Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

28/02/2023: Proposta d'acord del Grup Comuns Verds de Sitges per a l'elaboració d'un model d'ordenança sobre baixes emissions

Sessió ordinària de 28 de febrer de 2023


Exposició de motius

Millorar la qualitat de l’aire ha de constituir un pilar fonamental en l’agenda de totes les administracions públiques i ha d’implicar els agents econòmics i socials. Cal reconèixer i garantir, el dret a l’aire net, tant per a protegir la salut de les persones com el medi ambient.

Les polítiques de qualitat de l’aire no es poden entendre de manera desconnectada de les que es defineixen per abordar l’emergència climàtica, un dels majors reptes globals als quals cal fer front amb urgència, tant des de la vessant de la mitigació com de l’adaptació. En termes de mitigació i neutralitat, i en especial en l’àmbit urbà, alguns dels anomenats “forçadors del clima” són precisament contaminants atmosfèrics que afecten negativament a la salut humana i, per tant, les mesures per reduir-ne la seva concentració són beneficioses. Des de la perspectiva de l’adaptació, no podem oblidar que el canvi climàtic incrementa substancialment el risc que es donin situacions que agreugen l’efecte sobre la salut de la contaminació (onades de calor, episodis d’estancament de l’aire...).

Actuar sobre les causes que generen la contaminació de l’aire proporciona altres beneficis socioambientals col·laterals com són la millora de la qualitat acústica, la reducció de l’accidentalitat o el repartiment més just i equitatiu de l’espai públic.

Des de la dimensió legislativa, l’article 16.4 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, estableix que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, poden elaborar els seus propis plans i programes i adoptar mesures de restricció total o parcial del trànsit, entre les quals s’inclouen les restriccions als vehicles més contaminants, a certes matrícules, a certes hores o en certes zones, entre altres.

Així, l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, atorga als municipis la competència de restringir la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius mediambientals (lletra g), i l’article 18 d’acordar, pels mateixos motius, la prohibició total o parcial d’accés a parts de la via, amb caràcter general, o per a determinats vehicles, o el tancament de determinades vies.

L’article 3.3 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, imposa a les entitats locals l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per garantir que les concentracions dels contaminants regulats no superin els objectius de qualitat de l’aire i per a la reducció de les concentracions, en particular mitjançant l’aprovació de plans de millora de qualitat de l’aire i de plans d’acció a curt termini.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, prescriu a l’article 14 que tots els municipis de l’Estat espanyol de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants que superin els valors límits de contaminants regulats per la normativa de referència havien d’adoptar, abans de l’any 2023, l’establiment d’una Zona de Baixes Emissions dins del seu terme municipal.

L’obligació establerta al citat article 14 té caràcter de llei bàsica y segueix la mateixa línia que d’altres instruments aprovats pel Govern espanyol: el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica (PNCCA), de 27 de setembre de 2019, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), de 20 de gener de 2020, i la Declaració d’Emergència Climàtica i Ambiental, de 21 de gener de 2020.

En el mateix àmbit estatal el 28 de desembre de 2022 es va aprovar el Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions amb l’objecte de regular els requisits mínims que hauran de satisfer les Zones de Baixes Emissions que les entitats locals han d’establir d’acord amb l’article 14.3 de l’esmentada Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

A Catalunya, la Generalitat, els ens locals, les organitzacions i els agents socials i econòmics van subscriure el 18 de març de 2022 l’Acord per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya, que s’inclourà al nou Pla de millora de la qualitat de l’aire de Catalunya, i on les parts signants acorden fer un pas endavant i assumir el compromís de treballar per implementar Zones de Baixes Emissions a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025, amb un model general comú adaptable a les diferents realitats territorials, socials i ambientals dels municipis, esdevenint una oportunitat de generalització, encara més gran, de les Zones de Baixes Emissions. A aquest acord es va adherir la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i la UGT i CCOO entre d’altres.

Alhora cal fer referència a la nova Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic per l'horitzó 2030 aprovada pel Govern de la Generalitat el passat 17 de gener de 2023 amb l'objectiu de millorar l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya i reduir-ne la vulnerabilitat mitjançant l’establiment de 76 objectius operatius que es despleguen en 312 mesures d’adaptació per als diversos sistemes naturals, àmbits socioeconòmics i territoris de Catalunya.

Per concloure recordem la Declaració d’Emergència climàtica aprovada per l’Ajuntament de Sitges en data de 29 de juliol de 2019 i que expressava el suport a la declaració d’emergència climàtica, a les campanyes de conscienciació i a la convocatòria de mobilitzacions pel clima.

Per tot això el Grup Municipal Comuns Verds de Sitges proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar al govern a la redacció del projecte de zones de baixes emissions que inclogui una proposta d’ordenança local que les reguli, i totes aquelles altres mesures i accions que el citat Document d’Anàlisi i Propostes d’Acció contempli, per ajudar els ens locals a complir els requeriments normatius que obliguen a establir dites zones a partir d'una determinada població. Dita ordenança contemplarà les autoritzacions d’accés i circulació a la Zona de Baixes Emissions especialment d’aquells vehicles de les persones titulars les quals acreditin uns ingressos econòmics anuals pel global dels conceptes (pensions, ajudes, rendes, lloguers, interessos de capital, etc.) que no els permeti adaptar-se a la normativa.

SEGON.- Comunicar els presents acords al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias, les entitats municipalistes de Catalunya i els sindicats UGT i CCOO.”

 

Aprovada