Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Codi de conducta

La transparència és un dels valors emergents en el societats democràtiques, la qual cosa està íntimament relacionada amb un procés de regeneració de les institucions, tant públiques com privades, i de la reivindicació de la ciutadania de participar en l’elaboració i execució de les polítiques públiques.

En una democràcia representativa, la responsabilitat d'exercir un càrrec polític institucional deriva de la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes, tal com ho recull la mateixa Declaració Universal dels Drets Humans a l’article 21. En conseqüència, és a aquesta ciutadania a qui, des d'una perspectiva ètica, han de retre comptes els representants polítics i els alts càrrecs de tot govern, inclòs l’Ajuntament de Sitges.


En relació amb el bon govern de l’Ajuntament

a) Procurar el benestar dels ciutadans i la defensa dels seus interessos generals mitjançant l’ús adequat, eficient i responsable dels recursos públics que tenen sota la seva responsabilitat, i dirigir eficaçment les tasques específiques que els hi han estat assignades.

b) Assumir la responsabilitat en tot moment de les decisions i actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, no podent derivar-la als seus subordinats sense causa objectiva, i sense perjudici d’altres que li foren exigibles legalment.

c) Respectar els drets fonamentals i llibertats públiques, i evitar qualsevol actuació que pugui produir discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o col·lectiva de tipus social, moral, econòmica, ideològica o política.

d) Fomentar els valors cívics, així com tenir una actitud pública exemplar i respectuosa en les seves intervencions i en el tracte amb els ciutadans.

e) Potenciar els mecanismes i instruments necessaris per garantir la participació ciutadana en el disseny de les polítiques públiques i en la seva avaluació.

f) Fer públics llur perfil i trajectòria professional, d’acord amb l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

g) Fer públiques les declaracions d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos, en els termes establerts per l’article 56 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

h) Fer públiques les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes per l’exercici del seu càrrec.

i) Complir de forma estricta amb la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats, no permetent que els seus interessos personals entrin en conflicte amb les seves responsabilitats públiques.

ii.- En supòsits de concurrència de causes d’abstenció i recusació en un servidor públic, el superior immediat tindrà el deure d’ordenar-li la inhibició en el procés concret que es tracti.

iii.- En relació amb l’exercici de segones ocupacions, els comandaments desenvoluparan un paper proactiu en la detecció i gestió de conflictes d’interès que es generi en els servidors públics i personal al seu càrrec.

j) Garantir la transparència de les actuacions i decisions de l’Ajuntament i respectar el dret de la ciutadania a una informació clara i suficient en tots els aquells assumptes que l’afectin.

k) Rendir comptes de forma periòdica de la gestió municipal i garantir la informació contínua sobre l’estat del municipi.

l) El règim de dedicació exclusiva i parcial, així com les demés retribucions dels representants locals es fixaran amb total respecte al límits establerts per la legislació de Règim Local, amb proporcionalitat i atenent a les característiques de l’entitat i funció a desenvolupar, tals comla població, pressupost, situació financera, competències i responsabilitats que exerciran.

 

En relació amb una bona administració de l’Ajuntament

a) Impulsar la implantació d’una administració receptiva i accessible, mitjançant la utilització d’un llenguatge administratiu clar i comprensible per a totes les persones, la simplificació i l’agilització dels procediments administratius, l’accés electrònic als serveis i la millora de la qualitat de les normes i regulacions.

b) Garantir el dret de la ciutadania a la informació sobre aquelles matèries o assumptes que tingui dret a conèixer, i facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

c) Tenir una conducta prudent amb les qüestions internes i les informacions sensibles, i no fer servir la informació adquirida en l’exercici del càrrec, en benefici propi, ni d’interessos partidistes.

d) Garantir que la selecció i la carrera professional del personal de l’Ajuntament es fonamenti en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

 

En relació amb els serveis públics a la ciutadania

a) Garantir i facilitar l’accessibilitat de la ciutadania als serveis municipals, amb una correcta identificació de les dependències municipals.

b) Fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania, a través de cartes de servei i mitjançant el desenvolupament d’instruments que permetin la millora contínua dels serveis municipals.

c) Fomentar la representació de la ciutadania en espais i processos de participació.

 

En relació amb el món professional i empresarial

a) Complir llur funció amb lleialtat institucional i en exclusiu benefici de l’interès públic, abstenint-se d’utilitzar les seves competències i prerrogatives institucionals amb la finalitat d’obtenir un benefici propi o el de persones interposades, en l’exercici de qualsevol activitat mercantil, professional o altra activitat lucrativa.

b) Ésser imparcials en la presa de decisions, tot garantint una actuació independent, per tal de servir amb la màxima eficàcia, eficiència i objectivitat els interessos generals de la ciutadania.

c) No influir en l’agilització o resolució d’un tràmit o procediment administratiu sense causa justa i, en cap cas, quan aquest fet comporti un privilegi en benefici propi o del seu entorn, o quan suposi un perjudici dels interessos de tercers o de l’interès general.

d) En cas d’existir conflicte d’interessos amb motiu de l’exercici de les seves funcions públiques, hauran d’abstenir-se d’intervenir en els casos que estableixi la normativa.

e) Denunciar la instrumentalització de les responsabilitats públiques amb la intenció d’aconseguir posteriorment avantatges privats, un cop abandonat el servei públic.

f) En tot cas, hauran d’abstenir-se d’oferir o acceptar, de forma directa o indirecta, cap regal que sobrepassi els usos habituals –que en cap cas superarà els 150 euros-, i rebutjaran qualsevol tracte de favor o servei en condicions avantatjoses derivat de l’exercici de la seva activitat pública.

g) Assumir el compromís de no rebre ni facilitar l’accés a l’agenda a qui, tenint la condició de grup d’interès, no s’hagi registrat en el Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya.


En relació amb les institucions, forces polítiques i altres organitzacions

a) Delimitar les activitats institucionals d’aquelles que es puguin desenvolupar per raó de la seva vinculació a una determinada formació política, confessió religiosa o altres circumstàncies anàlogues.


En relació amb la contractació pública i l’activitat subvencional

a) Garantir la transparència en la contractació pública, l’execució pressupostària, el planejament i la gestió urbanística, la concessió de llicències, la selecció del personal i la resta de procediments administratius.

b) Vetllar perquè les meses de contractació actuïn d’acord amb els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència, tot respectant la imparcialitat tècnica d’aquestes.

c) Fomentar la creació d’instruments de control i seguiment de la contractació pública per a garantir als operadors econòmics un tracte igualitari i no discriminatori basat en la transparència.

d) Establir criteris objectius en la concessió de subvencions i ajuts municipals, així com posterior control en la seva execució, disponibilitat i justificació de les aportacions municipals, i publicar els procediments de subvencions i ajuts municipals en els termes establerts a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre.


En relació a l’ús de les xarxes socials

a) Procurar un ús i gaudi responsable de les xarxes socials, atenent a criteris d’objectivitat, imparcialitat, lleialtat institucional, discreció i mesura, sense coartar la llibertat d’expressió.