Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

El Centre

Vine a conèixer les noves instal·lacions del CFAS (Centre de Formació d’Adults de Sitges). Nous espais, recursos i oportunitats t’esperen en el nou equipament. Apropa’t, visita’l i gaudeix de les seves activitats, tallers i accions formatives!

 

Una mica d'història

Els centres de formació d’adults són el marc educatiu i pedagògic on se centren i es desenvolupen els aprenentatges i propostes culturals i educatives per a la gent adulta.

El nostre Centre va néixer l’any 1985 i al gener de 1986 va iniciar els primers cursos d’Alfabetització i d'obtenció del Certificat d'escolarització i de Graduat escolar. Des d’aleshores i ininterrompudament s’han anat realitzant cursos, tallers, conferències, altres actes i activitats.

Físicament el Centre s'ha ubicat en diversos espais. No és fins a l’any 1990 que assoleix el seu espai definitiu a l'edifici municipal del carrer de Sant Honorat, gràcies a l’increment de persones assistents als cursos. La nova ubicació permet unificar i coordinar tots els cursos i activitats per a adults que es fan a la vila en un sol espai, un sol projecte i una sola direcció. 

L’any 1996, la Direcció General d’Adults del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya va reconèixer el centre com a Centre municipal de formació d’adults (DOG 2210).

A partir d'aquí el Centre no ha deixat de créixer, ampliant tots els seus horitzons. El seu reconeixement i estima popular feu que, per votació pública, es decidís incloure'l dins els pressupostos participatius municipals de 2015 i destinar-hi 1'5M d'euros per a la seva rehabilitació.

Finalment, després de molts esforços, la rehabilitació és ja una realitat: un nou equipament, amb un reformulat model pedagògic, guiat per un gran equip educatiu. 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ COVID
CFA SITGES
CURS 2020-2021

Aquest pla té la finalitat de protegir la seguretat dels/les integrants (alumnes, docents i personal administratiu) del CFA Sitges en el moment de l’inici de les activitats formatives i d’aquesta manera possibilitar el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat mitjançant l’activitat educativa adreçada a atendre els diferents perfils.

Als centres de formació de persones adultes, gran part de l’alumnat és considerat de risc i es per aquest motiu que cal extremar i respectar les mesures de seguretat.

El CFA Sitges en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la Regidoria d’Educació i de la inspecció educativa ha elaborat un pla d’organització bàsic (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges... ). Aquest pla haurà de ser posat a disposició de la Inspecció d’Educació i, posteriorment, aprovat pel Consell escolar de centre.

El pla també considera, en el cas de produir-se un brot de virus en algun moment del curs, hipotètics escenaris de virtualitat de part o de tot el temps lectiu (model híbrid).

Atenent les instruccions per al curs 20-21 dels centres educatius de Catalunya (ANNEX 4) es prioritzarà en tot moment la presencialitat dels més vulnerables educativament pel que fa a la seva competència digital o social.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial, entre el 24 de setembre i el 8 d’octubre. Aquesta presencialitat té un doble objectiu: d’una banda que els docents coneguin els alumnes i la dinàmica de treball del grup i, d’altra banda, que els alumnes coneguin els professors i la resta del grup.

Personal del centre

La plantilla del centre està formada per 3 docents, 1 administrativa i 2 conserges a temps complet i 6 docents a temps parcial. 2

Grups estables

Al centre d’adults, tots els grups són estables (grup classe), a excepció dels cursos de preparació per a les proves de Grau Superior i d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys que comparteixen les assignatures comunes. Per tant, els grups es mantenen junts el màxim de les hores. A l’interior de l’edifici els grups ocuparan sempre el propi espai físic.

Els alumnes seran sempre els mateixos. Tots els docents, tant si es relacionen amb més d’un grup com si no, cal que portin mascaretes quan no puguin mantenir la distància d’1’5 metres.

Metodologia

Tant en mode presencial com híbrid, el/la docent acompanyarà sempre l’alumnat en el seu itinerari. L’haurà d’acompanyar emocionalment i haurà de fomentar un aprenentatge autònom i impulsar la col·laboració.

Per facilitar el treball en cas de confinament parcial o total es farà préstec dels dispositius necessaris als alumnes que no en disposin donant prioritat als cursos que han de realitzar proves o que depenen d'una avaluació continuada per obtenir una titulació. És per aquest motiu que la Regidoria d’Educació ha realitzat la compra de 10 ordinadors portàtils que s’afegeixen als que ja disposa el centre .

A tots els cursos on sigui necessari es faran unes sessions introductòries a les eines digitals.

Els alumnes hauran de tenir accés a la plataforma de videoconferències ZOOM i, a més, els docents hauran de tenir tots els correus dels alumnes.

