Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

La inspecció sanitària

Les inspeccions, d'ofici o per denúncia, són una de les activitats de control dels establiments per part de l'Ajuntament de Sitges, en la qual es verifica el compliment de la normativa sanitària vigent.

En aquest sentit, la Regidoria de Salut Pública inspecciona els diferents tipus d’establiments alimentaris de Sitges de competència municipal: establiments de restauració comercial, establiments minoristes d'alimentació, mercats i establiments de producció d'aliments d'àmbit local i el transport urbà dels mateixos.

La major part del controls sanitaris són programats en base al risc sanitari, considerant les freqüències mínimes de control recomanades segons tipus d’activitat i els recursos disponibles.

També realitzem intervencions no programades en cas de denúncies sanitàries o per obertura de noves activitats alimentàries.

En general, les visites d’inspecció no s’acorden amb els titulars dels establiments i tampoc s’avisen prèviament. En qualsevol cas, els establiments estan sempre obligats a facilitar l’entrada al personal inspector, que actuen com agents de l’autoritat sanitària (Llei 18/2009 de salut pública).

Es revisen diferents aspectes de l’activitat i de l’establiment:

  • Que els locals, equipaments i estris es trobin nets i en condicions adequades.
  • Que les manipulacions i processos es facin de forma higiènica i segura.
  • Que dels productes alimentaris que es comercialitzen se n’acrediti el seu origen i traçabilitat, que es mantinguin en bon estat, correctament envasats i amb la informació necessària en el seu etiquetatge.
  • Que el sistema d’autocontrol permeti assegurar que els productes alimentaris que produeixen i comercialitzen ofereixen totes les garanties sanitàries.

En el cas que es detectin incompliments, es poden prendre diferents mesures:

  • Donar un termini per resoldre l’incompliment i/o aplicar les mesures correctores que corresponguin.
  • Iniciar un procediment administratiu per requerir que s’adoptin les mesures correctores que corresponguin.
  • Imposar una sanció.
  • Destruir o immobilitzar productes.
  • Tancar un establiment o suspendre una activitat.

Les activitats de control sanitari estan sotmeses a una taxa, d’acord amb el DL 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Les Lleis de mesures fiscals, que s’aproven anualment i que acompanyen els pressupostos de la Generalitat, poden actualitzar aquest decret legislatiu, modificant els conceptes, la quota o les exempcions.

Consulteu l'Ordenança fiscal núm. 12 per conèixer les taxes vigents.