Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Reglament d'ús de les instal·lacions esportives

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme en data 15 de gener de 2020, va aprovar inicialment el Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Sitges.

 

Se sotmet a informació publica pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i a l’e-tauler d’anuncis de la Corporació.

 

El termini d’informació publica començarà a comptar des del dia de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (DOPB), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o a un dels mitjans de comunicació escrita diària.

 

Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.

 

Les al·legacions i reclamacions es podran realitzar a través de la Seu Electrònica de la web de l'Ajuntament de Sitges fins el divendres 20 de març de 2020.