EL CFA SITGES CEDEIX ESPAIS AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (AULA I DESPATX). EL CNL S’ADAPTA A LES MESURES DEL PLA DE PREVENCIÓ DE LA COVID. 3

MESURES DE PREVENCIÓ

Accés al centre:

 • Entrada ordenada
 • Mascareta
 • Presa de temperatura
 • Higiene de mans
 • No és permesa l’entrada amb guants sanitaris que provinguin de l'exterior.

A les aules:

 • Reducció de l’aforament
 • Distanciament físic entre les taules
 • Neteja de la taula abans de l’inici de l’activitat
 • Rentat de mans abans i desprès de cada activitat
 • Mascareta

Als passadissos:

 • Circular sempre per la dreta

Als espais a l'aire lliure del centre:

 • Amb mascareta encara que hi hagi la distància mínima en el cas que hi hagi barreja de grups.

Portes d’entrada i de sortida:

 • Al disposar el centre de dues portes d’accés, una serà d’entrada i l’altra de sortida.

Ús de lavabos

 Els lavabos estaran oberts. En cas de ser utilitzats l’alumne s’haurà de fer responsable de la higiene i desinfecció

4

Neteja i ventilació:

 • El centre es netejarà i desinfectarà un cop al dia i els banys dos cops al dia.
 • En ser les aules compartides per diferents grups i en diferents franges horàries, cada alumne, a l’entrada, haurà d’higienitzar la seva taula i cadira.
 • Les aules seran ventilades abans de l’entrada dels alumnes i desprès de la sortida.
 • Totes les aules disposaran de líquid desinfectant, paper i gel per a les mans així com de papereres específiques pels residus.
 • Els lavabos estaran oberts. En cas de ser utilitzats l’alumne s’haurà de fer responsable de la higiene i desinfecció.

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE COVID

 • En cas que un/a alumne/a, docent o personal administratiu tingui una temperatura superior a 37,5 graus no se li donarà accés al centre.
 • Aquell alumne, personal administratiu o docent que presenti símptomes no estant al centre, haurà de comunicar-ho ràpidament tant al CFA com al CAP de referència. S’apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva.
 • Davant una persona que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID, en cas de ser menor d'edat, se la portarà a un espai separat, mantindrà la mascareta posada, es comunicarà a la mare, al pare o tutor que contactaran amb el referent del CAP. Els alumnes majors d’edat retornaran a casa seva i contactaran amb el CAP de referència per activar el protocol.
 • Quan es detecti un cas amb prova PCR en un grup estable es seguiran les instruccions de les autoritats sanitàries i es procedirà en conseqüència: confinament del grup... Si hi ha més d’un cas alhora en diferents grups es confinaran els grups amb qui els afectats hagin pogut tenir contacte fins rebre l’avís de retorn al centre. En cas que l’afectat sigui un professor/a, es confinaran tots els grups amb qui hagi tingut contacte.
 • El confinament serà establert pels Serveis educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

HORARIS D’ENTRADA 5

El centre té diferents franges horàries d’entrada:

Matins: 9 h, 9.30 h i 10.30 h

Tardes: 15 h, 16 h, 17 h, 17.30 h, 18 h, 18.15 h, 18.30 h i 19 h

15' abans de l’inici de les activitats els alumnes podran accedir a l’aula de forma ordenada.

HORARIS DE SORTIDA

La sortida serà per grup estable i respectant la distància. En el cas de coincidir més d'un grup a la mateixa hora de sortida, aquesta es realitzarà amb un temps de marge.

ORGANITZACIÓ DELS HORARIS EN CAS DE CONFINAMENT

En cas de confinament parcial o total, cada hora presencial es convertirà en 40 minuts en línia doncs aquesta metodologia exigeix més concentració per part d'alumnes i professors i, per tant, mantenir l'atenció és més difícil.

Es reforçarà l'acció tutorial. L'objectiu de la tutoria en aquesta situació serà evitar abandonaments, treballar la part emocional, acompanyar, resolució de conflictes...

En el cas de l’Etapa Instrumental no es contempla, pel perfil d’alumnes, fer classes en línia. Si el confinament és de dues setmanes l’activitat lectiva es transformarà en acció tutorial. En cas que el confinament sigui de més de dues setmanes als alumnes que siguin autònoms se’ls farà arribar feina o la podran recollir al CFA setmanalment. Els alumnes que no tenen adquirides les competències bàsiques, si és possible, tindran suport presencial dos dies a la setmana en grups reduïts. 6

XARXES

A l’inici de curs s’establirà un mitjà de comunicació que permeti contactar amb l’alumnat en cas que no es pugui mantenir la presencialitat.

Es facilitaran els correus electrònics entre docents i grups classe per contactar a través de ZOOM i enviar comunicacions (tasques, materials...)

Es crearan grups de Whatsapp entre els docents i els grups classe per agilitzar les comunicacions.

Aquest pla està subjecte a qualsevol modificació de la normativa

Sitges, 22 de setembre de 2020