Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Seguretat alimentària

 • Elaboració del cens municipal d'establiments alimentaris.
 • Classificació del risc dels establiments alimentaris.
 • Inspeccions sanitàries de les establiments alimentaris, per comprovar que els operadors compleixen amb les condicions i requisits fixats per la normativa vigent.
 • Activitats informatives i comunicativesper a la promoció de la seguretat alimentària, adreçades als operadors o a la ciutadania en general.
 • Establiments de restauració comercial: bars, restaurants, salons de banquets, guinguetes, establiments de venda de menjars preparats, etc.
 • Establiments minoristes d'alimentació: botigues de queviures, supermercats, peixateries, carnisseries, fruiteries, etc.
 • Mercats: Mercat Municipal i mercat de venda no sedentària.
 • Establiments de producció d'aliments d'àmbit local i el transport urbà dels mateixos.

La major part del controls sanitaris són programats en base al risc sanitari, considerant les freqüències mínimes de control recomanades segons tipus d’activitat i els recursos disponibles.

També realitzem intervencions no programades en cas de denúncies sanitàries o per obertura de noves activitats alimentàries.

Es revisen diferents aspectes de l’activitat i de l’establiment:

 • Que els locals, equipaments i estris es trobin nets i en condicions adequades.
 • Que les manipulacions i processos es facin de forma higiènica i segura.
 • Que dels productes alimentaris que es comercialitzen se n’acrediti el seu origen i traçabilitat, que es mantinguin en bon estat, correctament envasats i amb la informació necessària en el seu etiquetatge.
 • Que el sistema d’autocontrol permeti assegurar que els productes alimentaris que produeixen i comercialitzen ofereixen totes les garanties sanitàries.

En el cas que es detectin incompliments, es poden prendre diferents mesures:

 • Donar un termini per resoldre l’incompliment i/o aplicar les mesures correctores que corresponguin.
 • Iniciar un procediment administratiu per requerir que s’adoptin les mesures correctores que corresponguin.
 • Imposar una sanció.
 • Destruir o immobilitzar productes.
 • Tancar un establiment o suspendre una activitat.

Les activitats de control sanitari estan sotmeses a una taxa, d’acord amb el DL 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Les Lleis de mesures fiscals, que s’aproven anualment i que acompanyen els pressupostos de la Generalitat, poden actualitzar aquest decret legislatiu, modificant els conceptes, la quota o les exempcions.

Consulteu l'Ordenança fiscal núm. 12 per conèixer les taxes vigents.

A més de les inspeccions programades, fem inspeccions derivades de les denúncies presentades per la ciutadania en relació amb els aliments i establiments alimentaris de la Vila.

Aquelles persones que consideren que a la via pública, un habitatge o establiment no es compleixen les condicions necessàries a nivell higiènic-sanitari poden posar-ho en coneixement de l'Ajuntament per tal que, un cop constatats els fets, es prenguin les mesures adients.

Es pot presentar una denúncia sanitària a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sitges, fent click al següent enllaç: https://seu.sitges.cat/