas de denúncies sanitàries o per obertura de noves activitats alimentàries.

Es revisen diferents aspectes de l’activitat i de l’establiment:

 • Que els locals, equipaments i estris es trobin nets i en condicions adequades.
 • Que les manipulacions i processos es facin de forma higiènica i segura.
 • Que dels productes alimentaris que es comercialitzen se n’acrediti el seu origen i traçabilitat, que es mantinguin en bon estat, correctament envasats i amb la informació necessària en el seu etiquetatge.
 • Que el sistema d’autocontrol permeti assegurar que els productes alimentaris que produeixen i comercialitzen ofereixen totes les garanties sanitàries.

En el cas que es detectin incompliments, es poden prendre diferents mesures:

 • Donar un termini per resoldre l’incompliment i/o aplicar les mesures correctores que corresponguin.
 • Iniciar un procediment administratiu per requerir que s’adoptin les mesures correctores que corresponguin.
 • Imposar una sanció.
 • Destruir o immobilitzar productes.
 • Tancar un establiment o suspendre una activitat.

Les activitats de control sanitari estan sotmeses a una taxa, d’acord amb el DL 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Les Lleis de mesures fiscals, que s’aproven anualment i que acompanyen els pressupostos de la Generalitat, poden actualitzar aquest decret legislatiu, modificant els conceptes, la quota o les exempcions.

Consulteu l'Ordenança fiscal núm. 12 per conèixer les taxes vigents.

A més de les inspeccions programades, fem inspeccions derivades de les denúncies presentades per la ciutadania en relació amb els aliments i establiments alimentaris de la Vila.

Aquelles persones que consideren que a la via pública, un habitatge o establiment no es compleixen les condicions necessàries a nivell higiènic-sanitari poden posar-ho en coneixement de l'Ajuntament per tal que, un cop constatats els fets, es prenguin les mesures adients.

Es pot presentar una denúncia sanitària a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sitges, fent click al següent enllaç: https://seu.sitges.cat/

Plagues urbanes

El medi urbà és un ecosistema que està desestructurat i no presenta l’estabilitat biològica necessària per poder-se autoregular. Per això, en ocasions una espècie pot proliferar en excés, convertir-se en una plaga i interferir negativament en les activitats humanes, ocasionant danys i generant riscos per a la salut de les persones.

Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Sitges vigilem i controlem rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc., recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les.

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes a la via pública i en equipaments municipals:

 • Vigilància i control de múrids (rates, per exemple) i artròpodes (insectes) a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública
 • Vigilància i control de plagues en edificis de responsabilitat municipal
 • Vigilància i control de plagues en escoles públiques
 • Vigilància i control de mosquits

Planifiquem les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i la tria del mètode més adequat tenint en compte l’espècie afectant, la seva distribució, les característiques de l’espai i l’ús que se’n fa. Als plans d’actuació prioritzem el control biològic, físic i mecànic i els biocides més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Les aus salvatges urbanes (coloms, cotorres, gavians, etc.) viuen en els entorns de la Vila, amb una intensa relació amb les persones, però no es crien amb la finalitat de viure amb l’home.

Promovem el control poblacional i sanitari d’aquests animals, per disminuir el risc que poden suposar per a la salut i el medi ambient.

A més, gestionem les denúncies presentades per la ciutadania i prenem les mesures adients en cada situació.

Addicionalment, assessorem les persones sobre les mesures que cal prendre per evitar que facin el niu o la presència d’aus urbanes en els edificis de titularitat privada.

Des de la Regidoria de Salut Pública del Ajuntament de Sitges vigilem i controlem les plagues ambientals (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.), recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les.

Si es detecta l'aparició de plagues en algun punt de l’espai públic, cal avisar l’Ajuntament. Si la plaga surt del clavegueram, cal indicar el punt exacte d'on s’han vist sortir.

Es pot triar el canal telefònicen línia o presencial (a les OACs), en funció del que resulti més adequat en cada moment.

El control de plagues en espais privats no és competència municipal. Aconsellem que, en cas de detectar una plaga a casa vostra o a la vostra comunitat, seguiu les recomanacions següents a títol particular:

 • Encarregueu a una empresa especialitzada en control de plagues que actuï a la xarxa de sanejament interior de la vostra finca (ADEPAP Associació d'empreses de control de plagues de Catalunya).
 • Realitzeu periòdicament una neteja de la vostra escomesa de clavegueram mitjançant una empresa especialitzada, evitant així sedimentacions i acumulacions de matèria orgànica que atraurien insectes i acabarien provocant problemes de desguàs.
 • Mantingueu en bon estat de funcionament els elements sifònics de la vostra escomesa de clavegueram, de manera que assegurin un bon tancament hidràulic, evitant així l'entrada d'insectes a la xarxa interior de la finca.

Contacte

Per telèfon: 93 810 91 00

Per correu electrònic: sanitat@sitges.cat

 A través de la web: Carpeta ciutadana 

 Presencialment:

Per correu postal: Ajuntament de Sitges, Plaça de l'Ajuntament, s/n, 08870 Sitges.