Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

31/01/2024: Proposta d'acord del Grup Municipal Fets per Sitges per habilitar espais i horaris en calma dins dels esdeveniments i fires de la vila

Sessió de Ple ordinari de 31 de gener de 2024

 

Exposició:

Actualment en la nostra societat hi ha un percentatge de persones que pateixen hipersensibilitat auditiva o hiperacúsia, son patologies d’una extrema sensibilitat o reacció exagerada enfront dels estímuls auditius de l'entorn. Això es pot manifestar com una percepció intensificada de sons quotidians, com el soroll de fons, converses, música o fins i tot sons suaus que per a la majoria de les persones no representen un problema.

També les persones amb autisme que experimenten hipersensibilitat auditiva poden sentir-se abocades o angoixades davant estímuls sonors que d'altres poden ignorar o tolerar fàcilment. Aquesta reacció pot generar ansietat, estrès i fins i tot portar a l'aïllament social, ja que busquen evitar situacions que els resultin desencadenants. Per exemple, és freqüent observar conductes exagerades davant de sorolls la intensitat dels quals no és gaire alta, com per exemple la veu concreta d'una persona o fins i tot aquesta por o ansietat pot aparèixer abans que el soroll es manifesti.

Atès que el trastorn de l'espectre autista és un trastorn neurobiològic del desenvolupament i que perdurarà al llarg de tot el cicle vital, com també d’altres persones amb trastorns cognitius o amb altres capacitats i que les persones que pateixen aquestes patologies són especialment sensibles als estímuls sensorials, especialment a sorolls com ara petards, botzines, sirenes, música a gran volum, sorolls estridents, que són habitualment utilitzats en les atraccions de fires o bé en molts esdeveniments com la Cavalcada de Reis, el Carnaval o Festa Major, així com les d’iniciativa privada regulades per l’Ajuntament.

Atès que una persona amb sensibilitat auditiva, amb TEA o amb altres capacitats es troba en un espai en el qual es donen situacions com les anteriors esmenades pot entrar en pànic i que aquesta peculiaritat fa que algunes famílies tinguin
extremadament difícil gaudir dels esdeveniments o portar els seus fills a les atraccions i fomentar la inclusió.

Atès que tenim com a referents altres municipis que ja han posat en pràctica aquesta iniciativa inclusiva per als nens i nenes amb Trastorn de l'Espectre Autista i d’altres capacitats i que entenem que aquesta mesures que proposem no implica cap molèstia per a la resta de les persones, ja que el que es pretén amb ella no és un silenci absolut, sinó que durant aquestes hores o espais es prescindeixi de sorolls que són perfectament evitables.

Vist que la carta de Drets de les persones amb autisme adoptada pel Parlament Europeu el 9 de maig de 1996, en el seu punt XIII recull "Les persones amb autisme han de tenir ple dret a l'accés a la cultura, a les distraccions, al lleure, a les activitats esportives i de poder gaudir-plenament ". En el mateix sentit es manifesten entre moltes altres les següents:

- Resolució 67/82 de l'Assemblea de les Nacions Unides, de 12 de desembre de 2012 de atenció de les necessitats socioeconòmiques de les persones, les famílies i les societats afectades pels trastorns l'espectre autista, els trastorns del desenvolupament i les discapacitats connexes. - Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que instem a l’Ajuntament de Sitges a l’adopció dels següents acords:

Acords:

Primer: Instar a l’Ajuntament perquè habiliti espais físics en els esdeveniments organitzats pel mateix i les de caràcter públic- privat lliures de soroll, degudament senyalitzats i publicitats prèviament amb els canals oficials, amb les mesures de seguretat i d’accessibilitat òptimes perquè les persones amb sensibilitats especials, TEA i amb altres capacitats puguin gaudir també dels esdeveniments amb un espai segur.

Segon: Instar a l’Ajuntament que en les diverses fires arreu de la Vila s’habiliti uns horaris consensuats amb els firaires i les diferents Comissions per tal de crear unes hores al llarg de l’estada de les fires perquè les persones amb
sensibilitats especials, TEA i amb altres capacitats puguin gaudir per igual de les atraccions i fires.

Tercer: Traslladar aquesta proposta d’acord a les diferents Regidories i Departaments competents en actes públic privats que es realitzen a Sitges, com també a les diverses Comissions Municipals i organitzadors responsables dels diversos esdeveniments, a l’Associació AMIS, Autisme en Futur, Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona, Federació Catalana de l'Autisme i a totes aquelles associacions i ens tant públics com privats pel seu coneixement.

Quart: Publicar aquest acord en tots els mitjans locals per donar-la a conèixer a les persones més interessades.

 

Aprovada